İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1469
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :119
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1469
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti. Hasan Halife Mah. Balipaşa Cad. NO: 28/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği Seyhan Mah. Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5607
Başvuruya konu ihale:
 2008/12040 İhale Kayıt Numaralı “23 Kalem Tıbbi Cihaz, Malzeme ve Demirbaş Alımı (Birinci Kaleminde Yer Alan Ameliyat Masası Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 07.01.20.0162/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “23 Kalem Tıbbi Cihaz, Malzeme ve Demirbaş Alımı (Birinci Kaleminde Yer Alan Ameliyat Masası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adana Devlet Hastanesi tarafından 28.02.2008 tarihinde yapılması planlanan ihalenin birinci kalemine ilişkin ihale dokümanlarının tek bir markaya yönelik olarak ve rekabeti engelleyici şekilde hazırlandığı, bu hususa ilişkin olarak idareye başvurularak zeyilname düzenlenmesinin talep edildiği, ancak taraflarından talep edilen değişikliğin rekabeti engellediği, kendi ürünlerimizi tanımlayan daha dar kapsamlı bir doküman olduğu bildirilmek suretiyle idarece başvurularının reddedildiği, bu nedenle dilekçe ekinde yer alan katalogların incelenerek talep edilen değişikliklerin yapılması halinde ihaleye iştirak edebilecek diğer markaların da olabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kuruma yapılan itirazen şikayet, 23 Kalem Tıbbi Cihaz, Malzeme ve Demirbaş Alımı ihalesinin birinci kaleminde yer alan Ameliyat Masası (Ortepedik) Alımına ilişkin olup inceleme de anılan kalem üzerinden yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibi, teknik şartnamenin 1 inci maddesindeki, “Masa uzaktan elektro hidrolik kumanda sistemine sahip olmalı, uzaktan kumanda ile baş ve ayak kısmı hariç tüm pozisyonları alabilmelidir. Masa el kumandasının bozulması durumunda masa üzerinde monteli ikinci bir kontrol ünitesi özelliğine sahip olmalıdır. El kumandası ile aşağıda yazılı pozisyonları alabilmelidir.

 

f. İleri ve geri kayma (sliding) hareketleri (en az 35 cm)” şeklindeki düzenlemenin,

 

“Masa uzaktan elektro hidrolik kumanda sistemine sahip olmalı, uzaktan kumanda ile beş ve ayak kısmı hariç tüm pozisyonları alabilmelidir. Masa el kumandasının arızalanması veya cihaza takılı olmaması durumunda kullanılmak üzere, masanın kolonu üzerinde ikinci bir kumanda ünitesi bulunmalı ve tüm fonksiyonları bu kumandadan iki tuşa aynı anda basmak suretiyle gerçekleştirmelidir. Ayrıca bu kumanda panelinde akü şarj durumunu, şebeke durumunu ve fren kilit durumunu gösterir led ışıklan bulunmalıdır. El kumandası ile aşağıda yazılı pozisyonları alabilmelidir.

 

 f. İleri ve geri kayma (sliding) hareketleri (en az 30 cm)” şeklinde,

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesindeki; “Gerek C-kollu röntgen sistemini daha verimli kullanabilmek ve gerekse değişik operasyonlara imkan sağlamak üzere baş bölümü çıkarmaya gerek kalmadan üst tabla 350 mm ileri-geri kayma hareketi yapabilmelidir.” şeklindeki düzenlemenin,

 

“Gerek C-kollu röntgen sistemini daha verimli kullanabilmek ve gerekse değişik operasyonlara imkan sağlamak üzere baş bölümü çıkarmaya gerek kalmadan üst tabla 300 mm ileri-geri kayma hareketi yapabilmelidir.” şeklinde,

 

Teknik şartnamenin 13 üncü maddesindeki; “Masa tekerleğinin her biri rulmansız ve anti statik yapıda olmalı bu tekerlekler sayesinde kolaylıkla yer değiştirebilmelidir. Masanın istenilen noktada tespit edilebilmesi tekerleklerden tamamen ayrı olarak görev yapan ve elektro-hidrolik olarak kumanda edilen ayaklarla yapılmalıdır.” şeklindeki düzenlemenin,

 

“Masa tekerleğinin her biri rulmansız ve anti statik yapıda olmalı bu tekerlekler sayesinde kolaylıkla yer değiştirebilmelidir. Ameliyat masasının bulunduğu konumda sabitlenmesini sağlayan sistem tekerleklerin hareketlerinden bağımsız olarak hareket eden veya hareket etmeyen en az 3 adet sabitleme ayağı ile sağlanmalıdır. Elektrohidrolik sistemle çalışan ve el kumandasından veya el ile bir anahtar vasıtasıyla kumanda edilen bu sabitleme ayakları 6 mm´lik zemin farklarını dengeleyebilmelidir.” şeklinde değiştirilmesini,

 

Ayrıca teknik şartnameye; “Masada tamamen dahili bir akü sistemi olmalıdır. Elektrik kesilmesi durumunda dahili akü sistemi en az 50 ameliyatı garanti etmelidir. UPS veya benzeri masadan bağımsız sistemler, standartlara ve sterilizasyon şartlarına uygun olmadığından reddedilecektir.” şeklinde bir maddenin de eklenmesi gerektiğini,

 

Aksi halde teknik şartnamenin bu haliyle bir markaya yönelik düzenlendiğini iddia etmektedir.

 

İdare ise, başvuru sahibi tarafından istenen bu değişikliklerin teknik şartnameyi rekabete ve genel katılıma açık olmaktan uzaklaştıracağı, muhtemelen kendi ürünlerini tanımlayan daha dar kapsamlı bir şartname haline getireceği kanaatine varıldığını belirtmektedir. Ancak anılan ihaleye bir adet Trident Marka Ameliyat Masası ile teklif verildiği de göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı hususunda bir tereddüt oluşmuş ve bu konuda teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

            07.03.2008 tarihli yazımız ile bir üniversiteden teknik görüş istenmiş, 27.03.2008 tarihinde alınan cevabi yazı ile;

 

“Kamu İhale Kurumundan gönderilen 07-03-2008 tarih ve 342-4432 sayılı yazı ve eklerinde yapılan incelemeler sonucu; Ameliyat masası alım ihalesine ilişkin teknik şartnamede yapılan incelemeler sonucu;

 

            Söz konusu teknik şartname 1. madde f. bendinde geçen “İleri ve geri kayma (sliding) hareketleri en az 35 cm”  şartının “İleri ve geri kayma (sliding) hareketleri en az 30 cm” şeklinde değiştirilmesinde bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.  1. madde de yapılması istenilen diğer değişikliklerin ise söz konusu ihaleye katılımı kısıtlar ve belli bir markayı işaret eder niteliklerde olduğu düşünülmektedir.

 

            Teknik şartnamenin 11. maddesinde geçen “Üst tabla 350 mm ileri-geri kayma hareketi yapabilmelidir.” şartının “Üst tabla 300 mm ileri-geri kayma hareketi yapabilmelidir.” şeklinde değiştirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

 

            Teknik şartnamenin 13. maddesinde yapılması istenilen değişiklerin söz konusu ihaleye katılımı kısıtlar ve belli bir marka yada modeli işaret eder niteliklerde olacağı düşünülmektedir.

 

            Ayrıca başvuru sahibi tarafından söz konusu teknik şartnameye eklenmesi istenen “Masada tamamen dahili bir akü sistemi olmalıdır. Elektrik kesilmesi durumunda dahili akü sistemi en az 50 ameliyatı garanti etmelidir. UPS veya benzeri masadan bağımsız sistemler, standartlara ve sterilizasyon şartlarına uygun olmadığından reddedilecektir.” şeklindeki bir düzenlemenin bir zorunluluk olmadığı ve söz konusu özelliklerin teknik şartnameyi hazırlayan kurum veya kuruluşun takdirinde olduğu düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme ve alınan teknik görüşe istinaden idarece düzenlenen teknik şartnamenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu kalemi ile ilgili ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul