• Karar No: 2008/UM.Z-1718
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :14
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1718
Şikayetçi:
 Kros Matbaa Malz. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Büyük Sanayi 1.Cadde No: 95/35 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Konya Devlet Yolu No:21 Teknikokullar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2008 / 9841
Başvuruya konu ihale:
 2008/8744 İhale Kayıt Numaralı “Yüksek Hızlı Baskı Makinaları Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 07.02.20.0165/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce 13.03.2008 tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan “Yüksek Hızlı Baskı Makinaları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kros Matbaa Malz. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.03.2008 tarih ve 8941 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin belirli bir markayı tarif ettiği,

 

2) Yaklaşık maliyetin tek firmadan alınan fiyatla hazırlanmasının 4734 sayılı Kanunun özüne aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare başvuru sahibinin şikayetini, teknik şartnamenin 3.9 maddesinde yer alan baskı hızının yıllık sınav kapasitesi göz önüne alınarak hesaplandığı, bu hız kapasitesi ile kısıtlı zaman içerisinde en yüksek baskı sayısını sınava hazır hale getirilmenin amaçlandığı, hızın düşürülmesinin ileride artacak sınav/baskı yükü göz önüne alındığında merkezi sistem sınavlarını olumsuz yönde etkileyeceği gerekçeleri ile uygun bulmamıştır.

 

            Teknik şartnamenin 3.9 maddesinde; “Oluşturulacak ana yazıcı konfigürasyonu tek yüze A4 baskı için minimum 19.000 A4/saat siyah ve tam renkli baskı yapabilecek kapasitede olmalıdır. İstenen bu saatlik baskı kapasitesi 1-Upo veya 2-Up ile de sağlanabilecektir. İstenen bu saatlik baskı kapasitesi tek bir cihaz ile sağlanabileceği gibi aynı özellikteki birden çok cihaz ilşe de sağlanabilir, ancak bu durumda toplam cihaz sayısı en fazla 3 olacaktır. Birden fazla cihaz olması durumunda tüm yazıcılar tek noktadan yönetilebilmeli, baskı denetlemesi yapılabilmeli, yazıcılara tek noktadan iş yollanabilmeli, iş iptal edilebilmeli, çalışmada kesinti olması durumunda tam olarak hangi dokümanda kalındığı tespit edilip sadece ondan sonra gelen dokümanlar yazıcıya yollanabilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye dört istekli katılmıştır. Bu isteklilerden Servus Bilgisayar A.Ş.’nin ihaleye teşekkür mektubu verdiğinden, Eksen Mühendislik İth. İhr. Mak San. İnş. Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ihale ile ilgili açıklama yazısı istediğinden değerlendirme dışı bırakılmıştır. KODAK marka cihazı teklif eden Dereli Grafik Matbaa Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin ise teklif ettiği ürünün teknik şartnamede belirtilen baskı kapasitesini karşılamadığı ve iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnameyi sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale XEROX marka cihazı teklif eden Zenits Dış Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. Bu durumda ihalede geçerli tek teklif bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin XEROX marka cihazı tarif edip etmediği ve piyasada teknik şartnamede belirlenmiş şartları karşılayabilecek başka marka ürünün bulunup bulunmadığı hususunda bir akademik kuruluştan teknik görüş istenmiştir.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte; teknik şartnamenin bu tür alımlarla ilgili teknik detayların bütün sistemler için aynı olduğu, XEROX marka baskı makinesinin tarif edildiği görüşünü açıklayan bir veriye rastlanılmadığı ifade edilmiştir.

 

Alınan teknik görüşten, teknik şartnamede öngörülen düzenlemelerin XEROX marka baskı makinesini tarif ettiği yönünde bir veriye ulaşılmamıştır. Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılamadığına dair de herhangi bir tespitte de bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

İdare yapmış olduğu değerlendirme ve idari şartnamenin 36.2’ nci maddesinde öngörülen “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” hükmü gereğince ihaleyi geçerli tek teklifi sunan istekli üzerinde bırakmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği hükmü yer almaktadır.

 

İdare ihtiyacı olan alıma konu cihazı mevcut teknik şartnameye uygun cihaz ile karşılayabileceğine karar vermiştir. Teknik şartnamede yer alan cihazın teknik özelliklerine ilişkin düzenlemeler, cihazı teknik olarak bütünüyle tarif eden düzenlemelerdir. İhaleye teklif verecek isteklilerin teklif ettikleri cihazın teknik şartnamede istenen bütün özellikleri bire bir karşılaması gerekmektedir. Başvuru sahibi her ne kadar teknik şartnamenin belli bir marka ve modeli tarif ettiğini iddia etmekteyse de bu iddiayı doğrular bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare başvuru sahibinin şikayetini, yaklaşık maliyetin piyasa araştırması yapılarak tespit edildiği gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin 7 nci maddesinde, idarelerin yaklaşık maliyeti tespit ederken, geniş kapsamlı araştırma yapacakları, tedarik edilecek malın özelliğine göre valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat isteyebilecekleri gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura isteyebilecekleri, bu durumda yazılarda fiyatı etkileyebilecek malın cinsi, sınıfı, miktarı, teslim süresi, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta ve diğer özel şartlar gibi unsurları belirtecekleri, ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özellikleri belirterek veya teknik şartnameyi eklenmek suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesi isteyebileceği, bu araştırmaların sonucunda idarelerce elde edilen bilgi ve belgelerin topluca değerlendirilerek, en doğru maliyetin tespit edileceği, ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı, buna ilişkin gerekçelerin hesap cetvelinde belirtileceği, idarelerin, ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış iseler; geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatlarını güncelleyerek de tespit edebileceği, yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde idarelerin bu yöntemlere ek olarak oluşturacakları uzman kişilerce, ihtiyaç duyulan malların üretim metot ve tekniklerinin, ürün yelpazesindeki değişimlerin, mevcut malı ikame edecek malların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda piyasa araştırmasının yanı sıra internet başta olmak üzere tüm iletişim araçları kullanılarak da tepit edebileceği, idarelerin alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen değerleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirebilecekleri hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan belgelerden yaklaşık maliyetin, XEROX Büro Araçları Tic. ve Servis A.Ş., IBM Türk Ltd. Şti. ve Ankara Ticaret odası tarafından bildirilen fiyatların ortalamasının alınarak tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi her ne kadar yaklaşık maliyetin tek firmadan alınan fiyatla belirlendiğini iddia etmekteyse de yaklaşık maliyetin ihale mevzuatına uygun olarak belirlendiği, bu nedenle de başvuru sahibinin ikinci iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul