İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1701
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :55
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1701
Şikayetçi:
 Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, No:180/2 Kayışdağı Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yıldırım Mah., Alankuyu Sok., No:36 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7270
Başvuruya konu ihale:
 2008/22220 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 3 Grup Kit Karşılığı Cihaz Kiralama İhalesi (1. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 07.01.66.0200/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 3 Grup Kit Karşılığı Cihaz Kiralama İhalesi (1. Grup)” ihalesine ilişkin olarak Bioteknik Cihazlar Tıbbi Gereçler Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7270 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin C.1 maddesinde cihazın test kapasitesinin en az 680 test/saat fotometrik, 70 test/saat ISE olmak üzere 750 test/saat olmasının ve aynı özelliklere sahip back up amaçlı ikinci bir cihazın kurulmasının istenildiği, yapılan düzenlemenin Sağlık Bakanlığının, Sağlık Kurumlarının Kit Karşılığı Cihaz Edinme Uygulanması İle İlgili Esaslar Genelgesinin 5.1 inci maddesinde belirtilen “Cihaz istemleri yapılırken alınacak olan cihazların günde en az 2 saat çalışacağı düşünülmeli, yıllık test sayısı 250 günden hesaplanmalı ve gereksiz yere ihtiyaçtan yüksek kapasiteli cihazlar istenilmemelidir.” düzenlemesine aykırı olduğu, Genelge uyarınca anılan ihale için 341 test/saatlik cihazın istenilmesinin yeterli olacağı, belirtilen düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde bulunan temel ilkelere de aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin C.1 maddesinde “Cihazın test kapasitesi en az 680 test/saat fotometrik, 70 test/saat ISE olmak üzere 750 test/saat olmalıdır. Ayrıca aynı özelliklere sahip back up amaçlı ikinci bir cihaz firma tarafından hastanemize kurulacaktır. Cihazlar 24 saat kesintisiz hizmet vermelidir.”  düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş talebinde bulunulmuş olup, gönderilen cevabi yazıda, “Bakanlığımıza bağlı hastaneler Sağlık Kurumlarının Kit Karşılığı Cihaz Edinmesi İle İlgili Esaslar Genelgesi doğrultusunda cihaz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Söz konusu genelgenin 5.1 inci maddesi “Cihaz istemleri yapılırken alınacak olan cihazların günde en az 2 saat çalışacağı düşünülmeli, yıllık test sayısı 250 günden hesaplanmalı ve gereksiz yere ihtiyaçtan yüksek kapasiteli cihazlar istenilmemelidir.” hükmü ile iş yüküne göre cihaz edinilebilmesini sağlamak ve maliyetin düşürülmesi amaçlanmıştır. İhtiyacın belirlenmesi hastane idaresinin takdirinde olan bir konu olmakla birlikte iddia edildiği üzere şartnamede yapılan düzenlemenin söz konusu genelgeye uygun olduğu ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.” denilmektedir. Gönderilen görüş doğrultusunda anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul