İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1713
  • Toplantı No: 2008/23
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/23
Gündem No :9
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1713
Şikayetçi:
 Manas Elektronik Teknoloji San. ve Tic. A.Ş., Ankara Organize Sanayi Bölgesi, Babürşah Caddesi, No:7, Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Köşk Belediyesi Başkanlığı,Köşk/ AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 6989
Başvuruya konu ihale:
 2007/200979 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayacı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 07.01.53.0200/2008-22E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Köşk Belediyesi Başkanlığı’nca 28.01.2008 tarihinde  ile yapılan “Su Sayacı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Manas Elektronik Teknoloji San. ve Tic. Aş’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 6989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede ISO 14443 standardına uygunluğun istenilmiş olduğu, bu düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, ISO 14443 sayılı standardın kontaksız tip, ISO 7816 sayılı standardın ise kontaklı tip akıllı kartların standardı olarak hazırlandığı, anılan standarda uygun kontaksız kartların kullanıcısına avantaj sağlanıldığı, bunun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen saydamlık, rekabet, eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu

 

            2) Teknik şartnamenin teknik özellikler başlıklı 13.2.2 nci maddesinin (b) bendinde bulunan mekanik su sayacının 190 mm boyunda B sınıfı çok huzmeli kuru tip olması gerektiğine ilişkin düzenleme ve (e) bendinde bulunan ön ödemeli sayaç 190 mm olmalıdır düzenlemeleri ile teknik şartnamenin 13.3.6 ncı maddesinde bulunan su akışını açan ve kapatan birim ön ödemeli modülün ayrılmaz bir parçası olmalıdır düzenlemesinin birbirleri ile çelişkili olduğu, belirtilen hususların aynı zamanda standart dışı olduğu, teknik şartnamenin 13.2.2 nci maddesinde belirtilen mekanik su sayacının boyu 190 mm boyunda olacaktır düzenlemesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 13.2.2 nci maddesinde yer alan ölçülerin bu konuda daha hassas ölçüm yapabilen ve daha dayanıklı tek huzmeli sayaçların ihale dışı kalmasına neden olacak şekilde belirlendiği, anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            17.03.2008 tarih ve 2008/AK.M-153.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiğinden başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”; 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükümleri yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 3c. maddesinde; “Sistem içerisinde kullanılan akıllı kartlar ISO 14443 Standardına uygun, kontaksız yapıda olacaktır. Akıllı kartlarda, Kent Kart uygulamalarında kullanılabilecek miktarda boş hafıza bulunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte “Teknik Şartnamede Madde 14’te belirtilen akıllı kartlarla ilgili olarak; sistemde kullanılacak mikro-işlemcili kontaksız kartlar ISO 14443 standardına uygun olması istenmiştir. Bu tip standarda dahil kartlar, kontaksız yapıdadır ve ihalede bu şekil belirtilmiştir. Ayrıca bu tür akıllı kartlarda Kent Kart uygulamalarında kullanılabilecek miktarda boş hafıza bulunması da önerilmiştir. Fakat diğer ISO 7816 sayılı standarda dahil olanlar ise kontaklı tip olanlarıdır. Her iki standardın birbirlerine göre pek fazla avantajından bahsedilemez. Dolayısıyla da ihalede rekabeti engelleyici nitelik taşıyacağı anlamına gelmeyecektir. Buna göre Teknik Şartnamede istenen standardın ISO 14443 ihale uygulanmasında da dikkate alınması gerekir.”  denilmektedir. Gelen teknik görüş doğrultusunda anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartnamenin 13.2.2 nci maddesinin b bendinde “Ön-ödemeli akıllı kartlı su sayaçlarında kullanılan mekanik su sayaçları, 190 mm boyunda B sınıfı Çok Hüzmeli Kuru Tip yapıya sahip olmalı ve Manyetik Korumalı olarak üretilmiş olmalıdır. İstekliler, tekliflerinde manyetik korumanın nasıl sağlandığını detaylı olarak belirteceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte; “Teknik Şartnamede yer alan 13.2.2. teknik özellikler kısmında b ve e şıklarında belirtilen 190 mm’lik mekanik sayaç ile yine 190 mm olması gerekli görüldüğü, ön ödemeli sayacın aynı olmasının gerekmediği dolayısı ile bu durumun çelişki yaratarak standart dışı olduğudur. Dolayısıyla bu hususun 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilkelere ters düştüğüdür.”  denilmektedir. Gelen görüş doğrultusunda anılan düzenlemenin çelişki içerdiği ve standart dışı olduğu anlaşılmıştır.

           

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 13.2.2 nci maddesinde “Boy:190 mm” olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte; “190mm’lik uzunluklar ile mekanik su sayaçlarının tek veya çok hüzmeli oluşları (zaruri şart olması gerekmez) ihalede rekabeti engelleyici unsurlar oluşu veya ihale dışı kalınabileceğidir.” ifadesi bulunmaktadır. Anılan teknik görüş doğrultusunda sayaçların boyuna ilişkin yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

            Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin de oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na   bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

   

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul