İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1699
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :52
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1699
Şikayetçi:
 Dentanet Tıbbi Gereçler ve Tic. Ltd. Şti., Hamalbaşı Cad. No:4 Galatasaray/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ağız ve Diş Sağlıgı Merkezi Başhekimliği, Kavak Meydan Mah. Maraş Cad. TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7435
Başvuruya konu ihale:
 2008/4533 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (1. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.01.69.0207/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağız ve Diş Sağlıgı Merkezi Başhekimliği’nce 15.02.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (1. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Dentanet Tıbbi Gereçler ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.03.2008 tarih ve 7435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Aeratör başlıklı şartnamenin 2.3, 2.6, 2.9, 2.12 maddeleri ile Diş Taşı Temizleme Enstrümanı teknik şartnamesinin 5.12 maddesinin tek bir markayı işaret ettiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu idare tarafından; “Diş üniti ve aksesuarları teknik şartnamemiz tek bir marka diş ünitini temsil etmemekle beraber en az 3 marka ünitin katılabileceği şekilde hazırlanmıştır. (Örn: Anthos, Adec, Belmond…)

 

            Ayrıca aksesuar olarak belirtilen dinamik el aletleri tüm ünitelere uygulanabilen ve tek bir marka gözetmeksizin tüm marka ünitlere takılabilen enstrumanlardır. Dolayısıyla diş ünitine farklı markalarda ve farklı firmalardaki el aletleri rahatlıkla monte edilebilmektedir.

 

            Buna göre teklif etmeyi düşündüğününz Anthos marka ünitle de farklı marka dinamik el aletleri çalışabildiğine göre teklif vermenizi engelleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

 

            Ayrıcaihale doküman tutanağında ihaleye teklif vermek üzere geldiğiniz ve ihale saatini geçirdiğiniz için ihaleye alınmadığınız tespit edilmiştir.” şeklinde cevaplandırılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte;

 

“Aeratör Başlığı 3 üncü madde; “En az 25.000 lux aydınlatma otoklava dayanıklı led ışık teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.” Bu madde de belirtilen özellikler bir markayı işaret etmemektedir. 6 ncı madde; “Güç çıkısı 20 w olmalıdır.” Burada belirtilen özellik başlığın çıkış gücünü belirtmektedir. Başlığın çıkış gücü ne kadar fazla ise etkinliği de o kadar artmaktadır. Çıkış gücünün 20 W’la sınırlandırılması teknik olarak mantıklı değildir. Çıkış gücü en az 20 W olmalıdır şeklinde olması daha uygun olacaktadır. 9 uncu madde; “Ses seviyesi en çok 57 dB (A) olmalıdır.” Aeratörün ses seviyesinin düşük olması istenilen bir özelliktir. l2 nci madde; “En çok 42 gr ağırlığa sahip olmalıdır.” Aeratörün hafif olması tercih konusu olabilir 42 gr gibi bir ağırlığın belirtilmesindeki sebep ve açıklama olmalıdır.

 

Diş Taşı Temizleme Enstrümanı 12 nci madde; “Kavitron el parçası Üzerine takılabilecek LED ışıklı dolgu cihazı aparatı da cihaz ile birlikte verilmelidir.” Bu maddede Kavitron kelimesinin kullanılması direkt olarak bir markayı işaret eder. Kaviton Denstply firmasının ultrasonik diş taşı temizleyicisinin marka adı olan CAVİTRON’un Türkçe okunuşudur.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde diş üniti teknik şartnamesinin Aeratör başlıklı bölümünün 2.6 maddesi ile Diş Taşı Temizleme Enstrümanı başlıklı bölümünün 5.12 maddesindeki düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı olduğu, bu düzenlemeler ile ihalede yeterli rekabet ortamının oluşturulması ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması imkanının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin birinci kalemi olan Diş Üniti kalemine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul