İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1715
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :11
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1715
Şikayetçi:
 Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş., Karanfil Sokak No 47/6 06640 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği, Hastaneler Cad. Dr. Yusuf Azizoğlu Sok. Doğumevi Karşısı 21100 Dağkapı DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9295
Başvuruya konu ihale:
 2008/24424 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı 7 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 07.02.38.0187/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 01.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı 7 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 27.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9295 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 25.1 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olacağı belirtilmesine rağmen, ihale ilanının 11 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olarak belirtildiği, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta; şartname alan tüm firmalara tekliflerin geçerlilik süresinin en az 60 gün olacağının bildirildiği belirtilmesine rağmen, firmalarına şartname satın alırken böyle bir açıklamada  bulunulmadığı, ayrıca bu hususların  şifahi olarak ifade edilemeyeceği, ilan yenilenmeden ve zeyilname yapılmadan teklif geçerlilik süresininin 60 takvim günü olarak değiştirilemeyeceği,

 

2) İdari Şartnamenin 7.r maddesinde teklif edilen malın AT sertifikası (EC Certificate) ve ISO belgesinin istenildiği, İdari Şartnamenin “VI. Diğer Hususlar” başlıklı maddenin 1 inci maddesinde de teklif edilecek demirbaşların AT sertifikası (EC Certificate) ve ISO belgesinin istendiği, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/43 sayılı Tıbbi Cihaz Satınalma İşlemleri Genelgesinin L maddesinde; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak olan satın almalarda AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup ayrıca Paul Ehrlichş TSE, ISO, VDE, FDA, TÜV, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.” ifadesinin bulunduğu, genelgeden de anlaşılacağı üzere; satın alınacak olan tıbbi cihazlarda CE belgesi dışındaki belgelerin istenilmemesi gerektiği,

 

3) Daha önce aynı idarenin 22.10.2007 tarihinde İhalesi yapılan 2007/149317 İhale Kayıt Numaralı 25 Adet Klinik Diş Üniti alımı ihalesindeki Diş Üniti Teknik Şartnamesinin rekabete açık bir şartname olup ihaleye 4 firma tarafından teklif verildiği, ihalede en ucuz fiyatı firmalarının vermesine rağmen idarece fiyat olarak 4 üncü olan firmaya ihalenin bırakılması üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, Kamu İhale Kurumunun 2008/UM.Z-119 Karar numarası ile; mevzuata aykırı işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale işlemleri ve ihale kararını iptal ettiği, daha önceki ihaledeki rekabete açık olan teknik şartnamenin değiştirilmesinin anlaşılamadığı, 2008/24424 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesi teknik şartnamelerinin rekabete açık bir teknik şartname olmadığı, firmalarının diş ünitesinde, dünyanın sayılı 4 farklı firmasının Türkiye Mümessili olup bu firmalara ait 11 farklı modelde cihaz sattığı, idarece hazırlanan teknik şartnameye bu 11 cihazın da uymadığı, başvuruya konu ihalenin 1 inci Kalemi Klinik Diş Üniti ve Fotöyü teknik şartnamesinde aşağıda belirtilen hususların rekabeti engelleyici olduğu;

 

Bahse konu şartnamenin 1.1.12 nci maddesinde; “Koltuğun yere yakınlığı döşeme dahil (maksimum inme seviyesi) 45 cm. den fazla olmamalıdır. Maksimum yükselme seviyesi en az 84 cm. olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki “Maksimum yükselme seviyesi en az 84 cm olmalı” ifadesinin yanlış olduğu,  “Yükselme seviyesi en fazla 84 cm” şeklinde değiştirilecek ifadenin rekabete açık bir ortam oluşturacağı,

 

1.1.14 üncü maddesinde; “Tetiyer (koltuk başlığı) en az 70 derece açılı hareket yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tetiyerin istenilen konumda sabitlenmeli ve ayarlanabilmelidir. Tetiverin yükselme kapasitesi en az 200 mm. olmalı, tetiyer çift mafsallı çocuklar için de rahatça kullanılabilen, kafaların rahat ve ergonomik olarak yerleşebilmesini sağlayan sistemde olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Tetiyerin yükselme kapasitesi en fazla 200 mm.” olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı,

 

1.2.4 üncü maddesinde; “Kreşuar çanağı ve bardaklık yekpare porselenden olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “kreşuar çanağı ve bardaklık hijyen koşullarını sağlayan yekpare porselen, seramikten veya opal camdan imal edilmiş” olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı,

 

1.3.9 uncu maddesinde; “Kreşuar kapağı kolay açılıp kapanabilir yapıda olmalı ve kresuara göre ayarı yapılabilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Kreşuar kapağı kolay açılıp kapanabilir yapıda olmalıdır.”  olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşturacağı, çünkü kreşuar kapağının kreşuara göre ayarının yapılamayacağı, kapağın sabit ölçüleri olan bir aparat olduğu,

 

1.4.3 üncü maddesinde; “Tablette steril edilebilen paslanmaz çelikten tepsi olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Tablette steril edilebilen paslanmaz çelik ve alüminyumdan imal edilmiş tepsi olmalıdır.” olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı,

 

1.4.14 üncü maddesinde; “Tedavi tablası ve merkezi kontrol paneli üzerinde ışık göstergesi ve hava basınç göstergesi olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Tedavi tablası veya merkezi kontrol paneli üzerinde ışık göstergesi ve hava basınç göstergesi olmalıdır.”  olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı, çünkü cihaz üzerinde ışık göstergesi ve hava basınç göstergesinin bir yerde bulunduğu, şartnameye göre hem tedavi tablası hem de merkezi kontrol paneli üzerinde iki yerde avnı anda bulunamayacağı,

 

1.4.16 ncı maddesinde; “Tedavi tablası üzerinde hekimin enstrümanları koyacağı ve rahat çalışabileceği en az 28 x 55 cm´lik bir alan olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Tedavi tablası üzerinde hekimin enstrümanları koyacağı ve rahat çalışabileceği en fazla 28 x 55 cm´lik bir alan olmalıdır.” olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı, şartnameye göre kullanılan en az ibaresinin yanlış olduğu, ayrıca bu ifade ile 27x54 cm´lik bir alana sahip olan cihazların teklif verme şansının bulunmadığı,

 

1.4.17 nci maddesinde; “Doktor tablası üzerinde en az 3x5 cm boyutlarında negataskop ve otomatik kapama   özelliği   olmalıdır.   Doktor  tablası   üzerindeki   kontrol   panelinden   kontrol edilebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, maddede geçen en az 3x5 cm boyutlarında negataskop özelliğinin; en az 3x4 cm boyutlarında olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı, çünkü periapikal filmlerin standart bovunun 3x4 cm olduğu, şartnameye göre 3x4 cm boyutlarında negataskop bulunan cihazların teklif verme şansı bulunmadığı,

 

1.4.20 nci maddesinde; “Her modül için ayrı ayrı su ayarı yapabilen modüller tablanın altında hekimin kolayca ulaşabileceği şekilde olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Her modül için ayrı ayrı su ayarı yapabilen modüller tablanın altında veya yanında hekimin kolayca ulaşabileceği şekilde olmalıdır.”  olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı, aksi takdirde su ayarı yapabilen modüller tablanın yanında bulunan cihazların teklif verme şansının bulunmadığı,ayrıca tablanın yanında bulunan su ayarı modüllerinin hekimin daha rahat ulaşacağı bir alan olduğu,

 

1.4.22 nci maddesinde; “Doktor tablasının gönye ayarı kol üzerinden yapılabilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu maddenin iptal edilmesi gerektiği, çünkü kot üzerinden sertlik ayarı yapıldığı,

 

1.6 ncı maddesinde; “Bu ünit sistemi aynı zamanda 1 adet ayak pedalı kontrollü pedal İle kumanda edilmelidir. Bu pedal pnomatik ve elektrik kontrol devreli hava kontrol pedalı hız ayarını sağlayan özellikte olmalı, pedal başlıkların tüm fonksiyonlarına ve koltuğun fonksiyonlarına kumanda etmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, maddedeki ifadenin “Bu ünit sistemi pedal/pedallar ile kumanda edilmelidir. Bu pedal/pedallar pnomatik veya elektrik kontrol devreli olup hava kontrol pedalı hız ayarını sağlayan özellikte olmalı, pedal/pedallar başlıkların tüm fonksiyonlarına ve koltuğun fonksiyonlarına kumanda etmelidir.” olarak değiştirilmesi ile rekabete açık bir ortam oluşacağı, şartnameye göre 2 ayak pedalı ile kontrol edilen cihazların teklif verme şansının bulunmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesi; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

…….

m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

…………” hükmünü,

27 nci maddesi, “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

…………

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

………….” hükmünü,

29 uncu maddesi; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmünü içermektedir.

Buna göre ilan ve ihale dokümanının birbirine uyumlu olması, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren değişikliklerin ise zeyilnameyle yapılması ve son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekmektedir. 

Yapılan incelemede ihaleye ilişkin ilanın 11 inci maddesinde tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren 60 gün olarak düzenlendiği, idari şartnamenin 25.1 inci maddesinde ise bu sürenin ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak düzenlendiği, başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine ayrıca bir zeyilname düzenlenmeyerek, 28.03.2008 tarihinde gönderilen bir yazıyla ihale tarihi olan 01.04.2008 tarihinden 4 gün önce şartname alan kişilere tekliflerin geçerlik süresinin 60 gün olduğunun bildirildiği, bu hususun yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 2006/43 nolu Tıbbi Cihaz Satınalma İşlemleri Hakkındaki Genelgesinin 1 inci maddesinde “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdareler yapacakları ihalelerde 4734 sayılı Kanunda yer almayan hususlarda, anılan Kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadırlar. 

 

Yapılan incelemede İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (r) bendinde ve VI. Diğer Hususlar başlığının 1 inci maddesinde teklif edilen malın AT sertifikası (EC Certificate) ve ISO belgesinin istenildiği, bu hususun yukarıda bahsi geçen Genelge hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup, alınan teknik görüşte bahse konu teknik şartnamenin;

 

            1.2.4 üncü maddesinde yer alan; “Kreşuar çanağı ve bardaklık yekpare porselenden olmalıdır.” düzenlemesinin,

 

            1.4.20 nci maddesinde yer alan; “Her modül için ayrı ayrı su ayarı yapabilen modüller tablanın altında hekimin kolayca ulaşabileceği şekilde olmalıdır.” düzenlemesinin,

 

            1.6 ncı maddesinde yer alan; “Bu ünit sistemi aynı zamanda 1 adet ayak pedalı kontrollü pedal İle kumanda edilmelidir.” düzenlemesinin rekabeti engelleyici unsur teşkil edebileceği, diğer maddelerin ise rekabeti engelleyecek bir yanı bulunmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

            Bahse konu teknik görüş doğrultusunda teknik şartnamenin yukarıda yer alan maddelerinin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          d) İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin (1) ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.


Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede ihale komisyonunda asil üye olarak 5 kişi görevlendirilmekle birlikte yedek üye sayısının 2 olduğu, bu durumun her asil üyenin yedeğinin de mevcut bulunması yönündeki yukarıda yer alan Kanun hükmüne aykırı olduğu,

İhaleye ilişkin ilanın 05.03.2008 tarihinde yayınlandığı, ihale işlem dosyasının ilanı izleyen üç gün içerisinde ihale komisyonu üyelerine verilmesi gerekirken, ihale komisyonunun 27.03.2008 tarihli olurla belirlendiği, bu durumun yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul