İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1584
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :158
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1584
Şikayetçi:
 Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş., 10025 Sokak, No:10, A.O.S.B., Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mücahitler Mah., Ali Fuat Cebesoy Bulv., No:2, 27500 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6177
Başvuruya konu ihale:
 2008/10928 İhale Kayıt Numaralı “Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı (Dördüncü Grup – İnsektisit Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 07.01.36.0200/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı (Dördüncü Grup – İnsektisit Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamede “Alınacak Ürünler ve Teknik Özellikleri” kısmında 1(c) bendinde istenilen 500 litre en az %30 Cyphenothrin, enaz %15 Tetramethrin, en az %25 P.B.O. içerikli insektisit şartlarına uyan Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sadece tek bir formülasyonun bulunduğu, idare tarafından bu oranların tespit edilme sebebi olarak mücavir alan sınırları içersinde yapılan denemeler neticesinde öldürücü aktif maddesinin en az yarısı kadar düşürücü aktif madde içerikli ilaçların performanslarının, düşürücüsü öldürücü aktif maddenin yarısından az olan ilaçlara göre çok daha iyi sonuç vermesinin ve ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yaptırdığı açık saha denemelerinin sonuçlarının da bu doğrultuda olmasının gösterildiği, bu tür vektörle mücadele ilaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırdığı, ilaçlar ruhsatlandırılmadan önce biyolojik denemelerinin çeşitli üniversitelerde yapıldığı, idare tarafından sadece bir firmanın ilacı denenerek ve sadece bir üniversitenin denemeleri baz alınarak ihale şartnamesinin hazırlanmasının rekabet ilkesine aykırı olduğu, ihale şartnamesinin kendi insektisitlerini kapsayacak şekilde değiştirilmesi gerektiği, Cyhentoks EC adlı ilaçlarının öldürücü aktif maddesinin en az yarısı kadar düşürücü aktif madde de içerdiği, daha önce bu doğrultuda alınmış olan Kamu İhale Kurulu kararının bulunduğu,   

 

            2) Teknik Şartnamenin 1(a) bendinde belirtilen 1500 litre en az %15 Cyfluthrin en az %7 Tetramethrin en az %15 P.B.O. içerikli insektisitle ilgili olarak iii bendinde istenen ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde hem sivrisinek hem de karasinekle etkili dozları bulunmalıdır şartının arandığı, ancak Sağlık Bakanlığının Cyfluthrin aktif maddesinin WHO 2006.1 de sayfa 41 Tablo 6’da karasinek için önerilen dozu olmadığı için etiket örneğine karasinek dozunu yazmadığı, idare tarafından hem karasinek hem sivrisinek mücadelesinde kullanılmak için alındığından ilaçta her iki haşere için Bakanlıkça kabul edilmiş etkili dozların belirtildiği etiket örneği olmalıdır gerekçesi ile şikayetlerinin reddedildiği, bu şarta uyan bir etiketin bulunmadığı, varsa bile WHO 2006.1’e aykırılık teşkil ettiği, gözden kaçırılarak ruhsatlandırıldığı, ihaleye katılabilmeleri için bu şartın değiştirilmesi gerektiği,   

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”, aynı Kanunun 12 nci maddesinde; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Vektör mücadelesinde kullanılacak açık alan insektisitlerine ilişkin Teknik Şartnamenin 1(c) maddesinde ürünün içerisinde bulunması gereken aktif maddelerin yüzdesi en az %30 Cyphenothrin, en az %15 Tetramethrin, en az %25 P.B.O. olarak belirlenmiştir. Anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olup olmadığı konusunda teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan teknik görüşte;

 

“İlgi yazının birinci maddesinde Teknik Şartnamede “Alınacak Ürünler ve Teknik Özellikleri” kısmında 1.i.(c) bendinde istenilen 500 litre en az %30 Cyphenothrin, enaz %15 Tetramethrin, en az %25 P.B.O. içerikli insektisit şartlarına uyan Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı sadece tek bir formülasyonun (Entosav Firmasına ait Ecomix T-75) bulunduğu ifade edilmektedir.

 

Bakanlığımızca ruhsatlandırılan ürünler arasında yukarıdaki koşullara uygun olan sadece Entosav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hizmet İş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2005 tarih ve 5535 sayı ile ruhsatlandırılan Economic T-75 ticari adlı ürünü mevcuttur.”denilmektedir. Gelen teknik görüş, dosyada bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Vektör mücadelesinde kullanılacak açık alan insektisitlerine ilişkin Teknik Şartnamenin
1 )i(a)iii maddesinde “Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde hem sivrisinek hem de karasineklere etkili dozları bulunmalıdır. Bu dozlara göre hektar maliyet hesaplaması yapılarak en ucuz ilaç alınacaktır. Hektar maliyet hesaplama yöntemi şartnamenin 10 uncu maddesinin A şıkkında belirtilmiştir. “ düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olup olmadığı konusunda teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen görüş yazısında;

 

            “İlgi yazınızın ikinci maddesinde Teknik Şartnamenin 1(a) bendinde belirtilen 1500 litre en az %15 Cyfluthrin en az %7 Tetramethrin en az %15 P.B.O. içerikli insektisitle ilgili olarak 1.(iii) bendinde istenen “Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde hem sivrisinek hem de karasineklere etkili dozları bulunmalıdır.” şartının arandığı, ancak Sağlık Bakanlığı’nın Cyfluthrin aktif maddesinin WHO 2006.1 de sayfa 41 tablo 6’da karasinek için önerilen dozu olmadığı için etiket örneğine karasinek dozunu yazmadığı, idare tarafından hem karasinek hem sivrisinek mücadelesinde kullanılmak için alındığından ilaçta her iki haşere için Bakanlıkça kabul edilmiş etkili dozların belirtildiği etiket örneğinin olması gerektiği gerekçesi ile şikayetlerinin reddedildiği, bu şarta uyan bir etiketin bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen formülasyonu karşılayan Nur İlaç İlaçlama Mak. Paz. Ve Sr. Hiz. Ltd. Şti’nin 17.08.2007 tarihli ve 23608 sayılı Cyfluthrun 45 EC adlı ürünü, Entosav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti’nin 02.05.2007 tarihli ve 9052 sayılı İmpotek Cyfluthrin EC adlı ürünü olmasına karşılık sadece Entosav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti’nin Flomix T 37,5 EC adlı ürün etiketinde karasinek ve sivrisineğe etkili olduğu yer almaktadır.” denilmektedir. Teknik görüş, dosyada bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kamu İhale Kanunun 24 üncü maddesinde ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar arasında “e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.” sayılmış olup,  “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

           

İhale İlanının 4.3.2.(d) maddesinde; “İstekliler ilaçlara ait Aktif Garanti Belgesi, Ürün Garanti Belgesi, spesifikasyon belgelerinin asıllarını,ilaçlara ait ilgili bakanlıkça 2008 yılında onaylanmış etiket örnekleri veya noter tasdikli  suretini vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır. İhale İlanı 30.01.2008 tarihinde yayımlanmıştır. İhale İlanının 4.3.2 maddesi 13.02.2008 tarihinde yapılan zeyilname ile “İstekliler ilaçlara ait aktif garanti belgesi, ürün garanti belgesi, spesifikasyon belgelerinin asıllarını vereceklerdir.” şeklinde değiştirilmiştir. İlanda bulunması zorunlu olan hususlar hakkında ilan tarihinden itibaren 10 günlük sürenin bitiminin ardından zeyilname ile değişiklik yapılması 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin dördüncü grubuna ilişkin olarak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul