İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1646
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :87
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1646
Şikayetçi:
 Mehmet Hamdi Karabulut E 90 Karayolu Karabulut Tesisleri Nizip / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip Hacı Mehmet - Fatime Özberk Çocuk Yuvası Müdürlüğü Menderes Mah. Derin Sok Nizip / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2008 / 7769
Başvuruya konu ihale:
 2007/182859 İhale Kayıt Numaralı “Nizip Hacı Mehmet-Fatime Özberk Çocuk Yuvası Müdürlüğü Kal-Yak Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.01.83.0169/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nizip Hacı Mehmet - Fatime Özberk Çocuk Yuvası Müdürlüğünce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nizip Hacı Mehmet-Fatime Özberk Çocuk Yuvası Müdürlüğü Kal-Yak Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Hamdi Karabulut’un 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2008 tarih ve 7769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

07.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye başvuruda bulunurken, idari şartnameye göre ihaleye katılan gerçek kişilerin sunması gereken bir kısım belgelerin eksik olduğunun kendileri tarafından belirtildiği, ancak yetkililerce eksikliklerin sonradan giderebileceği belirtilerek başvurularının kabul edildiği, ihalenin kendilerinde kalması üzerine, 2007/355 sayı yazı ile 10 gün içinde sözleşmeyi imzalamak üzere davet edildikleri, ancak teklif dosyasında bulunan eksiklikler giderildikten sonra sözleşmeyi imzalayacaklarının idare yetkililerine şifahen iletildiği, buna rağmen idarenin 3.1.2008 tarihli yazısında, 19.12.2007 tarihinde 2007/345 sayılı sözleşmeyi imzalamak üzere davet edildikleri halde yasal süre içinde sözleşme imzalamak için gerekli belgelerin sunulmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiğinin ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiğinin bildirildiği,

 

Halbuki, gerçek kişi olarak ihaleye teklif verildiği halde oda sicil kaydına ilişkin belgenin 2007 yılının 10. ayında dolduğu ve yenilenmediği, kendilerinin imza beyannamesi ile vekaleten ihaleye katılan Fevzi KARABULUT adına düzenlenmiş vekaletname ile bu kişiye ait imza beyannamesinin teklif dosyasında bulunmadığı, ayrıca temin edilecek yakıtın TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygun olacağına ilişkin taahhütnamenin ihale tarihinden sonra düzenlenerek dosyaya konulduğu,

 

Diğer taraftan, idareden gönderilen 19.12.2007 tarih ve 2007/345 sayılı sözleşme imzalamaya davet yazısının bulunmadığı, bunun yerine 2007/355 sayılı ve tarihsiz bir yazı gönderildiği,

 

Dolayısıyla, ihalenin başlangıcından sonuna kadar yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunduğu iddia edilmekte ve ihalenin iptal edilmesi ile teminatlarının gelir kaydedilmesi işlemlerinin düzeltilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece, ihaleye tek teklifi ve ihale komisyonu kararına göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sunan başvuru sahibinin, 19.12.2007 tarih ve 2007/345 sayılı yazı ile gerekli belgeleri sunmak suretiyle sözleşme imzalamak için davet edildiği, söz konusu yazının elden tebliğ edildiği halde 10 günlük yasal süresi içinde sözleşme imzalanmadığı için, 03.01.2008 tarihli yazı ile ihalenin iptal edildiği ve başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedildiği bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı belirtilmiş, anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde, “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmüne,

 

“Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde ise, “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmüne,

 

Yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile Kamu İhale Kanununun 42 nci maddesine göre sözleşme imzalanabilmesi için, Kanunun 37 nci maddesine göre öncelikle söz konusu isteklinin teklifinin geçerli olduğunun tespit edilmesi gerektiği de açıktır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelere göre;

 

İdari şartnamenin 7.1.b.1 maddesine göre gerçek kişi isteklinin sunması gereken “ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge”nin, İdari Şartnameye uygun olarak ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde alındığı,

 

Teklif kapsamında bulunan Noter onaylı imza beyannamesine göre, başvuru sahibi Karabulut Dinlenme Tesisleri – Mehmet Hamdi KARABULUT’un teklif mektubunun yine Mehmet Hamdi KARABULUT tarafından imzalandığı,

 

Anlaşıldığından mevzuata göre belirtilen konularda teklif dosyasında bir eksiklik bulunmamaktadır.

 

Ancak, idari şartnamenin 7.3.2.c ve ihale ilanının 4.3.2.c maddelerinde yer alan “istekli ihale konusu işle ilgili olarak temin edeceği Kal-Yak’ın TSE ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacağına dair noterden taahhütname verecektir” düzenlemesi gereğince sunulan ihale tarihi olan 07.12.2007 tarihli taahhütnamenin noter onaylı olmadığı tespit edilmiştir. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan başvuru sahibinin teklif dosyasında bulunan noter onaylı taahhütnamenin de, düzenlenme tarihinin ihale tarihinden sonra olmak üzere 10.12.2007 olduğu görülmüştür.

 

İdarece, Gaziantep 2 nci İdare Mahkemesinin idari mercii tecavüzü nedeniyle gönderdiği şikayet üzerine alınan kararın başvuru sahibine bildirildiği 29.02.2008 tarihli yazıda, söz konusu belgenin idarenin Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesine göre talep üzerine, istekli tarafından tamamlandığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.”

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

idarelerce tamamlatılır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükümleri bulunmaktadır..

 

Anılan hükümlere göre, ihale dokümanında teklif kapsamında sunulması istenen belgenin tamamlatılması mevzuata aykırıdır. Bu durumda, başvuru sahibinin ihaleye sunduğu teklif dosyasının, temin edilecek Kal-Yak’ın TSE ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacağına dair noter onaylı taahhütname bakımından eksik olduğu anlaşılmıştır.

 

İnceleme konusu ihalede geçerli teklif bulunmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline karşı yapılan şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine sahip olmayan isteklinin sözleşme imzalamak üzere davet edilmesi mevzuata aykırı olduğundan, başvuru sahibinin süresi içinde idare ile sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin iptaline ilişkin yapılan itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

2) Geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdarece, ihaleye tek teklifi ve ihale komisyonu kararına göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sunan başvuru sahibinin, 19.12.2007 tarih ve 2007/345 sayılı yazı ile gerekli belgeleri sunmak suretiyle sözleşme imzalamak için davet edildiği, söz konusu yazının elden tebliğ edildiği halde 10 günlük yasal süresi içinde sözleşme imzalanmadığı için, 3.1.2008 tarihli yazı ile ihalenin iptal edildiği ve başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedildiği bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42. maddesinde, “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.”

 

“Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44. maddesinde ise, “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, ihaleye tek teklifi sunan başvuru sahibinin teklif fiyatının ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat olduğu yönünde 10.12.2007 tarihinde alınan komisyon kararının ihale yetkilisince 11.12.2007 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının aynı gün başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, diğer taraftan, başvuru sahibinin 19.12.2007 tarih ve 2007/345 sayılı yazının aynı tarihte elden teslim alınması suretiyle ile sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde sözleşmenin imzalanmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, ihaleye tek teklifi sunan ve ihale üzerinde kalan başvuru sahibi, 4734 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen sürede sözleşme imzalamadığından geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi Kanuna uygundur.

 

Ayrıca, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelere göre;

 

İdari Şartnamenin 7.1.b.1 maddesine göre gerçek kişi isteklinin sunması gereken “ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge”nin, İdari Şartnameye uygun olarak ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde alındığı,

 

Teklif kapsamında bulunan Noter onaylı imza beyannamesine göre, başvuru sahibi Karabulut Dinlenme Tesisleri – Mehmet Hamdi KARABULUT’un teklif mektubunun yine Mehmet Hamdi KARABULUT tarafından imzalandığı,

 

Anlaşıldığından belirtilen hususlarda yürürlükteki mevzuata göre teklif dosyasında bir eksiklik bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2.c ve ihale ilanının 4.3.2.c maddelerinde yer alan “istekli ihale konusu işle ilgili olarak temin edeceği Kal-Yak’ın TSE ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacağına dair noterden taahhütname verecektir” hükmü gereğince sunulan ihale tarihi olan 7.12.2007 tarihli taahhütnamenin ise noter onaylı olmadığı tespit edilmiştir. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan başvuru sahibinin teklif dosyasında bulunan noter onaylı taahhütnamenin de, düzenlenme tarihinin ihale tarihinden sonra olmak üzere 10.12.2007 olduğu görülmüştür.

 

İdarece, Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin idari mercii tecavüzü nedeniyle gönderdiği şikayet üzerine alınan kararın başvuru sahibine bildirildiği 29.2.2008 tarihli yazıda, söz konusu belgenin idarenin Kamu İhale Kanununun 37. maddesine göre talep üzerine, istekli tarafından tamamlandığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37. maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.”

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 52. maddesinde, “Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

idarelerce tamamlatılır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükümleri bulunmaktadır..

 

Dolayısıyla, ihale dokümanına göre teklif kapsamında sunulması gereken belgenin tamamlatılması Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52. maddesine uygun olmamakla birlikte, başvuru sahibinin kendi iradesiyle söz konusu taahhütnameyi düzenlendiği ve ihaleye tek isteklinin katıldığı dikkate alındığında bu aykırılığın esasa etkili olmadığı düşünülmektedir.

 

Netice itibariyle, ihale üzerinde kalan isteklinin süresi içinde sözleşme imzalamaması ve ihaleye teklif veren başka istekli bulunmaması nedeniyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 44. maddesine göre başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığı yönündeki düşüncemizle,  çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul