İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1559
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :125
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1559
Şikayetçi:
 Bioses Biyomedikal Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mahallesi, Uygar Sokak, No:4, Kat: 2, 34416, 4.Levent/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Samandağ Devlet Hastanesi Atatürk Mahallesi, Ortaokul Caddesi, 31800 Samandağ/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6365
Başvuruya konu ihale:
 2007/197063 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Cerrahi Set Alımı (2. Kalem Tavan Ameliyat Lambası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.01.40.0165/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samandağ Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Cerrahi Set Alımı (2. Kalem Tavan Ameliyat Lambası)” ihalesine ilişkin olarak Bioses Biyomedikal Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın, teknik şartnamede öngörülen şartları taşımadığı ve anılan isteklinin yanıltıcı teknik bilgileri kullanarak haksız rekabete yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “a) İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir. ...” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

            17.01.2008 tarihinde yapılan ihalenin şikayete konu kalemine 2 istekli teklif vermiştir. İhalede, başvuru sahibi Berchtold marka Chromophare D660 model, ihale üzerinde bırakılan istekli ise Mediland marka Estella 77 Plus model ameliyat tavan lambası teklif etmiştir.

 

İhale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda, Bioses Biyomedikal Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirme dışı bırakmıştır. İhaleyi MEDİLAND marka Estella 77 Plus model ürünü teklif eden Teknosan San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığının tespiti için ihale teknik şartnamesi, ihalede teklif edilen cihazların teknik özelliklerini gösteren belgeler ile idarenin şikayete verdiği cevap gönderilmek suretiyle bir akademik kuruluştan her iki cihazın iddia çerçevesinde teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

Alınan teknik görüşte; mevcut dokümanlar esas alınarak, Berchtold marka tavan ameliyat lambasının teknik şartnamenin ilk 18 maddesi ve Mediland marka tavan ameliyat lambasının ise şikayete konu olan teknik şartnamenin 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 2.17, ve 2.20 maddelerine uygunluk yönünden incelendiği ancak kesin bir değerlendirmede bulunulamadığı, firmaların ihale sürecinde verdikleri dokümanlar bağlayıcı özelliğe sahip olduğundan, bu katolog değerleri ile teslim edilen cihaz arasında bir uyumsuzluk olup olmadığının muayene komisyonu tarafından belirlenerek sonuca bağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

İdarenin idari şartnamede yer verdiği “İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir.” düzenlemesinden, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığının kataloglar üzerinden tespit edileceği anlaşılmaktadır. İhale mevzuatı gereği isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirilebilmesi için de teknik şartnameyi birebir karşılaması gerekmektedir.

 

            İdare de yapmış olduğu değerlendirme ve idari şartnamenin 36.2’ nci maddesinde öngörülen “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” düzenlemesi uyarınca ihaleyi en düşük teklifi sunan istekli üzerinde bırakmıştır.

 

Alınan teknik görüşte, isteklilerin tekliflerinde sundukları ürünlerin teknik şartnamede öngörülen düzenlemeleri karşılayıp karşılamadığı konusunda kesin bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılamadığına dair herhangi bir tespitte de bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Komisyonun Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a)Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler….” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu durumda ihale işlem dosyasında bulunan belgeler ve alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında tespit edilebilecektir. Bu nedenle başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi bire bir karşılamadığı yönündeki şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer yandan, ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşen ihale komisyonu kararı başvuru sahibine 07.02.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Başvuru sahibi idareye 12.02.2008 tarihinde şikayette bulunmuş, idarenin şikayete verdiği cevap ise başvuru sahibine 22.02.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. İdare ihale üzerinde bırakılan istekliyi 13.02.2008 tarihinde sözleşme yapmaya davet etmiş ve bu istekli ile de 25.02.2008 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

 

            İdarenin şikayet üzerine verdiği cevabın başvuru sahibine 22.02.2008 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalamak için 22.02.2008 tarihinden itibaren 15 günlük şikayet süresinin dolmasını beklemesi gerekmektedir. Bu durumda ihale üzerinde bırakılan istekli ile bu süre beklenilmeksizin 25.02.2008 tarihinde imzalanan sözleşme 4734 sayılı Kanununda öngörülen sürelere aykırı imzalanmıştır. Ancak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşıldığından bu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul