• Karar No: 2008/UM.Z-1711
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :7
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1711
Şikayetçi:
 Ungan Sanayi Tesisleri ve Makinaları Müh. Tic. Ltd. Şti., Ahmet Mithat Efendi Sok. No:52/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İncilipınar Mah. 3 No’lu Cad. 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8397
Başvuruya konu ihale:
 2008/12698 İhale Kayıt Numaralı “Grup Gondol Teleferik Alımı ve Tesisinin Kurulması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2008 tarih ve 07.02.03.0207/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 24.03.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Grup Gondol Teleferik Alımı ve Tesisinin Kurulması” ihalesine ilişkin olarak Ungan Sanayi Tesisleri ve Makinaları Müh. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.03.2008 tarih ve 8397 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların incelenmek, değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanını içeren CD’de yer alan “.doc” uzantılı teknik şartname dosyasının STM Teleferik Mont. İnş. San. Tic. A.Ş. firmasının yönetim kurulunda yer alan Çağlar YILMAZ tarafından yazıldığı,

 

2) İhale dokümanı CD’sinde yer alan hatboyu profili olarak verilen “.dwg” uzantılı dosyadaki çizimin STM Teleferik Mont. İnş. San. Tic. A.Ş. firmasının proje dizayn sorumlusu olan Serkan GÜL tarafından yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru dilekçesinde yer alan iddialara idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmediği için inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

                       

İhale dokümanı satın alma belgesinde ihale dokümanının idare tarafından isteklilere CD ortamında satıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı CD’sinin ve CD’nin içeriğine ilişkin printer çıktısının idare tarafından Kuruma gönderildiği, CD’deki teknik şartname dosyasının printer çıktısında ilgili teknik şartnamenin herhangi bir firma tarafından hazırlandığına ilişkin bir bilginin yer almadığı, ancak CD’deki teknik şartname dosyasının özellikler kısmının incelenmesi neticesinde ilgili teknik şartnamenin STM firmasının yönetim kurulu üyesi olan Çağlar YILMAZ tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.” hükmü,

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir.” hükmü,

           

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “İhale konusu mal alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin idarece hazırlanması esas olup, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname hazırlanması danışmanlık hizmet sunucularından alınabilecek iken, idare tarafından danışmanlık hizmet alımı ihalesi yapılarak danışmanlık hizmet sunucusundan teknik şartnamenin alındığına ilişkin ihale işlem dosyasında herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca ilgili teknik şartnameyi hazırlayan Çağlar YILMAZ’ın yönetim kurulu üyesi olduğu STM firmasının ihaleye istekli sıfatıyla katıldığı tespit edilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin 2 ve 4 üncü fıkralarında; “İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılmadan teknik şartnamenin STM firmasının yönetim kurulu üyesi olan Çağlar Yılmaz’a hazırlatılmasının mevzuata aykırı olduğu, şayet idare tarafından danışmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde teknik şartname STM firmasına hazırlatılsa bile STM firmasının ihaleye istekli sıfatıyla katılamayacağı, teknik şartname danışmanlık hizmet alımı şeklinde hazırlatılmamış olsa da ihale konusu işin teknik şartnamesi STM firmasının yönetim kurulu üyesi Çağlar YILMAZ’a hazırlatıldığı için adı geçen firmanın ihaleye katılamayacağı, bu durumların 4734 sayılı Kanunun 11, 12, 17 ve 48 inci maddelerine aykırı olduğu, STM Sistem Teleferik Mont. San. ve Tic. A.Ş. üzerine ihale yapıldığı için bu isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdare tarafından ihaleye ait hatboyu profilinin danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılarak uygun danışmanlık hizmet sunucusuna hazırlatılmadığı, ayrıca ihale dokümanı CD’sinde yer alan “.dwg” uzantılı hatboyu profili dosyasına ait printer çıktısında söz konusu hatboyu profilinin Serkan Gül tarafından hazırlandığına ilişkin bir bilginin bulunmadığı, ancak CD’deki “.dwg” uzantılı hatboyu profili dosyasının özellikler kısmında ilgili dosyayı hazırlayan kişinin Serkan Gül olduğunun belirtildiği, bununla birlikte Serkan Gül’ün STM firmasında çalıştığına ilişkin herhangi bir bilginin ihale işlem dosyasında yer almadığı tespit edilmiştir.

 

İhaleye ait hatboyu profili dosyasının danışmanlık hizmet alımı ihalesiyle alınması gerekirken idarece danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılmadan ihaleye ait hatboyu profilinin Serkan Gül’e hazırlatılmasının Kamu İhale mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.

 

Diğer taraftan; Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar  D. CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

 

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

 

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

 

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

 

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

 

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,

 

            Gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

          İhale dokümanı satın alma belgesinde ihale dokümanı CD’sine ait Birim Seri Numarasının belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

            İdarece ihale dokümanı CD’sine ait Birim Seri Numarasının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmeyerek ihale dokümanı CD’sine yönelik gerekli güvenlik önleminin alınmadığı, bu nedenle ihale dokümanının aslının korunması yönünden idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan güvenirlik ilkesine uyulmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan; ihalenin “Grup Gondol Teleferik Alımı ve Tesisinin Kurulması” ihalesi olduğu anlaşıldığından idarenin yapım işi ihalesi olarak ihaleye çıkması gerekirken, ihaleyi mal alımı şeklinde gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak; ihale dokümanı CD’sindeki teknik şartnamenin danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılmadan STM firması yönetim kurulu üyesi olan Çağlar YILMAZ’a ve hatboyu profili dosyalarının danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılmadan Serkan Gül’e hazırlatıldığı, STM firmasının ihaleye katılamayacak olması, ayrıca ihale dokümanı CD’sine yönelik gerekli güvenlik önleminin idarece alınmadığı, bu nedenlerle ihaleye ilişkin idarece yapılan işlemlerin ve alınan kararın düzeltilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte başvuru sahibi iddialarını idareye yaptığı şikayet başvurusunda ileri sürmediği için inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmış olup, tespit edilen mevzuata aykırılıkların idareye ve İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, değerlendirilmek üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…bu nedenlerle ihaleye ilişkin idarece yapılan işlemlerin ve alınan kararın düzeltilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte….” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul