İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1553
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :117
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1553
Şikayetçi:
 Haspet Medikal İnş. Temz. Elekt. Gıda Teks. Tic. Ltd. Şti., Mutim İş Merkezi No: 2-22 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Caddesi No: 1 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6184
Başvuruya konu ihale:
 2007/193832 İhale Kayıt Numaralı “66 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi (54-55-56 ncı Kalemler)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.01.33.0197/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “66 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi (54-55-56 ncı Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Haspet Medikal İnş. Temz. Elekt. Gıda Teks. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, 66 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi İhalesinin 54, 55 ve 56 ncı Kalemlerine ait ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 54, 55, 56 ncı kalemlerinde numune değerlendirmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif ettikleri ürünün ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürün ile aynı özelliklere sahip olduğu, değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Teknik şartnameler” başlıklı 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demostrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin 7.3.3 üncü maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları: Teklif edilen tıbbi sarf malzemesinin numunelerinin üzerinde malzemenin ismi ve ihale sıra numarası yazılarak, teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna teslim edilecektir.Numune getirmeyen firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen bu numunelerin kontrol açısından hastanece kullanılması durumunda, numune sahibi firma, kullanılan bu numune ile ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunamayacaktır.”  düzenlemesine,

 

Teknik şartnamede 54, 55 ve 56 kalemlere ilişkin; “İnce olmayacak ve dokuları kesip zarar vermeyecek. Numune getirilecektir.” hususuna yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin numunelerinin değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan teknik raporlarda;  ipliklerin ince olduğu ve dokuları kestiğinin tespit edildiği hususlarına yer verildiği, bu tespitlerin ihale komisyonunda bulunan işin uzman ı iki kişi imzası ile oluşturulan tıbbi malzeme sonuç raporunda da yer aldığı, tıbbi malzeme sonuç raporunun ihaleye ilişkin olarak alınan 01.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararına da ek yapıldığı anlaşılmıştır. İtirazen şikayete konu kalemlere ilişkin olarak teknik şartnamede yapılan düzenlemenin sübjektif değerlendirmeye sebebiyet verecek nitelikte olduğu, anılan düzenlemeye göre idarece numune değerlendirmesinin objektif olarak yapılabilmesi ve kamuoyu denetiminin sağlanabilmesi mümkün bulunmadığından yapılan düzenleme ile numunelerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.  

 

             Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, 66 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi İhalesinin 54, 55 ve 56 ncı Kalemlerine ait ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul