İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1726
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :22
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1726
Şikayetçi:
 4K Medikal San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ördekkasap Mah. 28 Çelebi Sok. Şükür Apt. No: 43 D:2 Fındıkzade/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Aziziye Mah. Hastane Cad. No:1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2008 / 10434
Başvuruya konu ihale:
 2008/10662 İhale Kayıt Numaralı “2008/10662-İKN|li 38 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 12. Kaleminde yer alan Y-Tur Puarlı Atroskopi Seti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 07.02.76.0162/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008/10662-İKN´li 38 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 12 nci Kaleminde yer alan Y-Tur Puarlı Atroskopi Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 4K Medikal San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2008 tarih ve 10434 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin 12 nci kalemine aynı model, marka, vasıf, özellik ve kalitedeki ürün ile iki firmanın teklif verdiği, anılan kalem için kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına rağmen ihalenin yüksek fiyat veren istekli üzerine bırakıldığı iddia edilerek idarenin ve kendi mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin şikayeti, 38 kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı ihalesinin 12 nci kaleminde yer alan Y-Tur Puarlı Atroskopi Seti kalemine yönelik olup, inceleme de İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale sürecine ilişkin kararlar ve sonuçları” başlıklı 16 ncı maddesinin 3 ve 4 numaralı alt maddelerindeki;

 

            “(3) Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik itirazen şikayet başvurularında, Kurum tarafından başvuruya konu kısmın/kalemin veya grubun ihale sürecinin durdurulması halinde, ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece başvuruya konu kısmın/kalemin veya grubun bütün  ihale işlemleri durdurulur, ihale sürecinin durdurulmadığı hallerde Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, başvuruya konu kısmın/kalemin veya grubun sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereği yerine getirilir, ancak sözleşme imzalanamaz.

 

(4) Kısmi teklife açık olan ihalelerde şikayet başvurusuna konu edilmemiş diğer kısım/kalem veya grup yönünden ise Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabilir.” şeklinde düzenleme gereğince anılan kalem üzerinden yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin 9 uncu alt bendine göre “İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları” istenilmek suretiyle yeterlik değerlendirmesinde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Kanunun yukarıya aktarılan hükmü gereğince Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Dolayısıyla mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri doğrultusunda idareler tarafından teklif edilen malzemelere ait numunelerin istenmesi mümkün olup ihale dokümanında buna uygun olarak düzenlemeler yapılabilir.

 

Buna göre, idarece idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “Firmalar teklif ettiği malzemelerin tıbbi sarf malzemeleri için 2 (ikişer) numunesini komisyona getirmek zorundadır. Alınan numuneler test yapılarak gerekçe belirtmek şartıyla kabul veya red olunur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Diğer taraftan; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 15 inci maddesinde ise; “İdareler, mal alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

 

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname’lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu malın özelliklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve  Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartname’lerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” şeklinde düzenleme de bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde idarece herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  İdarece isteklilerden numune istenmiş olmasına rağmen istekliler tarafından idareye verilen numunelerin hangi kriterler dikkate alınarak değerlendirileceği ile ilgili başkaca bir düzenleme yapılmamıştır. (İdarenin numuneleri nasıl kontrol edeceği, numunelerin uygun bulunmaması halinde isteklilerin idareye başvuru yolları, numuneler üzerinden ikinci bir muayenenin veya hakem laboratuar muayenesinin yapılıp yapılmayacağı veya idareye şikayet halinde nihai kararın nasıl verileceği gibi hususların düzenlenmediği anlaşılmıştır.) Buna göre, istekliler tarafından ihale dokümanı alındıktan sonra ve idareye teklifler sunulmadan önce idari şartnamede düzenlenmeyen bu konuyla ilgili olarak idareye yapılmış bir şikayet başvurusunun olmadığı, isteklilerin tekliflerini numuneleri ile birlikte idareye sunduğu, bu nedenle değerlendirmenin de ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İhale dokümanında yer alan; “Alınan numuneler test yapılarak gerekçe belirtmek şartıyla kabul veya red olunur.” şeklindeki düzenlemeye göre numunelerin idarece kontrol edileceği ve vereceği kararın da kesin olduğu anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin şikayete konu kalemine beş sayıda istekli tarafından teklif verilmiş, her bir istekli de idari şartnamenin yukarıya aktarılan düzenlemesine istinaden numunelerini idareye vermiştir.

 

İhale komisyonu tarafından 04.03.2008 tarihinde düzenlenen “12 nci Kalem İçin İhale Komisyonu Numune Deneme Tutanağında” ile; ihalenin anılan kalemine teklif veren en düşük fiyatlı dört isteklinin numunelerinin, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesine göre denenmesinde bu numunelerin kullanımı sırasında sıvı akışının iyi olmadığı, pompalarının efektif olarak çalışmadığı, sıvının pompalamayı tam yapmadığı tespit edilerek söz konusu numunelerin uygun olmadığı belirtilmiştir.

 

İhale komisyonunun yine aynı tarihte (04.03.2008) düzenlediği “12 nci Kalem Tutanağı” ile ihalenin anılan kalemine teklif veren iki isteklinin teklif mektubunda aynı marka ve barkod numarası aynı olan (Bıçakçılar marka ve 08695476021523 barkod numaralı ürün) ürüne fiyat verdikleri, idari şartnamenin 7.3.3 maddesi gereğince bu iki isteklinin numunelerini komisyona teslim ettiği, numunelerin incelendiğinde barkod numaraları ve marka isimleri aynı olmasına rağmen başvuru sahibinin sunmuş olduğu numunenin teknik şartnamenin 9.b maddesine uymadığı, ürünlerin üzerindeki referans ve barkod numaralarının farklı olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 9 (b) maddesinde ise; “Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Buna göre ihale komisyonunun ihaleye teklif veren beş istekliden dört isteklinin teklifini, numuneleri uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bıraktığı, ihale üzerinde kalan istekliyle aynı marka ürünü teklif veren başvuru sahibinin numunesini de uygun bulunmayıp ihaleyi, en yüksek fiyatı veren istekli üzerine bıraktığı anlaşılmıştır.

 

Kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet üzerine idarece, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesine göre sunulan numunelerin ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından kullanıldığı, bu numunelerin kullanımı sırasında sıvı akışının iyi olmadığı, pompalarının efektif olarak çalışmadığı, sıvının pompalamayı tam yapmadığı tespit edilerek söz konusu numunelerin beğenilmediği, bu isteklilere ait tekliflerin reddedildiği, bu nedenle efektif olmayan bir malı düşük fiyata almanın idareleri açısından ve bu malzemenin fonksiyonu açısından uygun olmadığı bildirilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde, idarenin numuneleri denediği, dört istekliye ait numunenin uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis edilen işlemlerin yerinde olduğu kabul edilmiş olsa bile, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürün ile başvuru sahibinin teklif ettiği ürün aynı marka olduğundan ihale üzerinde kalan isteklinin numunesinin de idarece uygun bulunmaması veya ihale üzerinde kalan isteklinin numunesi uygun bulunmuşsa aynı markayı teklif eden başvuru sahibinin numunesinin de uygun olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İdare tarafından düzenlenen 04.03.2008 tarihli iki ayrı tutanak ile idarenin şikayete vermiş olduğu cevapta belirtilen; “…numunelerin kullanımı sırasında sıvı akışının iyi olmadığı, pompalarının efektif olarak çalışmadığı, sıvının pompalamayı tam yapmadığı…” yönündeki değerlendirme  birlikte değerlendirildiğinde ise, başvuru sahibi ile ihale üzerinde kalan istekliye ait numunelerin aynı marka olmasına rağmen bu ürünlerden birisinin idarece uygun bulunup diğerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemlerde uyarlık olmadığı anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle bu konuda idarece yapılan değerlendirme kriterlerinin yeterince objektif olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 17 adet ihale dökümanının satın alındığı şikayete konu kaleme 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul