İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1522
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :74
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1522
Şikayetçi:
 Diamed-Lab Laboratuar ve Diabet Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:64 D:10 34724 Feneryolu / Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No:3/4 34080 Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8759
Başvuruya konu ihale:
 2008/7239 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.0212.0160/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 21.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diamed-Lab Laboratuar ve Diabet Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarih ve 8759 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede teklif ettikleri iki kalem ürün için tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Sağlık Bakanlığınca istenilmesi gerekli görülmeyen belgelerin idarece ihale dokümanı ile istenildiği ve belgelerin sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale kararında; ihalenin 1. kaleminde Sağlık Bakanlığı üretim yeri izin belgesi olmamasının, 2. kaleminde ise CE veya FDA belgesi olmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterildiği, idareye yaptıkları şikayetin kabul edilmediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 28.02.2008 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 11.03.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin cevabı üzerine 25.03.2008 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile Kuruma itirazda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesine başvuru sahibinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına uygun olarak, söz konusu eksikliğin son başvuru tarihi olan 26.03.2008 tarihine kadar giderilerek eksikliğin tamamlanması ve başvurunun “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” (md.16/ç) hükümlerine uygun hale getirilmesi (başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslının veya onaylı örneğinin sunulması) gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde 25.03.2008 tarihinden itibaren ilân edildiği, söz konusu eksikliğin son başvuru tarihi olan 26.03.2008 tarihine kadar giderilmediği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul