• Karar No: 2008/UM.Z-1520
  • Toplantı No: 2008/20
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/20
Gündem No :68
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1520
Şikayetçi:
 Megasan Medikal Gaz Sis. Tıb. Alet. Cih. İnş. Taah. Mad. Nak. Turz. İth. ve İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Küçük Sanayi Sitesi Ek Bloklar 17 / ÇANKIRI
 İhaleyi yapan idare:
 Vezirköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği,Taşkale Mah. Köprülüler Cad. No 200 55900 Vezirköprü/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2008 / 9677
Başvuruya konu ihale:
 2008/12164 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Yatakbaşı Ünitesi Sistemi İle Komple Kablosuz ve Mobil Hemşire Çağrı Sistemi Mal Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 07.02.56.0185/2008-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Vezirköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta Yatakbaşı Ünitesi Sistemi İle Komple Kablosuz ve Mobil Hemşire Çağrı Sistemi Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Megasan Medikal Gaz Sis. Tıb. Alet. Cih. İnş. Taah. Mad. Nak. Turz. İth. ve İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.04.2008 tarih ve 9677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusunu teşkil eden hasta yatakbaşı ünitesi sistemi ile komple kablosuz ve mobil hemşire çağrı sistemi arasında doğal bir bağlantı olmamasına karşın bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu ayrıca ihalede tek geçerli teklif kaldığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 28.02.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.03.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, başvurunun süresinde yapılmadığının tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması koşullarının aranacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve fakat ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul