• Karar No: 2008/UM.Z-1697
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :47
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1697
Şikayetçi:
 A C S İletişim Sistemleri İnş. Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 2.Cad. (Toyota Plaza Girişi) 50/6 Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No 108 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7363
Başvuruya konu ihale:
 2008/2888 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İli Geniş alan Kaplama Telsiz Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.04.2008 tarih ve 07.01.68.0134/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nce 24.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bolu İli Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi ihalesine ilişkin olarak A C S İletişim Sistemleri İnş. Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2009 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamede amaç bölümünde alınacak olan sistemin konfigürasyonunun belirtilmediği, bunun yanı sıra aynı şartnamede görüşme yerlerinin ve hangi merkezlerde, hangi telsizlerle görüşülmek istenildiğinin net olarak belirtilmediği, hizmet tanımının net olmadığı,         teknik şartnamenin 8.2.7 nci maddesinde gerektiğinde sistemin genişletilmesi için belirtilen 40 adet röleye kadar geliştirilmesini destekleyecek sistemin tümünün kurulmasının Bolu ili çapında mümkün olmadığı, ilgili maddenin tek bir firmayı işaret eden bir düzenleme olduğu, 

 

            2)  Teknik şartnamenin 8.3.6 ve 8.3.7 nci maddelerinde alınacak cihaz olan dublexer  ve anten için VHF (146-174 Mhz.) roleler için yapılması gereken tanım yerine UHF ( 406-470 Mhz.) frekans bandının teknik özelliklerinin verildiği, benzer şekilde teknik şartnamenin 8.3.5.7.1 nci  maddesinde Link cihazın çıkış gücünün 20 Watt olarak belirtildiği fakat Telekomünikasyon Kurumunun geniş alan sistemi için kullanılacak linklere maksimum 5 Watt için izin verdiği,

 

         3) Teknik şartnamenin 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.9.3, 8.2.9.8, 8.2.9.10, 8.3.4 ve 8.3.5 inci maddelerindeki düzenlemelerin markaya özel tanımlamalar içerdiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesindeki amaç bölümünde; “Bu teknik şartnamede satın alınacak Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi, sistem içinde yer alacak telsiz cihazlarının VHF tek role kanadı üzerinden SİMULCAST (eş zamanlı yayın) (aynı sinyalin eş zamanlı olarak birden çok vericiden aynı Frekansta yayınlanması)  yöntemiyle, röleler arasında UHF link kullanılarak , sürekli çalışacak şekilde (Continuous Duty) Bolu İl Sağlık Müdürlüğü hizmet alanının telsiz görüşmelerine müsait hale getirilmesi Mevcut tüm telsizlerle aynı frekanstan görüşmenin sağlanması, telsiz sinyallerinin tüm kaplama alanına aynı anda yayılması, bu sayede tüm istasyonların ve mevcut telsizlerin muhabereyi 24 saat sürekli takip edebilmeleri ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin daha etkin sağlanması, Simulcast yayın yapan telsiz sistemi sayesinde faz çakışmasına bağlı ölü alanların oluşmasının giderilmesi ve telsiz muhabere sisteminde haberleşme ihtiyacını karşılaması amaçlanmıştır. Şartnamede teknik özellikleri anlatılan sisteme ait 1 adet ana role, yeterince uç role, 1 adet kontrol merkezi ve gerekli donanımlar alınarak faaliyet alanının kapsanması sağlanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemenin Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13.03.2008 tarih ve 4351  sayılı yazıları ve eki ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen teknik şartnamenin amaç bölümünde;  … Şartnamede teknik özellikleri anlatılan sisteme ait 1 adet Ana Röle, 4 adet Uç Röle, 1 adet Kontrol Merkezi ve gerekli donanımlar alınarak faaliyet alanını kapsanması sağlanacaktır.” şeklinde yer aldığı tespit edildiğinden 31.03.2008 tarih ve 486 sayılı yazı ile idareden Kurumumuza gönderilen teknik şartnamenin  isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen teknik şartname ile aynı olup olmadığı hususunda açıklama istenilmiştir.  

           

            Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün 02.04.2008 tarih ve 5312 sayılı cevap yazısında ihale bilgilerini içerir dokümanların gönderilmesi aşamasında teknik şartname yerine sehven ihale ön çalışmalarında oluşan ve son şekli belirlenmemiş olan şartnamenin gönderildiğine ilişkin tutanağın ve ihalenin tüm aşamalarında kullanılan ve son şeklini alan teknik şartnamenin ilgili cevap  yazısının ekinde  Kurumumuza gönderildiği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Sistemin genel özellikleri” başlıklı 8.2.7 nci maddesinde; “Sistem, kaplama alanının gelecekte genişletilmesini mümkün kılmalıdır. Gerektiğinde simulcast role sayısı kablosuz linklerle 40 roleye kadar genişletilmeyi destekleyebilecek şekilde arttırılabilmelidir.” düzenlemesinin,

 

Aynı şartnamenin “Kabul ve muayene” başlıklı 12.8 inci maddesinde ise; “Tüm test noktalarında göz önüne alınacak kriter el telsiziyle görüşmenin sağlanabilmesidir. El telsizi ile muhabere sağlanamadığı durumlarda araç telsizleri kullanılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak 17.03.2008 tarih ve 5012 sayılı yazı ile Telekomünikasyon Kurumundan görüş sorulmuştur.

 

            Telekomünikasyon Kurumu tarafından verilen 20.03.2008 tarih ve 15341 sayılı cevap yazısında geniş alan kaplama sistemlerinde mevcut ihtiyaca göre; konu ilin kaç adet role ile kaplanacağı yapılacak analizler ile belirlenebildiği ancak söz konusu belirlemenin ilgili tedarikçi firma veya talep sahibi tarafından yapılmasının gerektiği, bu aşamada konu ile ilgili değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, ancak kurulacak sistemin kurulma amacı, kuruluş yeri, kapsama alanı ve role yerleri vb. teknik kriterler belirlenerek yapılan analizler sonucunda belirlenebileceği belirtilmiştir.

 

            İdareden 31.03.2008 ve 486 sayılı yazı ile teknik şartnamede yer alan kriterleri belirlemek için yapmış oldukları teknik analizler ve değerlendirmelere ilişkin belgeler, söz konusu belgelerde teknik şartnamenin amaç bölümünde tanımlanan sistem donanımlarına ilişkin tespitlerin ve aynı şartnamenin 8.2.7 nci maddesinde yer alan Bolu ilinin kaç adet role ile kaplanacağına ilişkin analizlerin yer alıp almadığı hususları sorulmuştur.

 

            Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün 02.04.2008 tarih ve 5312 sayılı cevap yazısında teknik şartname hazırlama aşamasında Bolu ilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alındığı ve mevcut personelin daha önceden sağlanan servis imkanlarından edindiği tecrübeler doğrultusunda teknik şartnamenin hazırlandığı,

 

            Ayrıca  teknik şartnamenin 8.2.7 nci maddesinde “ …Gerektiğinde simulcast role sayısının kablosuz linklerle 40 roleye kadar genişletilmeyi destekleyecek şekilde arttırılabilmelidir ..” düzenlemesinin yükleniciye tüm teknik detay çalışmalarının sorumluluğunu yüklediği,

 

          Role kurulumuna ilişkin 40 adete kadar tanınan toleransın;

 

          -İl çapında faaliyet gösteren hem sabit 12 adet istasyon, hem mobil hizmet veren 43 adet ambulans, hem de görevli olarak seyyar telsiz taşıması düşünülen 30 adet personel dikkate alındığında ve görüşmeler için sabit bir istikametin olmaması dolayısıyla sağlıklı bir fizibilite yapılamayacağı,

 

          - Kurulacak telsiz sistemi, meskun mahal dışında dahi iletişime imkan verecek şekilde kurulması gerektiği,

 

          -Kurulacak cihazların özelliklerine göre role sayısının değişiklik arz edebileceği,

 

          -Bolu ili sınırları içinde acil sağlık yardım hizmetlerinin götürüldüğü/götürülme ihtimali olan tüm bölgelerin genel coğrafi yapısı düşünüldüğü,

 

          -Kurulum esnasında kapsanmadığı tespit edilen alanlar için ilave role kurulmasına imkan sağlanacak olup; hem analiz hem de yaptırılacak işin bir arada gerçekleştirilmiş olacağı,

 

         -Satın alınan mal piyasasının oligopol olma ihtimali düşünülerek kurulacak role sayısında kamu yararı da göz önüne alınarak bir üst limit oluşturulması düşüncesiyle,

         Teknik şartnameye hüküm olarak konulduğu belirtilmiştir;

 

         Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde;  Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede teknik şartnamede alımı öngörülen telsiz sistemi için gerekli teknik özelliklerin tanımlandığı ancak kurumu öngörülen sistemde kaç adet role bulunacağına ve test yerlerine ilişkin analizlerin kurulacak olan cihazın özelliklerine bağlı olarak değişebileceği gerekçesiyle net olarak belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

           Teknik şartnamede gerekli olan fizibilite çalışması yapılmadan sadece üst limit olarak belirtilen aralığın en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacak söz konusu ihalede verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, götürü bedel teklif alınmak suretiyle sonuçlandırılacak söz konusu ihalede iş artışı mümkün olmadığından muayene ve kabul aşamasında isteklinin teklifinde öngördüğü sistemin teknik şartnamenin amaç bölümünde kapsaması öngörülen alanın tümünü kapsamadığının anlaşılması durumunda isteklinin teknik şartnamenin 8.2.7 nci maddesinde öngörülen role sayısı artırımının gerçekleştiremeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 8.3.6 ve 8.3.7 nci maddelerinde alınacak cihaz olan dublexer  ve anten için VHF (146-174 Mhz.) röleler için yapılması gereken tanım yerine UHF (406-470 Mhz.) frekans bandının teknik özelliklerinin verildiği, benzer şekilde teknik şartnamenin 8.3.5.7.1 maddesinde Link cihazın çıkış gücünün  20 Watt olarak belirtildiği fakat Telekomünikasyon Kurumunun geniş alan sistemi için kullanılacak linklere maksimum 5 Watt için izin verdiği yönündeki 2 nci iddiasına ilişkin yapılan incelemede;

 

            Teknik şartnamenin 8.3.6 ve 8.3.7 nci maddelerinde UHF dublexer ve anten için teknik özelliklerin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin VHF (146-174 Mhz.) röleler için yapılması gereken tanım yerine UHF (406-470 Mhz.) frekans bandının teknik özelliklerinin verildiği yönündeki iddiasına yönelik Telekomünikasyon Kurumu tarafından verilen 20.03.2008 tarih ve 15341 sayılı görüş yazısında link cihazlarında dublexer’ ın kullanılıp kullanılmamasının linkin özelliğine bağlı olduğu, hem VHF role için hem UHF role için dublexer kullanılabileceği, bu kapsamda söz konusu dublexer talebinin talep sahibinin seçimine bağlı olduğu, İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat sahibinin sistemi kullanım amacına göre, VHF bandından role frekans tahsisi, rolelerin birbirine bağlanması için geniş kapsama linkleri için ise UHF bandından frekans tahsisi yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca geniş alan sistemlerinde linkin kurulacağı yer ve kapsamaya göre gerekmesi halinde 5 Watt’ın üzerinde çıkış gücüyle sistem kurulmasına izin verildiği belirtilmiştir. 

 

Telekomünikasyon Kurumundan alınan görüş doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

          

            3) Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.9.3, 8.2.9.8, 8.2.9.10, 8.3.4 ve 8.3.5 inci maddelerindeki düzenlemelerin markaya özel tanımlamalar içerdiğine yönelik  3 üncü iddiasına ilişkin idarenin cevap yazısında teknik şartnamenin 8.2.1 inci maddesinde belirtilen tanımın geniş alan kaplama telsiz sistemlerine has bir özellik olduğu, belli bir markayı işaret etmediği, aynı şartnamenin 8.2.2 nci maddesinde belirtilen özelliğin geniş alan kaplama telsiz sistemlerinde bulunan bir özellik olduğu, benzer şekilde 8.2.3, 8.2.9.3 ve 8.2.9.10 uncu maddelerinde belirtilen özelliklerin geniş alan kaplama teknolojilerinde standart olarak bulunduğu, aynı şartnamenin 8.2.4 üncü maddesindeki özelliğin standart bir özellik olup cihazın arızalanması durumunda hızlı bir şekilde onarımının yapılmasını sağladığı, 8.2.7 nci maddesinde sistemin maksimum genişletilme özelliğinin olmasının talep edildiği, 8.3.4 ve 8.3.5 inci maddelerinde belirtilen asgari kontrol sinyallerinin herhangi bir teknoloji kullanılarak sağlanabildiği, bu özelliğin spesifik bir özellik olmadığı belirtilmiştir. 

 

            Telekomünikasyon Kurumu tarafından verilen görüş yazısında Kurumları tarafından Türkiye’de kurulacak sistemlerde 24 Mart 2007 tarih ve 26472 sayılı “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine”  uygunluğun arandığı, bunun dışında performansa yönelik teknik kriterlerin ise talep sahibi tarafından söz konusu yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bunun dışında performansa yönelik teknik kriterlerin talep sahibi tarafından söz konusu Yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla belirlenebileceği belirtilmiştir.

 

            İdarelerin kamu ihale mevzuatında belirtilen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumluluğu bulunduğu dikkate alındığında idare tarafından hazırlanan teknik şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerinde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtildiği veya belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verildiği tespit edilemediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

         

B) Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusu yapıldığından tekliflerin değerlendirmesi aşamasına ilişkin inceleme yapılmamıştır.  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          1) İncelemeye konu ihalede teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 10.7 nci maddesinde; “Yüklenici firma teklif ettiği sistem ile ilgili yurt dışında veya yurt içinde uygulamaları gösteren referans gösterecektir.”  düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı düzenleme idari şartnamenin 57.6 ncı maddesinde de yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı “I. Deneyime İlişkin Referans” maddesinde;  “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.”   düzenlemesi yer almaktadır.

 

         Yapılan incelemede, dokümanda düzenlenen referans belgesinin inceleme konusu ihalede bir yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü ayrıca zarf açma ve belge kontrol tutanağında da söz konusu belgeye yer verildiği tespit edilmiştir. İhaleye katılan üç istekliden ikisinin  değerlendirme dışı kalma gerekçelerinde referanslarının bulunmamasının da yer aldığı anlaşılmıştır. Anılan Tebliğ hükmü uyarınca söz konusu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

          2) Teknik şartnamenin “İdari Şartlar” başlıklı 15 inci maddesinin 6 ncı bendende; “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü taahhüdünün eksik veya fazlasını almakta veya hiç almamakta serbesttir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacak olan söz konusu alımda, teknik şartnamede yer alan bu düzenlemenin 4735 sayılı Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi”  başlıklı 24 üncü maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul