• Karar No: 2008/UM.Z-1548
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :111
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1548
Şikayetçi:
 Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş., Koza Plaza A Blok Kat:8 No:29-30-32 Atışalanı-Esenler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MSB İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı,Sirkeci/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7099
Başvuruya konu ihale:
 2007/190133 İhale Kayıt Numaralı “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (9. Kalem )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 07.01.59.0207/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 23.01.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 9 uncu Kalemine” ilişkin olarak Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.03.2008 tarih ve 7099 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 9 uncu kalemi üzerinde kalan Penta Elektronik Med. Sis. ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği GE Marka LOGIQ S6 Model 4 (Dört) Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazının teknik şartnamenin 2.21  ve 2.9 uncu maddelerine uymadığı,

 

Teknik Şartnamenin 2.21 inci maddesinde; “Cihaza entegre bir hard disk ünitesi ve entegre bir CD Writer veya DVD Writer bulunacaktır. Cihaz hard diskinin görüntü saklama kapasitesi en az 80 (seksen) GB olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir. Cihazla birlikte verilecek olan CD veya DVD miktarı idari şartnamede belirtilecektir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

Penta Elektronik Med. Sis. ve Tic. A.Ş. firmasının teklif ettiği cihazın hard diskinin görüntü saklama kapasitesinin 60 GB olduğu, cihazda 80 GB hard disk bulunmasına rağmen görüntü saklama kapasitesinin 60 GB olduğu, şartnamede istenilen yeterliliği sağlamadığı,

 

Teknik Şartnamenin 2.9 uncu maddesinde; “Cihazdaki görüntü monitörü en az 17 (on yedi) inch anma boyutunda ve yukarı – aşağı – sağa – sola hareketli olacaktır. Bu husus
belgelendirilecektir.”
düzenlemesine yer verildiği,

 

Penta Elektronik Med. Sis. ve Tic. A.Ş. firmasının teklif ettiği cihazın görüntü monitörünün yukarı-aşağı hareketli olmadığı, sadece sağa – sola ve tilt (eğim) hareketli olduğu, şartnamede istenilen yeterliliği sağlamadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Başvuru sahibi Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihalenin 9 uncu kalemine ilişkin yapılan şikayet başvurusu  idare tarafından;

 

“a. MSB istanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığınca ilgi (ç) ile alımı istenen işin ihalesi 23.01.2008 tarihinde yapılmış, 9 ncu kalem için iki isteklinin teklif verdiği görülmüştür.

 

b. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihale komisyonunca hazırlanan “İhale kararı” ihale yetkilisince uygun bulunarak onaylanmış ve ilgi (g) kesinleşen ihale kararı bildirimi teklif veren isteklilere gönderilmiştir.

 

c. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Simeks Tıbbi Sistemler
San. Tic. Ltd. Şti., ilgi (c) dilekçe ile ihale sonucuna şikâyet başvurusu yaparak ihale kararının düzeltilmesi ve konunun tekrar incelenmesi talebinde bulunmuştur.

 

ç. ihaleyi yapan idare bunun üzerine tekliflerin yeterlik değerlendirmesini tekrar gözden geçirmiş, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Penta Elektronik Med.Sis.ve Tic.A.Ş.´den İdarece ihtiyaç duyulmamasına rağmen yine de bir tedbir olarak teklif ettikleri malın teknik şartnamenin 2.21. maddesini karşılayıp karşılamadığı bilgisine başvurulmuştur, istekli, malzemenin teknik şartnamenin söz konusu maddesini karşıladığına dair bilgi ve taahhütname vermiştir. (Taahhütname fotokopisi EK´ de sunulmuştur.)

 

d. Alımı yapılacak işe ilişkin idari şartname incelendiğinde şartnamenin:

 

(1) 4 ncü maddesinde; ihaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almak zorunda oldukları, ihale dokümanını satın alırken belgeleri eksiksiz olarak aldığına dair bir dizi pusulasını imzalayacağı, istekli ihale dokümanını satın almakla ihaie şart, koşul ve kuralları kabul etmiş sayılacağı,

 

(2) 14 ncü maddesinde; ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu,

 

(3) 24 ncü maddesinde, teklif mektubunun şekli ve içeriği başlığı altında; ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesinin zorunlu olduğu ve teklif mektubunun 1 nci maddesinin de buna uygun düzenlendiği,

 

(4) 53.3.2 nci maddesinde, alımı yapılan malların muayenesinin hangi Kalite Yönetim Bölge Başkanlıklarınca ve hangi mevzuata göre yapılacağı,

 

(5) 54 ncü maddesinde; tüketicinin korunması hakkındaki kanuna uygun olarak garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlara yer verilmiştir.

 

e. Yukarıda (d) maddesinde yer alan idari şartnamede yazılı hususların sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Şöyleki ;sözleşme muhteviyatı havi şartnameler, hem idari yargı mevzuatı hem de ilgi (a) kanunun 29 uncu maddesi gereğince, genel, objektif, soyut ve kişiye göre değiştirilmesi mümkün olmayan şart işlem niteliğindedirler. Dolayısıyla istekliler şartnamede belirtilen esaslar dahilinde ihaleye katılmış olmakla şartname hükümlerini aynen kabul etmiş bulunmaktadırlar. Bunun anlamı şartname esaslarında mal vereceğini taahhüt ederek ihaleye katılmışlardır.

 

f. Ayrıca İhale komisyonunun, isteklilerin ihale üzerlerinde kalması halinde verecekleri malın, ihale dokümanı esaslarına uygun olup olmadığını değerlendirmek gibi bir görevi yoktur. Üzerine ihale yapılan isteklinin vereceği malın ihale dokümanı esaslarına uygun olup olmadığını muayene ve kabul komisyonları kontrol etmektedir. Bu komisyonlar Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, TSK´nin yönerge ve ilgili diğer emirlerine göre kontrol yapmaktadırlar. Bu komisyonlar ihale komisyonlarından farklı kişilerden teşkil edilmektedir ki bu personelde kadrolu ve atamalı personeldir.

 

g. Sonuç olarak ihale komisyonunca yapılan işlemlerde herhangi bir eksiklik veya yanlış değerlendirme tespit edilmemiştir.” şeklinde cevaplandırılmış olup, şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı teknik şartnamesinde ve idari şartnamede, ihale konusu cihaza ait katalog, numune ve fotoğrafları isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmalarının istenilmediği, demostrasyona ilişkin düzenlemelere yer verilmediği, ihale dokümanında teklif edilecek cihazlara ilişkin yapılan düzenlemelerle teklif edilen cihazların teknik şartnameye uyup uymadıklarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değil malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle sorumluluk idarede olmak üzere ihalenin ilgili kalemi üzerinde bırakılan Penta Elektronik Med. Sis. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi cihazının teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmesi ve teknik şartname hükümlerine uyan cihazın teslim alınması gerekmektedir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul