İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1550
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :113
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1550
Şikayetçi:
 Yetki Med. Ürt. İl. İtr. ve Tıb. Cihaz. Ltd. Şti., Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi Girgin İşhanı Kat:1 Kozlu / ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Işık Yönder Cad. Hastane Sok. Site / ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6341
Başvuruya konu ihale:
 2008/2399 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Kan Sayım Kitleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 07.01.42.0185/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Kan Sayım Kitleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yetki Med. Ürt. İlaç İtr. ve Tıb. Cihaz. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6341 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin C.9 maddesine uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin anılan maddesindeki kriterleri karşıladığı, dolayısıyla ihalenin en avantajlı teklif sahibi olan kendi firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece hazırlanan kan sayım cihazı teknik şartnamesinin C.9 maddesinde; “Örnek hacmi her test için 200 mikro litrenin altında olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

            31.01.2008 tarihinde alınan ihale komisyon kararından, Yetki Med. Ürt. İlç. İtr. ve Tıb. Cihaz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan teknik şartnameye uygunluk belgesinde teknik şartnamenin C.9 maddesine cevap olarak “Örnek hacmi her test için 200 mikro litrenin altında olmaktadır.” denilmesine karşın, teklif ettiği cihaza ilişkin katalogun incelenmesi sonucunda, cihazın teknik şartnamenin C.9 maddesindeki kriterleri karşılamadığı tespit edilerek bu gerekçeyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; ihale komisyon kararında yer alan değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin hususlar tekrarlanmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu katalogun incelenmesi sonucunda; teklif ettikleri cihazın örnek hacminin açık modda 130 mikro litrenin, kapalı modda 240 mikro litrenin ve loader modda 355 mikro litrenin altında olduğu görülmüştür.

 

            İdarenin teknik şartnamede yapmış olduğu düzenlemeden cihazın örnek hacminin hangi modda 200 mikro litrenin altında olması gerektiği net olarak belirtilmemiş olsa da, özel olarak bir modda bu kriterin sağlanması gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmadığından çalışılması mümkün olan tüm modlarda 200 mikro litrenin altında çalışabilecek özelliğe sahip bir cihazın istenildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın örnek hacminin kapalı ve loader modda 200 mikro litrenin üzerinde olduğu görüldüğünden, idarenin başvuru sahibini bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif ettiği cihazın kapalı modda 200 mikro litrede çalıştığı, bu isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakılmadığı dolayısıyla idarece belirlenen teknik kriterin minimum örnek hacmine ilişkin olduğu yönündeki başvuru dilekçesinde yer alan belirleme üzerine ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak teklif kapsamında sunulan tanıtıcı materyalin tetkiki neticesinde, örnek hacme ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanılmamış olup teknik şartnameye verilen cevaplarda bu hususun karşılandığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul