İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1516
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :62
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1516
Şikayetçi:
 Mannas Diş Deposu Tic. ve San. Ltd. Şti. Oğuzlar Caddesi, Ahenk Palas Apt., No:39, 34093 Fındıkzade/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,Peykhane Caddesi, No:10 Çemberlitaş - Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7035
Başvuruya konu ihale:
 2007/175790 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılları Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (267 nci Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 07.01.58.0165/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılları Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (267 nci Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Mannas Diş Deposu Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 07.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin, takım diş (28’lik) kalemine ilişkin olarak teklif ettikleri ürünün, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde öngörülen şartları taşımadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Ön ve azı grupları alt ve üst olarak ayrı ayrı orijinal paketlerde dizilmiş, aşınmaya dayanıklı, tutucuları kuvvetli olabilmesi için maksimum retansiyon olmalı” düzenlemesi,

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; Posterior dişlerde tüberkül ve kas bölgeleri doğal dişi taklit etmelidir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, idarelerin gerekli gördüğünde teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini, kataloglarını, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini isteyebilecekleri hükmü yer almaktadır.

 

İdare bu düzenleme gereği ilanın 4.3.3 ve aynı şekilde idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, numune istenmesi halinde isteklilerce yazının tebliğini müteakip 7 gün içinde numune getirilmesinin zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme gereği idarece istenilmesi halinde isteklilerin teklif edecekleri ürünlerin numunelerini idareye sunmaları, sunulan numunelerin de teknik şartnameyi bire bir karşılaması gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibinin ihalenin 267 inci kalemine ilişkin vermiş olduğu numunenin teknik uzmanlarca değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen 07.02.2008 tarihli tutanakta, ön ve azı grupları form olarak kalın ve kaba işlendiğinden dizimde gerekli kontak sağlanamadığı ve buna bağlı olarak kullanımda fonksiyonel özellikleri taşımadığı ve uygun verim alınamadığı gerekçesiyle numunenin uygun bulunmadığı belirtilmektedir.

 

İhale yetkilisince oluşturulan ihale komisyonunun oluşumunda ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. İhale komisyonu kararında ihalenin şikayete konu 267 nci kalemi ile ilgili yapılan değerlendirmede, Mannas Diş Deposu Tic. ve San. Ltd. Şti.‘nin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 4 üncü maddesini karşılamadığı değerlendirmesi yapılarak teknik komisyon tarafından yapılan numune değerlendirilmesinin sonucuna katılındığı ve bu şekilde teknik komisyonun yaptığı değerlendirmeden doğan sorumluluğun paylaşıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri, idarece yapılan düzenlemeler ve değerlendirmeler ile yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, idarenin teklif edilen malın numunesini istemesinde ve teknik uzmanlarca yapılan numune değerlendirmesi sonucunda ihale komisyonunun başvuru sahibinin şikayete konu kalem için sunduğu numuneleri uygun bulmayarak bu kaleme verilen teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeleri düzenleyen 5 inci maddesinde; idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin şikayete konu kalemine Mannas Diş Deposu Tic. Ve San. Ltd. Şti. 260.000,00.-YTL, Akpınar Diş Malz. Tic. Ltd. Şti. 348.000,00.-YTL, Eraylar Akrilik San. İnş. Taah. Ve Dış. Tic. A.Ş. 480.000,00.-YTL ve Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 504.000,00.-YTL teklif vermiş ve ihale komisyonunca teklifi geçerli kabul edilen Akpınar Diş Malz. Tic. Ltd. Şti., Eraylar Akrilik San. İnş. Taah. ve Dış. Tic. A.Ş. ve Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile çerçeve sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.

 

İhalede geçerli kabul edilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında 4734 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yer alan ihalede rekabetin ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması ilkelerinin oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde; ihale komisyonunun, yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir hususun olup olmadığını, yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahip olduğu, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebileceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalenin şikayete konu 267 nci kalemi için verilen geçerli tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerindedir. Anılan tebliğ hükmü gereği idarenin ihalenin şikayete konu kalemi için yaklaşık maliyetini sorgulaması ve ihaleyi buna göre sonuçlandırması gerekmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ile ilgili olarak anılan Tebliğde yer alan düzenleme gereği yaklaşık maliyetin sorgulandığına dair herhangi bir belge ve bilgiye rastlanılmamıştır. Bu durumda ihalenin şikayete konu 267 nci kalemine ilişkin alınan ihale komisyonu kararının iptal edilerek Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü gereği yaklaşık maliyetin sorgulanması ve sonucuna göre işlem yapılması gerektiği düşüncesiyle Kurulun ihalenin şikayete konu 267 nci kaleminin iptal edilmesi yönündeki kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul