İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1714
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :10
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1714
Şikayetçi:
 Nur/Ak Makine ve Tarım Aletleri Askeri Ekipmn.İml. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ostim Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak Nu:11 Ostim-Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü,İnönü Bulvarı Nu:14 06100 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7594
Başvuruya konu ihale:
 2008/14543 İhale Kayıt Numaralı “Yarı Römork Treyler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 07.01.77.0197/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü’nce 24.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yarı Römork Treyler” ihalesine ilişkin olarak Nur/Ak Makine ve Tarım Aletleri Askeri Ekipmn. İml. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.03.2008 tarih ve 7594 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu iş ile benzer iş tanımının aynı olması nedeniyle ihaleye katılımın daraltıldığı, benzer iş tanımının değiştirilerek katılımın arttırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:” şeklinde hükme yer verildikten sonra (b) bendinin 2 numaralı alt maddesinde, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” şeklindeki hüküm ile isteklilerden iş deneyim belgesinin istenebileceği düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihaleye katılım için yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeleri düzenleyen 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

 

İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

 İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

 İşin adının, “Yarı Römork Nakliye Treyleri (Alçak Şasi) olarak,

 

             Miktarı ve türünün ise Karayolları Genel Müdürlüğü makine parkında bulunan ve 30 ton ağırlığa kadar olan araç ve iş makinelerinin taşınmasında kullanılacak 32 adet alçak şasi yarı römork nakliye treyleri olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Boyutlar, kapasite, imalat” başlıklı 6.2 nci maddesinde;

 

“Taşıma kapasitesi (Net yük kapasitesi) en az 30 ton olacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Şasi” başlıklı 6.3.1 inci maddesinde;

 

“Treyler alçak şasi (low bed), yük taşıma platformu havuz tipi olacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Aks Grubu” başlıklı 6.3.5 inci maddesinde;

 

“1.Aks sistemi, tandem (salıncak) olarak çalışan en az 2 akslı ve en az 8 tekerli olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu işin havuz tipi yük taşıma platformu olan, en az 30 ton net yük kapasitesine sahip, en az 2 akslı 32 adet alçak şasi yarı römork nakliye treyleri olduğu tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgesi” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.istekliler teklif ettikleri bedelin en az % 25 tutarında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunacaklardır.” şeklinde,

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

-30 ton ve üzeri yük taşıma kapasiteli yarı römork (alçak şasi) imalatı/satıcılığı

-En az 3 akslı yarı römork (kapalı/açık dorse, damperli kuru yük dorsesi) imalatı/satıcılığı kabul edilecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin Karayolları Genel Müdürlüğü makine parkında bulunan ve 30 ton ağırlığa kadar olan araç ve iş makinelerinin taşınmasında kullanılacak olan, havuz tipi yük taşıma platformuna ve en az 30 ton net yük kapasitesine sahip, en az 2 akslı 32 adet alçak şasi yarı römork nakliye treyleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda idarece benzer iş tanımının 30 ton ve üzeri yük taşıma kapasiteli yarı römork (alçak şasi) imalatı/satıcılığı veya en az 3 akslı yarı römork (kapalı/açık dorse, damperli kuru yük dorsesi) imalatı/satıcılığı şeklinde yapılmasının ihaleye katılımı daralttığı, ihalede 13 adet dokümanın satın alındığı, ihaleye verilen 5 tekliften bir tanesinin geçerli olduğu da göz önünde bulundurulduğunda idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            h) İlk oturumda tutulması gereken tutanaklar yönünden yapılan incelemede;

Kamu İhale Genel Tebliğinin “A. Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar” başlıklı bölümünde;

            4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde;

“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”

Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile istekliler arasından ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür.

İhaleye katılan isteklilerin hem kendileri hem de diğer istekliler tarafından idareye sunulan belgeler ve teklif tutarları ile geçici teminatlarının durumu konusunda ilk oturumda bilgi sahibi olmaları gerekmekte olup, bu işlemlerin en sağlıklı şekilde yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen saydamlık, güvenirlik, rekabet ve kamuoyu denetimi ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak üzere uygulama yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir.

Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilecek, bu işlemler tamamlanmadan oturum kapatılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır. 

Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde;

            “Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ile isteklilere bedeli karşılığında verilir. (standart form KİK005.0/M)

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/M) veya tekliflerin alınması ve açılması; 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.

1. Standart form KİK006.0/M :Ön Yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi

2. Standart form KİK007.0/M : Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin / Yeterlik Başvuru Belgelerinin /İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

3. Standart form KİK008.0/M : Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak

4. Standart form KİK009.0/M : Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru / Yeterlik Başvuru / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı

5. Standart form KİK010.0/M : Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/M) doldurulur. Bu tutanakların onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.2/M)…….” açıklaması yer almaktadır.

Anılan hükümler uyarınca, ihale saatinde hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun, zarf açma ve belge kontrol tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilmesi ve istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanması ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanması gerekmektedir. İlk oturumda yapılması zorunlu işlemlerin eksik yapılarak tekliflerin değerlendirilmesine geçilmesi mümkün değildir. İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 02.04.2008 tarihli ihale komisyonu ara kararında ihale dokümanı alanlar, ihaleye teklif verenler, teklif belgeleri uygun bulunmayan isteklilere ilişkin bilgiler yer almakta ise de ihale tarihi itibariyle ilk oturumda tutulması gereken tutanakların olmadığı (zarf açma ve belge kontrol tutanağı, ihale teklif zarfı alındı belgesi, ihale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimine dair tutanak, teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı) tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılığın düzeltici işlem tesis edilerek düzeltilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 13 adet ihale dökümanının satın alındığı 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu ve geçerli teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul