İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1474
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :5
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1474
Şikayetçi:
 Medikal İş Tic. Ltd. Şti., Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Öncel İşhanı No: 24 / 19-21-22-23 06050 Ulus / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8024
Başvuruya konu ihale:
 2007/174849 İhale Kayıt Numaralı “49 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (4, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 07.01.95.0157/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “49 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (4, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43)” ihalesine ilişkin olarak Medikal İş Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 8024 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.c maddesinde; “İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir” denildiği,

 

            Teklif verdikleri 4, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 ve 43 nolu kalemler için ilgili firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kaydı ve bayilik yazılarını, 26.02.2008 tarihli dilekçelerinde sunmuş olmalarına ve İdari Şartnamenin 7.3.3.c maddesinde T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıt numarası istenilmemesine karşın, kesinleşen ihale kararında 4, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42 ve 43 nolu kalemlere ilişkin olarak İdari Şartnamenin 7.3.3.c maddesine atıfta bulunularak değerlendirme dışı bırakıldıkları, kaldı ki, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıtları ile ilgili Yönetmeliğin 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girdiği, ihalenin tarihinin ise 10.12.2007 olduğu             iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin dilekçesine; başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresinin bitim tarihi itibariyle tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul