İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1561
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :127
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1561
Şikayetçi:
 Dake Medikal Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK, Sağlık 1 Sokak, No:59/15, Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7522
Başvuruya konu ihale:
 2007/166641 İhale Kayıt Numaralı “(118) Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (53. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 07.01.76.0200/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nce 17.12.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “(118) Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (53. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Dake Medikal Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2008 tarih ve 7522 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) İdarenin 11.02.2008 olur tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

2) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı bulunduğu Y.Ö.K. Başkanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en avantajlı teklifi vermelerine, yapılan demostrasyon başarılı olmasına rağmen 52 ve 53 üncü kalemlerde teknik şartname yeniden hazırlanacak gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği, teknik şartnamenin niçin yeniden hazırlanmasına gerek duyulduğu ve neden demo ve tekliflerin toplanılması aşamasından önce iptal işleminin yapılmadığı, yapılan demo sonucunda ürünlerinin başarılı bulunduğu, ürünlerinin cihaza ilişkin istenilen teknik değerlerden daha fazlasına sahip olduğu, ihale şartnamesini birden fazla firmanın satın almış ve birden fazla firmanın teklif vermiş olduğu, ihalede rekabetin sağlanmış olduğu, sterilizasyon yönteminin belirlenmesinin rekabeti ve şeffaflığı engellediği ve önemli olanın sonuç olduğuna ilişkin kurul kararlarının da mevcut olduğu, mevcut cihazın sterilizasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini en kısa ve en sağlıklı yöntem ile verdiği, bu yöntemin FDA onaylı olduğu ve halen yaygın olarak kullanıldığı, cihazın test işlemini yapan biyolojik indikatör olduğu, bu sistemin kimyasal indikatör kullanılarak yapılan sistemlerden farkı olmadığı, idarenin bu konuda ilk defa ihale yapmadığı, ihale yapıldıktan ve teklifler açıldıktan sonra ihalenin şartnamenin yenileceği gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin makul olmadığı, daha önceki yıllarda tek teklif veren firma mevcut iken şartnameye bir itiraz olamaması, ancak bu halde birden fazla katılımcı varken teknik şartnamenin revize edilmek istenilmesinin anlaşılmaz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”; “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında ise; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

İhalenin ihale komisyonunun 07.02.2008 tarihli kararı üzerine 11.02.2008 tarihinde ihale yetkilisinin onayı üzerine iptal edildiği, başvuru sahibi tarafından iptal işlemine karşı yapılan şikayet başvurusu üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak; “Kurumumuzda her yıl yüzlerce kalem tıbbi malzemenin alımına çıkılmakta ve bu malzemelerin şartnameleri tekrar gözden geçirilmektedir. Ancak söz konusu ürünlerle ilgili daha önceki yıllarda bu kalemlere teklif veren tek bir firmanın olması, teklif ettiği ürünün hastanelerimizde kullanıma uygun olması ve herhangi bir itiraza konu olmaması nedeniyle bu kalemlerin teknik şartnamelerinde bir düzenleme yapılması gerekli görülmemiştir. Ancak bu yıl ihalede birden fazla katılımcının olduğu görülünce şartnamelerde revize etme gereğinin olduğu görülmüş ve bu gerekçeyle alım iptal edilmiştir.” gerekçesinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kanununda bulunan hükümler uyarınca ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İdare tarafından ihalenin birden fazla katılımcının olduğu görüldüğü için şartnamelerde revize etme gereği duyularak iptal edilmesi, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde bulunan rekabet, kaynakların uygun şartlarla karşılanması ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil eder.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            1) İdarenin 11.02.2008 olur tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

2) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı bulunduğu Y.Ö.K. Başkanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul