• Karar No: 2008/UM.Z-1547
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :110
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1547
Şikayetçi:
 Dünya Medikal San.Ve Tic.Ltd.Şti., İvedik Organize Sanayi Dericiler Sit. 615. Sok. No:11 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği,Atatürk Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6398
Başvuruya konu ihale:
 2008/9419 İhale Kayıt Numaralı “Seyyar Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.01.45.0105/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 04.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Seyyar Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 04.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin A.3 maddesinde yer alan; “Cihazın jeneratörü ve tüpü monoblok yapıda olmamalıdır.” düzenlemesinin sadece tek bir firma tarafından sağlanabilir nitelikte olduğu,

 

2) Ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin idari şartnamenin 7.2 ve 7.3 ve 54 üncü maddelerinde düzenlenmesi gerekirken teknik şartnamenin C.5 ve F.5 maddelerinde belirtilen nitelikte belge istenildiği, anılan maddelerin teknik şartnamede yer almasının mevzuata uygun olmadığı,

 

3) Teknik şartnamenin C.5 maddesi ile idari şartnamenin 7.5 maddeleri arasında çelişki olduğu ve bu gerekçelerle ihaleye teklif verilemediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde; “İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XI inci bölümünde; “İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyecek ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Anılan düzenlemeler uyarınca, alıma konu cihazın ihtiyaca uygun şekilde temini ve teknik şartnamenin rekabeti engellemeyecek nitelikte hazırlanması idarenin sorumluluğunda olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihaleye ait teknik şartnamenin C.5 ve F.5 maddelerinde mümessil firma teknik servisinin bağlı bulunduğu ilin ticaret odasından ve TSE’den alınmış teknik servis yeterlilik belgesi, Sanayi Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınmış X Ray ışını bakım, onarım, montaj ve değiştirme işlemleri yapabilme lisans belgesi istenilmiş olup aynı belgeler idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde de yer almaktadır. Dolayısıyla teklif kapsamında sunulması gereken belgeler açısından herhangi bir tereddüt oluşmadığından şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.5 maddesi belgelerin sunuluş şekli ile ilgili olup, teknik şartnamenin “Teknik Servis ve Garanti” başlıklı C.5 maddesi ile ilgisi bulunmadığında    n başvuru sahibinin iddiasının  yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul