İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1555
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :119
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1555
Şikayetçi:
 Seçkin Et Market ve Tavukçuluk Silifke Caddesi No 43/B MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
  SSK Mersin Sigorta İl Müdürlüğü Çankaya Mah. Atatürk Cad. 33070/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7720
Başvuruya konu ihale:
 2008/10363 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Et Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 07.01.81.0134/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

             SSK Mersin Sigorta İl Müdürlüğü’nce 20.02.2008 tarihinde  ile yapılan Muhtelif Et Alımı ihalesine ilişkin olarak Seçkin Et Market ve Tavukçuluk’un 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.03.2008 tarih ve 7720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubunun şartnameye uygun olmadığı, teklif mektubunda  kaşe ve imzalarının bulunmadığı,

 

2) İhale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi sunmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubunun şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde;  Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”  hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde ise; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

 

….Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Zeyrek Kasap’a ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi sonucunda yetkili kişinin ad, soyad ve ticaret unvanının yazılmak suretiyle imzalanmış olduğu, ancak teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birim fiyat teklif mektubu üzerine yazılmadığı sadece birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen bedelin rakamla belirtildiği tespit edildiğinden söz konusu teklif mektubunun Kamu İhale Kanunu 30 uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde  belirtilen şekil şartlarını taşımadığı anlaşılmıştır. Taşıması gereken zorunlu özellikleri taşımayan teklif mektubu sunan ihale üzerinde bırakılan Zeyrek Kasap’ın teklifinin değerlendirmeye alınmasının ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 25.1 inci maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale ilanının 11 inci maddesinde ise, “Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 İdare tarafından doküman içerisinde isteklilere sunulan birim fiyat teklif mektubunda standart olarak  “Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü geçerlidir.”  ifadesinin yazıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli  Zeyrek Kasap’ın bu ifadeye aynen yer verdiği, başvuru sahibinin ise söz konusu ifadenin üzerini çizerek  “Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 100  (yüz) takvim günü geçerlidir.”   yazdığı anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde, “İhale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” , 23 üncü maddesinde,  “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükümleri bulunmaktadır. 

 

İdare tarafından tekliflerin geçerlilik süresi konusunda ilan ve idari şartnamede oluşturulan uyumsuzluk ile Yönetmeliğin anılan hükümlerine aykırılık oluşturulduğu tespit edilmişse de; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından ilanda ve idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubunda geçen asgari teklif süresinin dikkate alınarak hiçbir isteklinin teklifinin teklif geçerlik süresi yönünden değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ihale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi sunmadığına ilişkin iddiasına idareye yaptığı şikayet başvurusunda yer verilmediği görüldüğünden, söz konusu iddia İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 13 üncü maddesinin; “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, dilekçe tekrar idareye gönderilmeyecek Kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.” düzenlemesi uyarınca incelenmiştir.

 

İhalenin ilanında ve idari şartnamede iş deneyim belgesine ihaleye katılım için yeterlik şartı olarak yer verilmediği tespit edildiğinden,  ayrıca  idare tarafından zarf açma ve belge kontrol tutanağında isteklilerin iş deneyim belgesi sunmalarına yönelik bir değerlendirme yer almadığından, başvuru sahibinin ihalenin iş deneyim belgesi sunmayan isteklinin üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 04.03.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 11.03.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin yaklaşık maliyet dikkate alınarak ve mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul