İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1649
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :92
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1649
Şikayetçi:
 Van Ticaret ve Sanayi Odası, İskele Caddesi, No:83 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8098
Başvuruya konu ihale:
 G8098 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.01.98.0200/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 11.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın  tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.03.2008 tarih ve 8098 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; hastanenin mal alımlarında şartnameleri rekabeti engelleyici şekilde hazırladığı, davetiye usulü alımlar gerçekleştirdiği, hazırlanan teknik şartnamelerde 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne aykırı olarak marka, model, menşe ve kaynak belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir."hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu olan ihalenin ihale komisyonunun 26.03.2008 tarihli kararı ve ihale yetkilisinin 27.03.2008 tarihli oluru üzerine iptal edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul