İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1562
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :128
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1562
Şikayetçi:
 Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Özden BOSTAN- Av. Betül VERGİLİ, Turgut Reis Caddesi No:36/7 06570 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Bulvarı PK:58079 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6036
Başvuruya konu ihale:
 2007/190066 İhale Kayıt Numaralı “4 Grupta Kit Karşılığı Cihaz Edinme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 07.01.26.0200/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Grupta Kit Karşılığı Cihaz Edinme” ihalesine ilişkin olarak Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İkinci grupta 36 kalem 238.100 test karşılığı 2 adet hepatit+hormon+torch cihazı alımı işine ilişkin firmalarının teklif etmiş olduğu cihazlarının Teknik Şartnamenin B.1 maddesine bulunan anti HCV panelinin 2 büyük cihazda çalışması gerektiği, Torch grubu için ise başka bir cihaz verilemeyeceği belirtilmesine rağmen katolog incelemelerinin hiçbirinde Anti HCV paneli görülemediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun doğru olmadığı, teknik şartnamede Anti HCV panelin 2 büyük cihazda çalışması gerektiğine ilişkin hiçbir ibarenin bulunmadığı, teklif edilen cihazlarda Torch testlerinin çalışmakta olduğu, Anti HCV’nin ise teklif edilen Cobas E411 cihazında çalıştığı, ikinci gruba ilişkin Firmanın teknik şartnamenin düzeltilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Anti HCV testinin ayrı bir cihazda çalışılmasının ayrı bir eleman ve zaman kaybına neden olacağı gerekçesi ile uygun görülmediği, firma tarafından Anti HCV testinin ayrı bir cihazda çalışılması yönünde bir talebin bulunmadığı, Teknik Şartnamenin B.1 ve B.12 maddeleri dikkate alındığında Anti HCV testinin üç cihazdan birinde çalışmasının yeterli olacağı,

 

2) İlk gruba ilişkin, Üçel Kimya Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan cihazın katalogunda demir bağlama panelinin bulunmamasına rağmen teklifin geçerli sayılarak değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun eşit muamele ilkesine aykırı olduğu,   

 

3) İlk gruba ilişkin İhale Teknik Şartnamesine saatte 800 test yapan 2 cihaz yerine toplamda 1600 test yapan iki cihaz şartının konulmasının rekabeti arttıracağı, bu konuda idarece verilen cevabın yeterli bulunmadığı, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin birinci iddiasına konu olan ihalenin ikinci grubuna ilişkin kesinleşen ihale kararının 28.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 08.02.2008 tarihinde ikinci gruba ilişkin sözleşme imzalandığı, ihalenin ikinci grubuna ilişkin idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 15.02.2008 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin üçüncü iddiaya ilişkin olarak 12.12.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bu tarihten itibaren 30 günlük şikayet inceleme süresinin beklenildiği düşünülmüş olsa dahi bu sürenin bitiminin ardından 15 günlük süre içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunun yapılmadığı anlaşıldığından üçüncü iddiaya ilişkin Kuruma başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı anlaşılmıştır.  

 

Başvuru sahibi tarafından ikinci iddiaya ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmamıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, söz konusu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, birinci iddiaya ilişkin olarak şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra yapıldığı, ikinci iddiaya ilişkin idareye şikayet başvurusu yapılmadan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, üçüncü iddiaya ilişkin olarak itirazen şikayetin süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilerek başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talebinde bulunulmuş olmasına rağmen, süresi içerisinde yanıt alınamamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin A.2 maddesinde; “Kurumumuz mikrobiyoloji laboratuarına ve acil servisine “Kit Alımı İle Birlikte Cihaz Edinme” presnsibi ile belirlenen immünolojik testleri chemiluminescense, MEIA, (mikropartikül immünassey), FPIA (fluoresan polarizasyon immunassey) tekniklerinden  biri ile çalışan 2 adet tam otomatik makro ELİSA cihazları kurulacaktır. Miktarları aşağıdaki gibidir. Hbs Ag 20.000, Anti Hbs 16.000, Anti Hbc IgM 1.000, Anti Hbc IgG 600, Anti HCV 20.000, Anti HIV 16.000, Anti HAV IgM 1.600, T. 73 700, T. T4 700, F T3 19.000, F T4 19.000, TSH 19.000, LH 10.000, FSH 10.000, PROLAKTİN 10.000, PROGESTERON 7.000, ESTROİDAL 10.000, TESTTESTERON 4.200, HCG (total/beta) 17.000, T. PSA 1.800, PSA (Kompleks veya Free) 800, VİT B12 1.200, FOLAT 1.200, CEA 700, CA-19-9 700, CA-125 700, AFP 2.700, İNSÜLÜN 200, E3 2.000, Toxo IgM 4.400, Toxo IgG 4.400, Rubella IgM 4.400, Rubella IgG 4.400, CMV IgM 3.000, CMV IgG 3.000” B.1 maddesinde; “Teklif edilecek reaktif ve kitler birlikte teklif edilen cihazla tam uyumlu çalışılabilmelidir. Belirtilen immünolojik testleri chemiluminescense, MEIA (Mikropartikül immünassey) FP1A (Fluoresan polarizasyon immünassey) tekniklerinden biri ile çalışan tam otomatik makro eliza cihazları ile çalışılacaktır. Hormon eliza torch için teklif edilen her iki cihazda aynı marka olmalıdır.  İki büyük cihazın her birinin en az hızı saatte en az 170 test olmalıdır. İki cihazda da aynı kitler kullanılabilecektir. Hormon eliza torch için saatlik hızı toplam en az 420/test olan cihazlar teklif edilecektir. (Firmalar teklif ettikleri cihazların hızını ispatla yükümlüdürler.) Cihazlar yukarıdaki hormon eliza torch için tüm parametreleri çalışabilmelidir. E3,CMV IgG, CMV IgM testleri Hastanemizin kabul edeceği bir laboratuarda çalışılabilecektir. Tüm reaktif ve kitler, üretici firmaya ait orijinal tek etiket taşımalı ve etiket üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. Firmalar eliza hormona teklif ettikleri cihazla Torch çalışabilirler. Firmalar tek başına torch için teklifte bulunabilirler (toxo IgG, toxo IgM, Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgG, CMV IgM). Torch için tek başına başvuran firmalarda cihaz en az saatlik 80 test/h olmalıdır. Torch için tüm parametreler cihaza aynı anda yüklenmelidir. Eliza hormon cihazının her ikisi için aynı anda en az toplam 40 parametre yüklenebilmelidir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin A.2 maddesinde alınacak olan 2 adet tam otomatik makro ELİSA cihazlarının Anti HCV testini çalıştırması istenilmektedir. Teknik Şartnamenin B.1 maddesinde ise firmaların tek başına torch cihazı için teklifte bulunabilecekleri belirtilmiş ve torch için teklif edilen cihazda yapılabilecek testler parantez içinde toxo IgG, toxo IgM, Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgG, CMV IgM olarak belirtilmiştir. Anılan testler içerisinde Anti HCV testi bulunmamaktadır. Yapılan bu düzenlemeler uyarınca Anti HCV testinin tam otomatik makro ELİSA cihazları tarafından çalıştırılmasının istenildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından 12.12.2007 tarihi ile idareye yapılan şikayet başvurusunda, ihale dokümanında belirtilen hormon ve eliza testleri ile torch testlerinin yetkili bayisi oldukları Roche Diagnostik Firmasının saatte 170 test yapabilen Cobas E601 cihazları ile çalışmakla birlikte HCV testinin saatte 80 test yapabilen Cobas E411 cihazı ile yapılabildiği, bu cihazın aynı zamanda torch testlerini de çalıştırabildiği, firmalarının ihaleye katılarak rekabet ortamının yaratılmasına katkı sağlamak istediği, bu nedenle şartnameye “firmalar torch için teklif ettikleri cihazda HCV parametresini de çalışabilir” ibaresinin eklenilmesini istedikleri belirtilmiştir. İdare tarafından zeyilname talebi uygun bulunmamıştır. Başvuru sahibi tarafından ihaleye iki ana cihaz olarak Cobas E601 cihazları, torch cihazı olarak Cobas E411 cihazı teklif edilmiştir. Başvuru sahibinin idareye şikayet ve başvuru dilekçelerinde bulunan beyanatları doğrultusunda teklif ettiği iki ana cihaz olan Cobas E601 cihazlarında Anti HCV testlerinin çalışılamadığı anlaşılmıştır. Torch cihazı olarak Cobas E411 cihazında Anti HCV testinin çalışılabildiği düşünülse dahi, şartnamede yapılan düzenlemede torch cihazında çalışılabilecek testler arasında Anti HCV testi bulunmamaktadır. Anılan sebeplerle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.      

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale İlanının 4.3.5 maddesinde; “Temin edilecek cihazlara ait katalog operatör-manuel kitapçık ve kitlere ilişkin prospektüs ve belgeler kataloglar, CD ler”in teklif kapsamında idareye sunulması gerektiği belirtilmiştir. Anılan madde uyarınca idareye sunulmuş olan kataloglardan ilgili ürünün teknik şartnameye uygun olup olmadığının araştırılması idare tarafından gerçekleştirilmelidir. İdare tarafından katalogda yer alan bilgilerden teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İdare tarafından sadece teknik şartnamede belirtilen bir özelliğin katalogda yer almaması nedeni ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması İhale İlanının 4.3.5 inci maddesinde belirtilen düzenlemeye uygun olmayacaktır. Bu nedenle idarenin başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olarak gösterdiği gerekçelerden biri olan katalogda belirtilen testin yer almaması gerekçesi yerinde bulunmamıştır. Başvuru sahibinin katalogda demir bağlama panelinin bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, süresi içerisinde yanıt alınamamıştır. İdare tarafından tarafımıza gönderilen ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından sunulmuş olan katalogda “Anemia” başlılığı altında “Iron” ve “UIBC”nin bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Otoanalizör Cihazı Teknik Şartnamesi’nin üçüncü maddesinde; “Cihaz saatte İSE hariç olmak üzere her bir cihaz için en az 800 fotometrik test yapabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibinin iddiası hakkında akademik bir kuruluştan teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, süresi içerisinde yanıt alınamamıştır. İhaleye teklif veren dört firmanın olması ve en düşük teklifi veren firmanın teklifinin uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmış olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına;

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul