İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1554
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :118
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1554
Şikayetçi:
 Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. İstanbul Yolu 28.Km Sarayköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği İrfan Baştuğ Cad. Kurtdereli Sokak Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6189
Başvuruya konu ihale:
 2008/1276 İhale Kayıt Numaralı “Oksijen ve Azot Protoksit Gazı Alımı(1. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 03.04.2008 tarih ve 07.01.30.0134/2008-21 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Oksijen ve Azot Protoksit Gazı Alımı(1. Kalem)ihalesine ilişkin olarak Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’nin 26.02.2008 tarih ve 6189 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 inci kaleme ilişkin olarak  düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 17.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen “Oksijen ve Azot Protoksit Gazı Alımı” ihalesinde, 1 inci kaleme ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin idareye yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler yerine ilgili kalemi Pektim A.Ş.’den satın aldığını gösteren belgeleri sunduğu, idarenin  idari şartnamenin 7.3.2.b maddesi uyarınca yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri sunmayan söz konusu istekliyi değerlendirme dışı bırakmamasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına  yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; “İdarelerce alımın özelliği göz önünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

 

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

 

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede ilanın 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlığı altında;

 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

 

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

 

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.”  düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerden 1. kalemde ihale üzerinde bırakılan istekli  Denizgaz Denizli San. Gaz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında imalatçı firma olduğunu gösterir belge olarak sunmuş olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesinde söz konusu firmanın üretim konusu olarak; “… Medikal tip oksijen üretimi ve dolumu,..” ibaresinin bulunduğu, Ege Bölgesi Sanayi Odasının düzenlediği kapasite raporunda ise firmanın üretim konusunun; “Oksijen gazı, Karbondioksit gazı, Argon gazı, karışım gazı, medikal oksijen gazı dolumu, narkoz gazı üretimi ve dolumu” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

 Ayrıca ilgili firmanın sunduğu Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi” içeriğinde söz konusu belgenin firmanın medikal amaçlı oksijen gazı dolumu, depolanması ve dağıtımı ile medikal amaçlı azot protoksit gazı üretimi, depolaması ve dağıtımı yapabileceğine ilişkin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu belgelere ek olarak ilgili firmanın oksijen gazının likid olarak teminine ilişkin Pektim Petrokimya Holding A.Ş.’nin Medikal Gaz İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesini, Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi, TSE-ISO-EN 9000 belgelerini ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin Pektim Petrokimya Holding A.Ş.’nin medikal oksijen müşterisi olduğuna ilişkin yazıyı sunduğu tespit edilmiştir.

 

İlgili firmanın sunduğu belgeler birlikte değerlendirildiğinde oksijen gazı üretmeye yetkili olup olmadığı ve firmanın ürettiği nihai ürün dikkate alınarak söz konusu ürünün imalatçısı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden 13.03.2008 tarih ve 4752 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur.

 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 02.04.2008 tarih ve 022419 sayılı cevabi yazısında söz konusu firmanın Bakanlıkları tarafından medikal oksijen gazı dolumu yapmak üzere izin verildiği, firmanın medikal oksijen üretim izni bulunmadığı belirtilmiştir.  

 

İhale üzerine bırakılan isteklinin imalatçı olduğunu tevsik için sunduğu belgelerin incelenmesi ve Sağlık Bakanlığından gelen görüş çerçevesinde firmanın ürettiği nihai ürün dikkate alındığında oksijen gazı üretmeye yetkisinin bulunmadığı (imalatçı olmadığı), bu sebeple Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi uyarınca teklif dosyası kapsamında yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri sunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Anılan gerekçeyle, idari şartnamenin 7.3.2. maddesi uyarınca yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler de sunmayan istekli Denizgaz Denizli San. Gaz. Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde, idare tarafından 1. kalemin bu firma uhdesinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, 1 inci kaleme ilişkin yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin  mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 inci kaleme ilişkin olarak  düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul