İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1546
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :109
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1546
Şikayetçi:
 Aydın İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Özveren Sok. 27/7 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8293
Başvuruya konu ihale:
 2007/193329 İhale Kayıt Numaralı “2 Adet 120 ton/saat ve 8 Adet 30 ton/saat Üretim Kapasiteli ve Ağırlıklı Tip Asfalt Plentleri Alımı (15. Şube ve 103. Şube)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 07.01.99.0162/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü’nce 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Adet 120 ton/saat ve 8 Adet 30 ton/saat Üretim Kapasiteli ve Ağırlıklı Tip Asfalt Plentleri Alımı (15. Şube ve 103. Şube)” ihalesine ilişkin olarak Aydın İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8293 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 01.02.2008 tarihli ihale komisyon kararıyla 15 ve 103. Şubelerine Asfalt Plentleri Alımının üzerlerine bırakıldığı, daha sonra alınan 03.03.2008 tarihli düzeltici komisyon kararıyla başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan geçici teminat mektubunda standart formda eklenmesi öngörülen bir paragrafa yer verilmediğinin tespit edilmesi üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başka bir istekli üzerine bırakıldığı, ancak bu kararın mevzuata uygun olmadığı, kaldı ki böyle bir eksiklik olsa dahi bunun bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde, teminat olarak kabul edilecek değerlerin, tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hükme göre yabancı para birimi üzerinden nakit teminatın verilebilme imkanı bulunmamaktadır.

 

Ancak; Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIV/C maddesinde yer alan; “İhalede isteklilerce teklif edilen bedel hangi para birimi ise teminat olarak sunulacak değerinde o para birimi cinsinden olması gerektiğinden, teklif edilen bedel ile teminat olarak getirilecek bedelin farklı para birimi olarak sunulması mümkün değildir. Dolayısıyla, idari şartnamenin “teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi  üzerinden düzenleyeceklerdir.” düzenlemesi ile,

 

 

Anılan Tebliğin birinci bölümünün XIV/A maddesinde yer alan; “Teminat mektuplarının tazmini halinde geri ödemenin, teminatın verildiği para biriminden bankaca ödenmesi esas olup yabancı para cinsinden teminat idarece kabul edilmekle birlikte idarenin mali mevzuatı gereği tahsilatın sadece Türk Parası üzerinden yapılabildiği durumlarda ise idareler, teminat mektubunun tazmini halinde tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Parası cinsinden ödemenin yapılması gerektiği hususunu ihale dokümanı ekinde yer alan standart teminat mektubu formlarının ödemeye ilişkin bölümünde belirteceklerdir. 

 

Ancak teminat mektuplarına ilişkin standart formların 2 no’lu notunda yer alan hususların sadece yabancı para cinsinden verilen teminat mektuplarının Türk parasına çevrilmek suretiyle tazmininin söz konusu olacağı hallerde veya yabancı para birimi cinsinden verilmekle birlikte idarenin mali mevzuatı çerçevesinde yabancı para olarak teminat mektubunun tazmin edilebildiği durumlarda dikkate alınması ve uygun şekilde doldurulması zorunlu olup, Türk parası cinsinden teminat sunulan hallerde bu bölümün düzenlenmesi gerekmemektedir.” düzenlemeleri uyarınca, idarelerce ihalelerde yabancı para birimi üzerinden teklif verilmesinin öngörülmesi halinde, düzenlenecek geçici teminatın da teklif edilen para birimi üzerinden verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı 20 nci maddesinde; “İstekliler, tekliflerini Yeni Türk Lirası (YTL) veya EURO, dolar, sterlin gibi uluslar arası konvertıbıl olan para birimleri cinsinden verebileceklerdir….” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre istekliler tarafından yabancı para birimi üzerinden teklif verilmesi durumunda da teminat mektuplarının teklif edilen para birimi üzerinden düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalenin, 15. ve 103. şubelerine asfalt plenti alımı işinin 31.01.2008 tarihli ihale komisyon kararıyla başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, ancak İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince ihale işlem dosyasının kontrolü yapılmak üzere 06.02.2008 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderildiği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 26.02.2008 tarihli yazı ile; yapılan kontrol neticesinde başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu geçici teminat mektubunda “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilmediği gerekçesiyle düzeltici karar alınması için ihale işlem dosyasını iade ettiği, ihale komisyonunca 03.03.2008 tarihinde alınan düzeltici ihale komisyon kararıyla başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

            Kamu İhale Tebliğinin aktarılan hükümleri dikkate alındığında, yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesi durumunda, geçici teminat mektubunun da o para birimi üzerinden düzenlenmesi gerektiği, ancak idarenin mali mevzuatı gereği tahsilatın sadece Türk parası üzerinden yapılabildiği durumlarda teminat mektubunun tazmini halinde tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Parası cinsinden ödemenin yapılması gerektiği hususunun öncelikle idare tarafından ihale dokümanı ekinde yer alan standart teminat mektubu formlarının ödemeye ilişkin bölümünde belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu konudaki sorumluluk idareye bırakılmıştır.

 

Ancak, idarece düzenlenen geçici teminat mektubuna ilişkin standart formda bu yönde bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum ihaleye teklif veren iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olmuştur. Diğer bir deyişle geçici teminat mektubuna ilişkin anılan eksiklik istekliler yönünden tekliflerin verilmesinde belirsizliğe sebep olmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince istekliler arasında eşit muamele ilkesi zedelenmiştir. Anılan eksiklik çerçevesinde verilen tekliflerin değerlendirilebilme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle ihalenin şikayete konu kalemlerine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

         Anılan Yönetmeliğin “Diğer” başlıklı bendine göre yapılan incelemede;

             4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde, ihalenin yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olduğu, 7.3.7 nci maddesinde ise yerli imalatçıların sanayi sicil belgesi vermesi gerektiği düzenlenmiştir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde ihaleye hem yerli hem yabancı isteklinin katılacağı, bu isteklilerin yetkili satıcı veya imalatçı olabileceği, ancak yeterlik kriteri olarak istenen sanayi sicil belgesinin sadece yerli imalatçılardan istenmiş olması ihaleye teklif veren istekliler yönünden eşit muamele ilkesini zedelediğinden 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul