İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1716
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :12
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1716
Şikayetçi:
 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10046 Sok. No:14 Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Belediye Başkanlığı, Atatürk Caddesi 57000/SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9284
Başvuruya konu ihale:
 2007/197878 İhale Kayıt Numaralı “5000 Adet 20 mm. Çapında Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayacı, 5500 Adet Abone Tipli Akıllı Kart, 50 Adet Bakım Yetki Tipli Akıllı Kart, Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Yazılım ve Donanımı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 07.02.37.0185/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Belediye Başkanlığı’nca 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5000 Adet 20 mm. Çapında Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayacı, 5500 Adet Abone Tipli Akıllı Kart, 50 Adet Bakım Yetki Tipli Akıllı Kart, Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Yazılım ve Donanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9284 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin taraflarınca verildiği ihalede, tekliflerinin mesnetsiz gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon kararından başvuru sahibinin teklifinin,

           

1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mührüne müdahale etmeksizin sayacın pilinin değiştirilmesinin mümkün olmadığı,

           

2) Teknik Şartnamenin 13.3.4/b maddesinde, ana kontrol kartı test raporları istenilmesine rağmen başvuru sahibi tarafından bu raporların sunulmadığı,

           

3) Teknik Şartnamenin 13.3.5/c maddesinde, cihazın LCD ekranında müşterinin ön ödemeli su tüketimi ve kredi bilgileri 8 karakterli olması istenmesine karşın, başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında idareye verilen numunenin teklif ettiği cihazın LCD ekranının 7 karakterli olduğu,

 

4) Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazların analog, dijital göstergeleri ve kart okuma/yazma bölümleri her türlü dış etkilere karşı korumasız olduğunun tespit edildiği,

 

5) Başvuru sahibince sunulan sayaç numunesine hiçbir kartın okutulamadığı,

 

6) Başvuru sahibince sunulan numunenin mührüne ve mevcut yapısına hiçbir müdahale edilmediği halde; sayaç 2 (iki) zayıf noktasından sıradan manyetik alanda ceza konumuna geçtiği ve vanasını kapattığı, dolayısıyla dış etkilere açık olduğu,

 

7) Teknik Şartnamenin Madde 18.2/a bendinde belirtilen teknik servis istasyonu kurmayı taahhüt etmesine rağmen 8 yıllık hizmet süresini taahhüt etmediği,

 

8) Teklif zarfı kapsamında sunulan belgelerin bir kısmında başvuru sahibinin kaşe ve imzasının yer almadığı,

 

9) Alt yüklenicilere işin yaptırılmayacağına dair taahhütnamenin teklif zarfı kapsamında idareye sunulmadığı,

 

Gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, 

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda;

 

1) Teknik şartnamede enerji kaynağı pilin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mührü bozulmadan, Belediyenin yetkili kıldığı kişiler tarafından değiştirilebilmesine olanak verebilecek nitelikte olmasının talep edildiği, herhangi bir nedenle sayacın pilinin arızalanması ve değiştirilmesinin gerekli olması durumunda bu işlemin sayaç sökülmeden yerinde yapılması amaçlandığı, aksi halde, pil değişimi sırasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait mührün kırılması durumunda, o sayacın yerinden sökülmesi; sayacın açılarak pilinin değiştirilmesi; sayacın yeniden kalibrasyona girmesi; Sanayi Bakanlığından mühürleme için eleman çağırılması ve mühürleme sonrası sayacın yeniden yerine montajı işlemleri gerekli olacağından Belediyeye külfetinin çok büyük olacağı,

 

2) LCD ekran karakter sayısının en az 8 karakter uygun görülmüş olup şartnamede de göstergenin en az 8 hane olmasının talep edildiği, bu kapsamda 8 haneden fazla karakter içeren LCD göstergelerin de şayanı kabul olduğu, başvuru sahibininkinin 7 karakterli olduğu,

 

3) Teklif kapsamında sunulan numunelerin çalışmamasına başvuru sahibi tarafından getirilen açıklamanın uygun bulunmadığı, zira numunelerin teknik değerlendirme için istendiği, gönderilen sayaçların kredisi bittiğinde vanasını kapattığı, kendi kartı ile sayaca yeni kredi yüklendiğinde ise vanasının açıldığının görülmesi, şartnamede belirtilen fonksiyonların yerine getirildiğinin incelenebilmesi gerektiği, gönderilen numunelerin bu amaca hizmet etmediği ve teknik olarak değerlendirme yapılamadığı,

 

4) Teklif kapsamında sunulan numunenin dışarıdan (mıknatıs ile) yapılan müdahalelere açık olduğu, bu husus Belediyenin çok sayıda şikayet ve bunun sonucu olarak servis hizmeti sağlama sorunu ile karşı karşıya bırakacağı hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 ve ihale ilanının 4.3.4 maddesinde;

 

“1-Teklif edilen ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren katalog, fotoğraf ve benzeri tanıtım prospektüsleri teklifle birlikte sunulacaktır.

 

2-İlanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen; ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı ve abone tipi akıllı kartlardan iki adet, ön ödemeli sayaç ve abone yönetim sistemi donanımı için gerekli akıllı kart okuyucusundan bir adet numuneler teklif ekinde sunulacaktır. bu numuneler ihale komisyonunca, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla değerlendirilecek olup, uygun olmayan numuneyi teklif edenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Anılan düzenlemeden, teknik değerlendirmenin istekliler tarafından teklif edilen cihazlara ilişkin sunulan tanıtıcı doküman ve numuneler üzerinde yapılacağı, bu çerçevede ihale komisyon kararından da başvuru sahibinin teklifine ilişkin değerlendirmenin sunulan tanıtıcı doküman ve numuneler üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyon kararı ve idarece şikayet başvurusu üzerine alınan kararın birlikte değerlendirilmesi neticesinde, idarece ihale komisyon kararında yer alan dokuz uygun bulunmama gerekçesinin dörde indirildiği, dolayısıyla bu dört gerekçe dışında ihale komisyon kararında zikredilen gerekçelere ilişkin başvuru sahibinin itirazlarının yerinde görüldüğü anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespiti, şikayet başvurusu üzerine alınan kararda belirtilen gerekçelerin tetkikini gerektirmektedir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin uygun görülmeme nedenlerinden ilki, başvuru sahibi tarafından teklif edilen su sayaçlarının enerji kaynağı olan pilin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mührü bozulmadan, Belediyenin yetkili kıldığı kişiler tarafından değiştirilebilmesine olanak verecek şekilde olmamasıdır. Bu hususa ilişkin teknik şartnamenin 13.2.1.d maddesinde; “Sayaç, pillerin yetkili elemanlarca değiştirilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli; ancak pil değiştirmek gerektiğinde sayacın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait mührüne müdahale edilmemelidir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Başvuru sahibinin teklif ettiği sayaçta Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mührüne müdahale edilmeksizin pillerin sökülmesinin mümkün olmadığı cihazın numunesinin idarece tetkiki neticesinde anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından da şikayet ve itirazen şikayet başvurularında da numunelerine ilişkin yapılan tespite itiraz edilmeksizin bu hususun ölçü ve ayarlara ilişkin mevzuatın bir gereği olduğu ifade edilmiştir.

 

Ölçü ve ayarlara ilişkin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinin “Damga Yeri” başlıklı 17 nci maddesinde;

 

“(1)Ölçü aleti, dışarıdan müdahalelerin engellenmesi ve emniyet altına alınması açısından teknik düzenlemesinde belirtilen şekilde damgalanır.

(2)Ölçü ve ölçü aletlerinin ilk, periyodik ve stok muayenesinden sonra yapılacak yılı gösteren periyodik muayene damgası tüketicinin görebileceği bir yere yapılır.

(3)Teknik düzenlemesi olmayan veya teknik düzenlemesinde damga yerleri belirtilmemiş ölçü ve ölçü aletleri;

a) Ayar yerleri bulunan ölçü ve ölçü aletleri ayarının yetkisiz kişilerce değiştirilmemesi amacıyla ayar yerlerinden,

b) Ayar yeri bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri göstergelerinin yanından veya uygun olan yerlerinden damgalanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan düzenlemeye göre sayaçların ayar yeri niteliğinde olmayan pil veya diğer mütemmim cüze müdahale edilmesini engelleyecek şekilde damgalanmasını öngören bir düzenleme bulunmadığından ve idarece mühre ilişkin yapılan düzenlemeye karşı başvuru sahibi tarafından her hangi bir itiraz ileri sürülmediğinden; mevcut düzenlemeye göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından teklif edilen sayacın anılan mevcut idari şartname düzenlemesine aykırı olduğu, dolayısıyla idarece bu hususa ilişkin yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 

            Bir diğer teklifinin uygun görülmeme nedeni teklif edilen su sayacının LCD ekranının karakter sayısının 7 olmasıdır. Bu hususa ilişkin teknik şartnamenin 13.3.5.c maddesinde; “LCD ekranında, müşterinin ön-ödemeli su tüketimi ve kredi bilgileri 8 (sekiz) karakterli olmak üzere; faturaya (ödemeye) esas maksimum kayıt kapasitesi 99999 metreküp şartına uyacak şekilde; en az metreküp, en çok litre çözünürlüğüne sahip bir dizin olarak gösterilmelidir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından, idarenin sayacın 7 karakterli olduğu yönündeki tespitine, süresinde ilgili teknik şartname düzenlemesine yönelik her hangi bir itiraz ileri sürülmediğinden mevcut düzenlemeye göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaz 7 karakterli olduğundan mevcut idari şartname düzenlemesine uygun olmadığı,  dolayısıyla, idarece bu hususa ilişkin yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Diğer bir uygun görülmeme nedeni olarak teklif kapsamında sunulan numunenin dışarıdan (mıknatıs ile) yapılan müdahalelere açık olması gösterilmiştir. Bu hususa ilişkin olarak, teknik şartnamenin 13.3.3 ve 13.3.6 maddelerinde sistemin elektromanyetik enterferansa karşı korumalı olması gerektiği düzenlenmiştir. Başvuru sahibince şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde idarece yapılan tespite itiraz edilmeksizin bu özelliğin sayaçlar için gerekli olduğu ifade edildiğinden, idarece yapılan değerlendirme doğrultusunda teknik şartnamede manyetik korumalı cihaz istenmesine karşın başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın manyetik koruması olmadığı anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Şikayet başvurusu üzerine alınan kararda son uygun görülmeme nedeni olarak, teklif kapsamında sunulan numuneye su kartı okutulamadığından bahisle cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılamaması gösterilmiştir. Bu değerlendirmeye idarece gerekli yazılımlar yüklenmeksizin kartın okutulamayacağı gerekçesiyle itiraz edilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere, numuneler teknik değerlendirmede kullanılmak üzere istenilmiştir. Teknik değerlendirmeden anlaşılması gereken teknik şartnamede yer alan bütün teknik kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına yönelik yapılacak incelemedir.  Bu çerçevede; bu amaca matuf numunelerin idareye sunulması gerekmektedir. Başvuru konusu ihale, sadece donanım değil bununla birlikte ilgili yazılım programının da alımını içermektedir. Dolayısıyla, ilgili yazılım sayaç ve diğer donanım ile birlikte teklif veren isteklilerden temin edileceğinden, başvuru sahibinin su kartlarının su sayacına okutulabilmesi için idarece ilgili yazılım programının yüklenmesinin gerekli olduğu yönündeki itirazının yerinde olmadığı ve teknik değerlendirmeye elverişli olmayan numunenin idareye sunulduğu anlaşıldığından idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın ihale dokümanına uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul