İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1720
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :16
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1720
Şikayetçi:
 Plato Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Sülün Sokak, No:15, 34330, Levent/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 1606 Sokak, İnciraltı - Balçova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5601
Başvuruya konu ihale:
 2007/194788 İhale Kayıt Numaralı “14 Grup Ortopedi Malzemeleri Alımı (11. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 07.01.19.0165/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 14 Grup Ortopedi Malzemeleri Alımı (11. Grup) ihalesine ilişkin olarak Plato Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5601 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en avantajlı teklifi sunmuş olmalarına rağmen ihalenin 11 inci kalemine ilişkin olarak teklif ettikleri ürünün portföyü içinde akromioklavikular eklem tamir kitinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı ayrıca artroskopi kalemine ilişkin ürünlerin en düşük fiyat esasına göre değil de hekimlerin daha önce kullandıkları ürünler esas alınarak değerlendirildiğinden bu hususun tek bir firmayı işaret ettiği ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Kurulun 10.03.2008 tarih ve 2008/AK.M-119.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine iddialar ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

İstekli, ihale dosyası ile birlikte teklif verilen ürünlerden her birinin katalogunu ihale dosyası ile birlikte teslim edecektir. İhale komisyonunca ürünlerin teknik şartnameye uygunlukları denetlenecektir..” düzenlemesine yer verilmiştir.  

 

            28.01.2008 tarihinde yapılan ihalenin şikayete konu kalemine 2 istekli teklif vermiştir. İhalede, başvuru sahibi Dyonics marka, ihale üzerinde bırakılan istekli ise Arthrex marka ürünü teklif etmiştir.

 

İhale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda, Plato Medikal Sistemler San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini ürün katalogu ve setlerinde akromioklavikuler eklem tamir kitinin bulunmadığı bu nedenle de teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmış ve ihaleyi Arthrex marka ürünü teklif eden Ortek Medikal Özel Sağlık Hizmet. Ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bıraktığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığının tespiti için bir akademik kuruluştan, ihalede teklif edilen her iki cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte; teknik şartnameyi birebir karşılayan teklifin kabul edildiğinin anlaşıldığı ifade edilmiştir.

 

İdarenin, idari şartnamede yer verdiği “İstekli, ihale dosyası ile birlikte teklif verilen ürünlerden her birinin katalogunu ihale dosyası ile birlikte teslim edecektir. İhale komisyonunca ürünlerin teknik şartnameye uygunlukları denetlenecektir.” düzenlemesinden, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığının kataloglar üzerinden tespit edileceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ihale mevzuatı gereği isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirilebilmesi için de teklif edilen ürünlerin teknik şartnameyi birebir karşılaması gerekmektedir.

 

            Ayrıca başvuru sahibi tarafından artroskopi kalemine ilişkin ürünlerin en düşük fiyat esasına göre değil de hekimlerin daha önce kullandıkları ürünler esas alınarak değerlendirildiği bu hususun da tek bir firmayı işaret ettiği ve rekabetin engellediği şeklindeki iddiası, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı kataloglardan tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu durumda, ihale işlem dosyasında bulunan belgeler ve alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklifinin, teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün ise teknik şartnameyi karşıladığı anlaşıldığından ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde ihale mevzuatına aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 18 adet ihale dökümanının satın alındığı şikayete konu kaleme 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu ve yaklaşık maliyete çok yakın bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na   bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                       

                                                           Adem KAMALI

                                                                                                 Kurul Üyesi                            

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 14 Grup Ortopedi Malzemeleri Alımı (11. Grup) işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin                                                           şikayete konu  11. Grup için 272.310,20 YTL olarak tespit edildiği; 18 adet ihale dökümanı satın alındığı, şikayete konu 11. Gruba 2 istekli tarafından teklif verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işte; başvuru sahibi Plato Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce 227.700,00 YTL, ihale üzerinde bırakılan Ortek Medikal Özel Sağlık Hizmet ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ise 272.245,72 YTL  teklif edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Plato Medikal Sistemler San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin ürün katalogu ve setlerinde akromioklavikuler eklem tamir kitinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun sonucunda geçerli tek teklif olan ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyete çok yakın olması nedeniyle, ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur.

 

Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan   en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihalede 18 adet ihale dokümanı satılmasına rağmen şikayete konu 11. Gruba iki isteklinin katıldığı ve bu istekliler arasında da Plato Medikal Sistemler San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin tek geçerli teklif olması ve teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete çok yakın olması sebebiyle kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul