İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1552
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :116
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1552
Şikayetçi:
 Mes Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi Başkent İşmerkezi Nu: 91/81-82 06060 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Devlet Hastanesi Baştabipliği, Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5384
Başvuruya konu ihale:
 2008/7734 İhale Kayıt Numaralı “Çocuk Servisine Muhtelif Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.01.14.0197/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çocuk Servisine Muhtelif Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mes Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 06.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2008 tarih ve 5384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, Çocuk Servisine Muhtelif Cihaz Alımı ihalesinin 2 nci Kalem Yoğun Fototerapi Cihazı ve 3 üncü Kalem Yoğun Fototerapi Yatağı kısımlarına ait ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 2. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazının teknik şartnamesinin tek bir markayı, 3. Kalem Yoğun Fototerapi Yatağı teknik şartnamesinin tek bir  markayı birebir tarif etmekte olduğu, idare tarafından düzenlenen zeyilname ile 2. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazının teknik şartnamesinin “c”, “f” ve “l” maddelerinin iptal edildiği, bu maddeler iptal edildiği halde Yoğun Fototerapi Cihazının teknik şartnamesinin tek bir markayı tarif etmeye devam ettiği,

 

2) Teknik şartnamelerde istenen FDA belgesinin Türkiye’de geçerliliği olmayan bir belge olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

2. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazının teknik şartnamesinin (c) maddesinde;

 

“Cihazın ışık yoğunluğu düşük (konvansiyonel) ve yüksek (yoğun) olmak üzere iki farklı yoğunlukta fototerapi sağlayabilmesi bakımından ayarlanabilmelidir.”,

 

(f) maddesinde;

 

“Işığın bebek üzerinde merkezlenmesini sağlamak amacıyla kırmızı odaklama ışığı bulunmalıdır.”,

 

(l) maddesinde;

 

“Cihazın duyulabilir  çalışma gürültüsü 50 Db den düşük olmalıdır.”

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdare tarafından 11.02.2008 tarihinde düzenlenen zeyilname ile 2. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazının teknik şartnamesinin “c”, “f” ve “l” maddelerinin iptal edildiği, 3. Kalem Yoğun Fototerapi Yatağı teknik şartnamesinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği anlaşılmıştır.

 

Kurumun 07.03.2007 tarih ve 4419 sayılı yazısı ile akademik bir kuruluştan 2. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazının teknik şartnamesinin “c”, “f” ve “l” maddeleri dikkate alınmaksızın teknik şartnamenin tek bir markayı tarif edip etmediği ile 3. Kalem Yoğun Fototerapi Yatağı teknik şartnamesinin tek bir markayı tarif edip etmediği hususlarında teknik görüş istenmiştir.

 

Alınan teknik görüşte özetle; piyasada teknik şartnamede yer alan özelliklere sahip ürünlerin olup olmadığına ilişkin bilgilerinin bulunmadığının belirtildiği görüldüğünden iddia konusu hususlara ilişkin değerlendirme yapılamamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yoğun Fototerapi Cihazına ait teknik şartnamenin (p) maddesinde; “Cihaz CE, FDA ve ISO sertifikalarına haiz olmalıdır”, Yoğun Fototerapi Yatağına ait teknik şartnamenin (q) maddesinde ise; Cihaz CE, FDA veya ISO sertifikalarına haiz olmalıdır,” idari şartnamenin 7.3.4.3 maddesinde ise; “İstekliler 09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre teklif ettikleri ürünlerin ait olduğu sınıfı beyan edecekler ve hangi sınıfa ait ise o sınıfa ait zorunlu olarak verilmesi gereken AT (CE) sertifikaları teklif ile beraber vereceklerdir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde, “ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” ve anılan Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır …” hükümleri ile,

 

            Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “idare, ihale konusu mala ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

            Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamelerin (p) ve (q) maddeleri ile isteklilerden CE, FDA ve ISO belgeleri istendiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu, idari şartnamede ve teknik şartnamede kalite belgelerine ilişkin olarak farklı kapsamlarda düzenleme yapılmış olmasının belirsizliği daha da güçlendirdiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelerde idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve ret kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar”ı düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında ise, adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği,

 

            Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

            İdare tarafından idari şartnamenin 7.3.4.3 maddesinde “İstekliler 09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre teklif ettikleri ürünlerin ait olduğu sınıfı beyan edecekler ve hangi sınıfa ait ise o sınıfa ait zorunlu olarak verilmesi gereken AT (CE) sertifikaları teklif ile beraber vereceklerdir.” düzenlemesi ile CE belgesi istenmiş olmasına rağmen, teknik şartnamelerin (p) ve (q) maddeleri ile FDA ve ISO belgelerinin de istenilmesi suretiyle idari şartname ile teknik şartname arasında mesleki ve teknik yeterlik belgelerinin düzenlenmesinde farklılığa neden olunduğundan, bu husus yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin  iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, Çocuk Servisine Muhtelif Cihaz Alımı ihalesinin 2 nci Kalem Yoğun Fototerapi Cihazı ve 3 üncü Kalem Yoğun Fototerapi Yatağı kısımlarına ait ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul