İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-162
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :30
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-162
Şikayetçi:
 Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Veysipaşa Sokak Kahyaoğlu Sitesi A Blok 30 D.2 Altunizade Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. 5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2007 / 36061
Başvuruya konu ihale:
 2007/125430 İhale Kayıt Numaralı “57 Kalem Laboratuvar Kit Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.09.85.0017/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “57 Kalem Laboratuvar Kit Temini” ihalesine ilişkin olarak Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.12.2007 tarih ve 36061 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 11.10.2007 tarihinde yapılan “57 Kalem Laboratuar Kit Temini Alımı” ihalesine katıldıkları, ancak anılan ihaleye teklif ettikleri “Beckman Coulter marka Acces 2 model” ürünün teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif edilen ürünün teknik şartnameyi birebir karşıladığı ve buna ilişkin olarak raporların dosyada mevcut olduğu, idarenin kendilerinden herhangi bir resmi demo talebinin bulunmadığı ve teknik dokümanları dikkate almadığı iddia edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin “57 Kalem Laboratuar Kit” alımı ihalesine “Beckman Coulter marka Access 2 model İmmunassay cihaz” teklif ettiği, teklif edilen cihazın Hormon-Tümör Marker Kit ve Kitlerin Kullanılacağı Analizörlere ait Teknik Şartnamenin III. Bölümünün 9 ncu maddesinde belirtilen “Pıhtı tanımlama özelliğine sahip olmalıdır” kriterini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak başvuru sahibi tarafından Kuruma verilen itirazen şikayet dilekçesinde, anılan ihaleye teklif edilen cihazın, teknik şartnamenin yukarıda belirtilen kriterlerini karşıladığı iddia edilmektedir.

 

Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnameye dayalı bu iddiasına ilişkin olarak bir akademik kuruluştan alınan 07.01.2008 tarih ve 59 sayılı yazıda;

 

“Hormon-Tümör Marker Kit ve Kitlerin Kullanılacağı Analizöre ait teknik şartnamenin III. Bölümünün 9 ncu maddesinde yer alan bu kriter Access 2 model İmmunassay cihazın , pıhtı tanıma ve tanımlama özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir” şeklinde görüş ifade edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile akademik kuruluştan alınan teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi neticesinde; Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihazın, teknik şartnamenin III. Bölümünün 9 ncu maddesinde belirtilen “Pıhtı tanımlama özelliğine sahip olmalıdır” kriterlerini karşıladığı anlaşıldığından, idarenin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis ettiği işlemin mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibine ait iddianın ise yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihale; İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 11.10.2007 tarihinde yapılan “57 Kalem Laboratuvar Kit Temini” ihalesidir.

 

 İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 nci maddesinde “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir” hükmü yer almaktadır.                                                                                            

           

            Biyokimya ve Hormon-Tümör Marker Testlerine Ait Kit ve Bunların Kullanılacağı Analizörlerin Teknik Şartnamesinin  birinci parağrafında;

 

             “Bu şartname beş bölümden oluşur. 1 nolu kalemden 57 nolu kaleme kadar olan  testlerin tamamını içerir ve ihale değerlendirilmesinde 1-57 nolu kalemler paket olarak toplu değerlendirilir” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 1. Bölümünün 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile “Tüm kitler (en fazla iki istisna olmak üzere) kurulan sistemlerle aynı marka, orijinal kit olmalıdır” şartının getirildiği, bu şartda kitlerle cihazların aynı marka olma zorunluluğunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

           

            4734 sayılı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekmektedir. İdare tarafından Teknik Şartnamenin 1.1 inci maddesinde yapılan düzenlemede “Tüm kitler (en fazla iki istisna olmak üzere) kurulan sistemlerle aynı marka, orijinal kit olmalıdır” koşuluna yer verildiğinden ve bu durumun bilimsel ve mevzuata uygun bir açıklaması bulunmadığından, söz konusu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki hükme uygun bulunmamaktadır.

 

            Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde "XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar" başlığının "H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı" maddesinde;

 

           “………

                                                                                                                                                      

            İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır.

 

             …………” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan ve yukarıda belirtilen düzenleme ile söz konusu ihalede, 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerinin ihlal edildiği bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle, Kurulun çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul