İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1648
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :91
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1648
Şikayetçi:
 BNT Makine İnş. Gıda Temizlik Medikal Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Keresteciler Sitesi C Blok No:21 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Osman Gazi Mahallesi Çat Yolu No:1 25070 Yıldızkent/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6694
Başvuruya konu ihale:
 2007/181382 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyathane Paslanmaz Çelik Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.01.51.0197/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ameliyathane Paslanmaz Çelik Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak BNT Makine İnş. Gıda Temizlik Medikal Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, idarenin kendilerine hitaben yazdığı 11.01.2008 tarih ve 47 sayılı yazısında sunulan katalogların yeniden incelendiği, bazı katalogların olmadığının görüldüğü, ürünlere ait katalogların 3 (üç) gün içinde idareye gönderilmesi gerektiği hususlarına yer verildiği, 16.01.2008 tarihli cevabi yazıları ile teklif zarf açma ve kontrol tutanağı incelendiğinde eksik bir belgelerinin olmadığının görüleceği hususlarına yer verdikleri, idarenin 22.01.2008 tarih ve 75 sayılı yazısı ile ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, belgelerinin tam olması dolayısıyla bir eksikliğe bağlı iptal kararı alınmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru, ihalenin idarece iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılmıştır.

 

İdareye yapılan bir şikayet başvurusu üzerine idarenin 11.01.2008 tarih ve 47 sayılı yazısı ile başvuru sahibinden ürünlere ait tüm katalogların 3 (üç) gün içinde idareye gönderilmesini istediği, başvuru sahibinin 16.01.2008 tarihli cevabi yazısı ile teklif zarf açma ve kontrol tutanağı incelendiğinde eksik bir belgelerinin olmadığının görüleceği hususlarına yer verildiği, idarenin 22.01.2008 tarih ve 75 sayılı yazısı ile ihalenin iptal edildiğinin başvuru sahibine bildirildiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgelere yönelik hazırlanan 7.3.5 inci maddesinde; “Demirbaşlara ait orijinal kataloglar ihale dosyasında sunulacaktır” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhalenin 20 adet ameliyathane ilaç/anestezi arabası, 23 adet eskabo/cerrahi basamak (tekli, alçak boy), 23 adet eskabo/cerrahi basamak (tekli, orta boy), 25 adet ikili cerrahi küvet ayaklığı, 29 adet ameliyathane çöp kovası, 20 adet ameliyathane alet/bohça arabası, 20 adet hidrolikli mayo masası, 20 adet ameliyathane çelik ayaklı serum askılığı, 20 adet çalışma tezgahı, 25 adet ameliyathane ilaç/alet dolabı, 20 adet ameliyathane taburesi, 4 adet hijyen dolabı, 2 adet endoskopi dolabı, 5 adet ameliyathane camlı ilaç dolabı kalemlerinden oluştuğu görülmüştür.

 

İhale komisyonunca ilk oturumda istekliler tarafından sunulan belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilerek hazırlanan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı sütununda başvuru sahibinin belgeleri için “Var” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale işlem dosyası içeriğinde yer alan katalogunun incelenmesi neticesinde; bazı kalemlerin sunulan katalogda yer almadığı (Endoskopi dolabı ile ameliyathane taburesi), bazı kalemlere (eskabo, çelik ayaklı serum askılığı) ilişkin teknik veri bulunmadığı, ihalede benzer iş olarak, Kamu ya da özel sektörde her türlü ameliyathane paslanmaz çelik demirbaşları alımı işinin kabul edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin mutfak malzemesine ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; idarece şikayet başvurusu üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 1 ve 2 nci teklif sahibi isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmalarında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

İdarenin işin tamamına teklif verilmesi gerektiği yönündeki düzenlemesi sonucu, ihalede oluşan fiyatlar göz önüne alındığında kamu yararı da düşünülerek, şikayet başvurusu üzerine aynı kalemlerin kısmi teklife açık olarak yeniden ihale edilmesine karar verildiği, bu nedenle ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır.

 

 

 

 

4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasında;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

 

 “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, 

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

 

…” hükmüne,

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Alınacak Kararlar” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

          “Şikayetin incelenmesi sonucunda idare tarafından;

          a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesi,

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

          c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

          kararlarından biri alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kısmi teklif, birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesini ifade eder. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi teklif verilen kısımlar/kalemler itibariyle yapılır. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ihalede kaynakların verimli kullanılmasının ve rekabetin sağlanmasını teminen; ihale konusu ürünlerin kısmi tekliflere açık olarak yeniden ihale edilmesinin uygun olacağı düşüncesi ile idarenin iptal gerekçesinin yerinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul