İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-147
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-147 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.04.2008 tarih, 2008/UM.Z-1473 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :25
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-147
Şikayetçi:
 Kursan Uluslararası Paz. İth. İhr. ve Dahili Tic. Ltd. Şti., Kocasinan Cad. No:31 Şirinevler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü, Beşevler Kampüsü D Blok Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35367
Başvuruya konu ihale:
 2007/92852 İhale Kayıt Numaralı “Konfeksiyon Makineleri (1,2,3,5,6,8 inci Kalemler)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 07.09.65.0027/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konfeksiyon Makineleri Alımı İhalesinin 1,2,3,5,6,8 inci Kalemlerine” ilişkin olarak Kursan Uluslararası Paz. İth. İhr. ve Dahili Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede ihale konusu mal kalemlerinin 1., 2., 3., 5., 6. ve 8 inci kalemlerine ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin ortaklarından ve aynı zamanda birinci derece imza yetkisi ile yönetim kurulu üyesi olan Halil İbrahim İPER’in, ihalelere katılmaktan yasaklı olan ve ihale tarihi itibariyle yasaklılığı devam eden Tetaş Tekstil İmlt. İhr. ve Dahili Tic. A.Ş.’nde %50’nin altında hisse sahibi olduğu ve birinci derece imza yetkisi ile yönetim kurulu üyesi olduğu, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 11 inci, 17 nci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XV inci maddesi (H) bendinin (2) nolu alt bendine aykırı olduğu, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları,

 

            “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlıklı XV/H maddesinde ise;

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci veya 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1)      Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi,

Ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

 

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif ekinde sunulan imza sirküleri ve ticaret sicili gazetesinde, Halil İbrahim İPER’in Yönetim Kurulu Üyesi ve birinci derece imza yetkisi sahibi olduğu, ancak teklif ekinde sunulan ve Barış Okan ERDEN adına düzenlenen vekaletnamenin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halil Rıfat YAĞIZATA ile Genel Müdür Yardımcısı ve birinci derece imza yetkisi sahibi Ömer YAĞIZATA tarafından verildiği, ihalede sunulan teklif mektubu ve diğer belgelerin Barış Okan ERDEN tarafından imzalandığı belirlenmiştir.

 

Halil İbrahim İPER’in, ihale üzerinde bırakılan Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ve yasaklı olan Tetaş Tekstil İmlt. İhr. ve Dahili Tic. A.Ş.’de hisse oranı ve görevlerini tespit edebilmek amacıyla, her iki şirkete yazı yazılarak pay defteri ve İstanbul Ticaret Odasından ise anılan şahsın son durumunu gösterir (ihale tarihi itibariyle) Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ve buna ilişkin gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

 

Gerek İstanbul Ticaret Odasından gerekse her iki şirketten alınan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde, Halil İbrahim İPER’in ihale üzerinde bırakılan Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nde %44,4 hisseye, yasaklı olan Tetaş Tekstil İmlt. İhr. ve Dahili Tic. A.Ş.’de ise %42.93 hisseye sahip olduğu ve her iki şirkette de yönetim kurulu üyesi ve birinci dereceden imza yetkisi sahibi olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden yapılan araştırma neticesinde, Tetaş Tekstil İmlt. İhr. ve Dahili Tic. A.Ş.’nin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca (24.02.2007-24.02.2008 tarihleri arasında olmak üzere) 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği görülmüştür. 

 

Bunun üzerine, ihale üzerinde bırakılan Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin yasaklı olmadığı, ancak anılan şirketin %44,4 hissesine sahip ve birinci dereceden imza yetkisi ile yönetim kurulu üyesi olan Halil İbrahim İPER’in, yasaklı olan Tetaş Tekstil İmlt. İhr. ve Dahili Tic. A.Ş.’nde de %42.93 hisseye sahip ve birinci dereceden imza yetkisi ile yönetim kurulu üyesi olduğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan firmanın da anılan ihaleye teklif verip veremeyeceği yada üzerinde ihale bırakılıp bırakılamayacağı hususunda Kamu İhale Kurumu Hukuk Danışmanlığından görüş talep edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumu Hukuk Danışmanlığının 31.12.2007 tarih ve 3944 sayılı yazısında; “... Bahse konu firmaların ortağı ve yönetim kurulu üyesinin, hakkında yasaklama kararı bulunan firmayı temsilen ihaleye katılması halinde Kanunun 11 inci maddesi kapsamına gireceği, hakkında yasaklama kararı bulunmayan ihale üzerinde bırakılan firmayı temsilen ihaleye katılması halinde ise, ortak ve yönetim kurulu üyesinin kendi hakkında yasaklama kararı bulunmadığı da göz önüne alındığında Kanunun 11 inci maddesi kapsamına girmeyeceği açıktır.

 

Bahse konu firmaların ortağı ve yönetim kurulu üyesinin hakkında yasaklama kararı verilen firmanın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması halinde, hakkında yasaklama kararı verilmesi 58 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğidir. Firmanın sermayesinin yarısından fazla sahip olmaması sebebiyle hakkında yasaklama kararı verilmeyen ortak ve yönetim kurulu üyesinin kendi adına ihalelere katılmasını engelleyen bir hüküm ise Kanun da yer almamaktadır. Dolayısıyla bu kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi bulunduğu firmanın da ihalelere katılmasında hukuki bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

 ...” denilmektedir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile Kamu İhale Kurumu Hukuk Danışmanlığının görüşü birlikte değerlendirildiğinde, her iki şirkette de ortak durumunda bulunan kişinin ortaklık oranının %50’nin altında olması, anılan kişinin şahsına ilişkin bir yasaklama kararı olmaması ve ihale üzerinde bırakılan şirketin yasaklı olmaması nedeniyle, idarece tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanuna uygun olduğu değerlendirilmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul