İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1656
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :104
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1656
Şikayetçi:
 Kadıoğlu Teknik Hırdavat San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Kızılay Caddesi No:47/C ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Elektrik Dagıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü,Hanımeli Sokak No:1 06440 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8722
Başvuruya konu ihale:
 2008/12334 İhale Kayıt Numaralı “İş Güvenliği Malzemesi (Asma Kilit Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2008 tarih ve 07.02.11.0134/2008-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 28.02.2008 tarihinde “İş Güvenliği Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Kadıoğlu Teknik Hırdavat San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarih ve 8722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye katıldıkları, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifi vermelerine rağmen tekliflerinin teknik yeterliliği olmadığı gerekçesi ile değerlendirmeye alınmadığı oysa ki idareye teklif edilen malzemelere ilişkin olarak numune sundukları, değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar” düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan ihalenin başvuruya konu kaleminin, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

            Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

           

Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgili Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.                         

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul