İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1700
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :54
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1700
Şikayetçi:
 Pck Elektronik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., 1.Organize Sanayi Bölgesi Orhan ışık Cad. Nu:4 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Oltu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Eski Erzurum Yolu Üzeri Oltu/ERZURUM.
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7217
Başvuruya konu ihale:
 2007/194571 İhale Kayıt Numaralı 4 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (2. Kalem C-kollu Seyyar Röntgen Cihazı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 07.01.65.0197/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Oltu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (2. Kalem C-kollu Seyyar Röntgen Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Pck Elektronik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Türk Atom Enerjisi Kurumundan alınmış iki lisans belgesinde “satış” ibaresinin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, Türkiye´de üretim yapmalarından dolayı belgelendirilme şeklinin ihale dosyasında sunulduğu gibi olduğu, TAEK Kurumunun ön yazısını ekte sundukları, bu yazının 1 inci maddesinin "Söz konusu cihazların satışı yapıldıktan sonra Kurumumuza bilgi verilmesi" şeklinde olduğu, buradan anlaşılabileceği gibi firmalarının üretimini yaptığı cihazlar ile ilgili satış yapabilmesi için ihalede sunulan belgelerin dışında herhangi bir ek belgeye ihtiyacı bulunmadığı,

 

 

 

2) Sundukları CE belgesinin böbrek taşı kırma cihazının açılımını ve bu cihazda kullanılan röntgen entegreli masayı ifade etmediği, taş kırma cihazı ile birlikte entegre röntgen verilebildiği gibi  birbirinden ayrı C Kollu, Masa ve Taş Kırma Cihazı şeklinde de verilebildiği, CE belgesinin teklif  ettikleri C kollu skopi cihazını da kapsadığı, sundukları AB Uygunluk Deklarasyonunda “Polaris; Mobil C-Kollu” ifadesinin bulunduğu, dünyada bir çok CE belgesi veren kuruluş bulunduğu, bu kuruluşların bir kısmının CE belgesi düzenlerken belgenin üzerinde model belirttiği, bir kısmının ise bu modeli ayrı bir belgede belirttiği, bu belgeyi veren TUV NORD kuruluşunun CE belgesi üzerinde model belirtmemesinin değerlendirme dışı bırakılmaları için geçerli bir gerekçe olmadığı,

 

3) Teknik şartnamenin 3.6.2 ve 3.6.4 maddelerinde istenen özelliklerin “teknik data”larda bulunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu hususun uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

 İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde;“İhaleye katılacak olan firmaların Atom Enerjisi Kurumundan Satış Lisansı alması gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında; iki adet lisans belgesi sunduğu, lisans belgelerinin çeşitli cihazların montajının gerçekleştirilmesinde bir sakınca olmadığı ile ünitelerin bakım, onarım, montaj ve değiştirme işlemlerine ilişkin olduğu, her iki lisans belgesinde “satış” ibaresinin yer almadığı görülmüştür.

 

            Söz konusu iddia konusu ile ilgili olarak Türk Atom Enerjisi Kurumundan “idarenin ihale dokümanında yapmış olduğu düzenleme, bu belgeler üzerinde yapmış olduğu değerlendirme ile ilgili mevzuatlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle başvuru sahibine ait iki belgenin satış için yeterli olup olmadığı” hususunda görüş istenmiştir. Gelen görüşte özetle; cihazların montajının gerçekleştirilmesinde bir sakınca olmadığına dair verilen KOR.2800.02.001 nolu lisansın imalat lisansı olduğu, bu belge dışında satış için başka bir belgeye ihtiyaç olmadığı belirtilmiştir. Bu görüş ve ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 7.3.3. üncü maddesinde; “Teklif edilen cihazlar ait oldukları Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönergesi) hükümlerine uygun olmak zorundadır. İstekliler teklif ettikleri cihazların ait oldukları sınıfa göre uygunluk beyanı ve CE sertifikalarını vermek zorundadırlar.” düzenlemesi,

 

C-Kollu, TV’li ve hafızalı seyyar dijital röntgen cihazı teknik şartnamesinin 4.2. maddesinde; “Teklif edilen ürün için CE belgesi verilecektir. CE belgesinde teklif edilen ürünün modelinin bulunması ve belgenin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu CE belgesinde; “Röntgen Görüntüleme Sistemli Şok Dalgası Litotripter Sistemler ve Röntgen Ürolojik Masalar" ifadesinin bulunduğu, herhangi bir marka ve modele yer verilmediği, CE belgesinin eki herhangi bir belgenin olmadığı, başvuru sahibi tarafından hazırlanmış AB Uygunluk Deklarasyonunda ise; “Polaris; Mobil C-Kollu” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanına karşı süresinde yapılmış bir şikayet başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla teklif edilen ürünün modelinin bulunduğu CE belgesinin başvuru sahibince sunulması ve idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu hususun aranılması gerektiği sonucuna varıldığından, bu belgeyi usulüne uygun olarak sunmayan başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik şartnamenin 3.6.2. nci maddesinde; “Sistemin görüntü işleme olanakları arasında: Edge enhancement, zoom, roam, patient annotation, last image hold olacaktır.”  ifadesi,

 

            3.6.4. üncü maddesinde; “Sistemin yüksek rezolüsyonlu CCD kamerasının görüntü alma ve iş istasyonu görüntü işleme matriksi en az 1024 X 1024 olacaktır.” ifadesi,

 

            4.1. inci maddesinde; "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" adı altında hazırlanacak bir dokümanda, teknik şartname ve eklerindeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname madde numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Bu belgede, cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

           

            Başvuru sahibinin "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi"nde 3.6.2 nci maddeye ilişkin olarak;“Teklif ettiğimiz sistemin görüntü işleme olanakları arasında aşağıdaki özellikler bulunmaktadır. (Data/sf.1/Digital image system)

 

             Last image hold, Zoom, Roam, Edge enhancement, Patient annotation” ifadesine,

 

             3.6.4. üncü maddesine ilişkin olarak; “Teklif ettiğimiz sistemin yüksek rezolüsyonlu CCD kamerasının görüntü alma ve iş istasyonu görüntü işleme matriksi 1024 X 1024’dır. (Technical Data/sf.1 Image Intensifier)” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu katalogun 3.6.2. nci maddesi ile ilgili atıf yapılan kısmında (Data/sf.1/Digital image system) “ROAM” ifadesinin yer almadığı, 3.6.4. üncü maddesiyle ilgili atıf yapılan kısmında ise (Technical Data/sf.1 Image Intensifier) ½ CCD sensör ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iddia konusu ile ilgili olarak akademik bir kuruluştan başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunda görüş istenmiştir. Ancak Kurul karar tarihi itibariyle Kurum kaydına giren cevabi bir yazı olmadığından bahisle söz konusu iddia değerlendirilememiştir.

 

            Sonuç itibariyle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul