İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1730
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :25
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1730
Şikayetçi:
 Agusta S.P.A and Agustawestland Company Temsilcisi Kaan Havacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., E5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sokak No:6 Kadıköy /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Konya Yolu Üzeri No 66 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2008 / 7830
Başvuruya konu ihale:
 2007/114653 İhale Kayıt Numaralı “2 Adet Çift Motorlu Helikopter ve Beraberinde Yedek Malzeme, Yer Destek Donatısı, Takım Avadanlık ve Eğitimi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 07.01.86.0132/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Adet Çift Motorlu Helikopter ve Beraberinde Yedek Malzeme, Yer Destek Donatısı, Takım Avadanlık ve Eğitimi Alımı ” ihalesine ilişkin olarak Agusta S.P.A and Agustawestland Company temsilcisi Kaan Havacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2008 tarih ve 7830 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale kararının 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine aykırı olarak 5 gün içinde onaylanması gerekirken 25.12.2007 tarihinde verilen komisyon kararının 29.01.2008 tarihinde onaylandığı,

 

2) İdarenin şikayete cevaplarında ön yargılı değerlendirmeler ve usulsüzlükler yaptığı, şöyle ki kendileri tarafından ihale öncesinde 24.08.2007 tarihinde ihaleye ilişkin sorulan sorular 29.02.2008 tarihli şikayete cevap yazısında “... bazı madde hükümlerine aykırı olacak şekilde açıklama yapıldığı, karşı şart ileri sürüldüğü, firmanızın özellikle ihale öncesinde ihale konusu yapılacak malzemenin özelliği gereği teslim yerinin üretici firmanın işletmesinin bulunduğu yer olarak değiştirilmesi,…” talebini destekleyen açıklamalar bulunduğu belirtilerek ihale öncesi sorulan soruların, usul hatası yapılarak teklife cevap kısmında değerlendirildiği, tekliflerine ilişkin cevaplarının hiçbir yerinde karşı şart oluşturacak bir beyanlarının yer almadığı, idarenin değerlendirmelerinin usulsüz olduğu,

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı olarak tekliflerinde tüm teknik şartname maddeleri tek tek ve bir bütün olarak “kabul edilmiştir.” ibaresinin olduğu ve teknik şartnamenin bazı maddelerine verilen cevaplarda istenilen bilgilerin teklif ekinde elektronik ortamda sunulmasına rağmen bu bilgiler ve teklifin eki olarak sunulan taahhütlerin dikkate alınmadığı, idarece eksiklik olarak nitelenen hususların teklifin esasına değiştirecek nitelikte olmadığı, idarece haksız ve usulsüz olarak geçersiz kabul edilen tekliflerin geçerli ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, idarece şikayet başvurusuna mevzuata aykırı olarak cevap verildiği,

 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerden 18.10.2007 tarihinde yapılan başvuru konusu ihaleye ilişkin komisyon kararının 25.01.2008 tarihinde alındığı, alınan ihale komisyon kararının 29.01.2008 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı, onaylanan bu kararın da aynı tarihte DHMİ Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imza altına alınarak, kesinleşen ihale kararının ihaleye katılan isteklilere 01.02.2008 tarih 1419 ve 1420 sayılı yazılar ile bildirildiği tespit edilmiştir.

 

Sözkonusu ihaleye ilişkin komisyon kararının 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen süreye uygun olarak ihale yetkilisince onaylandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin 24.08.2007 tarihli açıklama talebinde, "İhale konusu alımı yapılacak olan malzemenin özelliği gereği tesliminin üreticinin tesislerinde yapılmasının teknik nedenlerle uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu sebeple idari şartnamenin 53 üncü maddesinde teslim yeri olarak öngörülen "Ankara/Esenboğa Havalimanında bulunan DHMİ Uçuş Kontrol Hangarının ihale konusu malın üretici tesislerinde teslim edilmesi olarak değiştirilmesi," talebinde bulunduğu görülmüştür.

 

İdarece söz konusu alıma ilişkin teslimin DDU esaslarına göre yapılacağı bu nedenle teslim yerinin teknik şartnamede tanımlanan muayene ve kabul esasları dikkate alınarak belirlendiği bu nedenle malın tesliminin üretici tesislerinde yapılması uygun görülmeyerek bu durumun başvuru sahibine bildirildiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin idarece 25.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile teknik şartnameye verilen cevaplar kapsamında incelenmesi neticesinde teknik şartnamenin 46 maddesinin karşılanmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan teknik şartname, şikayetçi tarafından teknik şartnameye verilen cevaplar ve idarenin yukarıda 46 madde halinde sayılan şikayetçiyi değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri incelendiğinde,

 

Başvuru sahibinin teknik şartnamenin genel hükümler bölümünde yer alan 2.6.1 nci maddesine vermiş olduğu cevabın madde hükmüne aykırı olduğu, başvuru sahibince görev profilleri ve performans bölümünde yer alan 5.3.2 nci maddesine herhangi bir cevap verilmediği, teknik şartnamenin lojistik destek kısmında yer alan 7.1 inci maddesine verilen cevabın madde hükmünü karşılamadığı,

 

Teknik şartnamenin “Pilot ve Teknisyen Eğitimleri” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı ayrı fiyatlandırılması talep edilen eğitimlerin sürelerinin ve detaylarının teklif dosyası içerisinde mesleki teknik yeterliliğe ilişkin belgeler kısmında 3.5e Ek-B olarak İngilizce metin haliyle verildiği, ancak teklif dosyası içerisinde Türkçe tercümesinin yer almadığı, bu durumunda teknik şartnamenin 3.6 ncı maddesine aykırı olduğu, ayrıca “Pilot ve Teknisyen Eğitimleri” kısmının alt başlıklarında yer alan 8.7.2.1.2, 8.7.2.2.3, 8.7.2.2.5 ve 8.7.2.2.6 ncı maddelerine verilen cevapların şartname hükümlerine uygun olmadığı,

 

Teknik şartnamenin “Denetim, Muayene ve Kabulün Tabi Olacağı Hükümler” başlıklı 9 uncu bölümünde yer alan ara inceleme ve denetim hakkını düzenleyen 9.1 inci maddesine verilen idarenin denetim hakkını sınırlandırıcı cevabın, sözleşme konusu malzemenin muayene ve kabulüne ilişkin 9.2.1, 9.2.2, 9.2.7, 9.2.10, 9.2.17, 9.3.1 ve 9.3.3 üncü maddelerine verilen muayene ve kabulün İtalya’da yapılacağına, muyene ve kabul işlemlerinin başlanmasına ilişkin 9.3.2 nci maddesine verilen cevabın ayrıca yer destek donatılarının kabul muayene ve testlerine dair masrafların sorumluluğuna ilişkin 9.3.8.5 inci maddesine verilen cevabın karşı şart niteliğinde olduğu, muayene kabule ilişkin 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7.6., 9.3.8.2 inci maddelerine verilen cevabın şartname hükümlerine aykırı olduğu, 

 

Teknik şartnamenin “Garanti Şartları” başlıklı 10 uncu kısmında yer alan garanti kapsamında yer alan malzemenin siparişinden itibaren idareye teslim süresine ilişkin 10.7 nci ve yüklenicinin bakım-onarım yükümlülüğüne ilişkin 10.10 uncu maddesine ilişkin şartnameye verilen cevapların karşı şart niteliğinde olduğu, garanti sürelerine ilişkin 10.1.1, 10.2, 10.3 üncü maddelerine verilen cevapların, garanti kapsamında yükleniciye teslim edilen ürünlerin masraflarına ilişkin 10.4 üncü maddesine verilen cevabın, garanti süresi içerisinde seyrüsefer verilerinin güncellenerek teslim edileceğine ilişkin 10.9 uncu maddesine verilen cevapların şartname hükümlerine aykırı olduğu,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde “İstekli teknik şartnameye cevaplarını teknik şartnamenin 3. maddesinde açıklandığı şekliyle ihale dokümanı ile birlikte verecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Teknik Şartnameye Cevaplar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

3.1. Teknik şartnameye verilen tüm cevaplar ve teklif mektubu antetli sayfalar üzerine hazırlanacak ve her sayfa istekli yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

3.2. İsteklilerce verilecek tekliflerde, teknik şartnamenin bütün maddelerine sırsı ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır.

3.3. Şartnameye verilen cevaplarda “anlaşıldı”, “not edildi”, “uygundur” gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri yoruma neden olmayacak şekilde açık net ve anlaşılır bir şekilde cevaplandırılacak, ilave teklif ve öneriye yer verilmeyecektir.

3.4. Teknik şartnameye verilecek cevaplarda, istenmişse konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra idareye sunulan teknik dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir.Referans teknik dokümanda bulunmuyorsa onaylı bir belge sunulacaktır.

3.5. Teknik şartnamenin teknik hususlar bölümüne verilecek cevaplarda referans gösterilen sayfanın ilgili bölüm ve maddesinin onaylı Türkçe tercümesi de verilecektir.

3.6. Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında “Türkçe Tercümeler” esas alınacaktır.Tercüme hatasından kaynaklanan aksaklıklardan idare sorumlu olmayacaktır” düzenlemesi, 

 

Yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler neticesinde ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun teklif vermediği belirlenen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı)  Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İdarece ihale üzerinde kalan istekliden 23.11.2007 tarih ve 14341 sayılı yazı ile teknik şartnamenin 4.13.4, 7.1, 7.7.3, 7.9.2, 8 ve 10.1.1 inci maddelerine verilen cevaplara ilişkin açıklamalar istendiği, süresinde verilen açıklamalar kabul edilerek ihalenin Eurocopter Deutschland GMBH +Global Teknik Elektronik Yazılım Mühendislik Havacılık Sanayi Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin teknik şartnameye verilen cevapların uygun olmadığına ilişkin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri olarak belirtilen hususların idarece tek geçerli teklif olarak addedilen ihale üzerinde bırakılan istekli  Eurocopter Deutschland GMBH +Global Teknik Elektronik Yazılım Mühendislik Havacılık Sanayi Ticaret A.Ş. Ortak Girişiminin teknik şartnameye verdikleri cevaplar kapsamında incelenmesi neticesinde;

 

1-Teknik şartnamenin 4.13.4 üncü maddesinde yer alan "NAV ve COM cihazlarına FM immunity modu uygulanmış olacaktır." denilmekte olup, firmanın teknik şartnameye cevaplarında; iki adet VHF NAV (VOR, LOC, GS, MKR ) istenmesine rağmen, isteklinin talep edilen özelliklerde olmayan iki farklı sistem teklif ettiği, alternatifli teklif olması sebebiyle şartname hükmünü karşılamadığı gerekçesinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yapıldığı,

 

Teknik şartnamenin aynı maddesine ilişkin olarak ihale üzerinde kalan isteklinin “Helikopterin her yeni konfigürasyonunda, sistemler ile uyumlu olup olmadığını ispat etmek için NAV ve COM ekipmanları üzerinde niteliksel Elektro Manyetik Parazit (EMİ) testi gerçekleştirilir.” şeklinde verilen cevaba ilişkin madde hükmüne cevaptan FM immunity modunun uygulandığı anlaşılamadığından bu hususta açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

2-Teknik şartnamenin “Pilot ve Teknisyen Eğitimleri” başlıklı 8 inci maddesinde, “8.1 İstekli, eğitimlerin, teklif sahibinin tesislerinde gerçekleştirileceğini dikkate alarak, Pilotların ve Teknik Personel Eğitimini İş Programına uygun olarak en fazla iki grup halinde olmak üzere (uçuş saatleri dahil, tüm eğitimlerin süresi, programı, eğitim takvimi ve gereklilikler vb. ) İş Programına göre planlayacak ve fiyatları ile birlikte teklife ek olarak verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayetçinin teknik şartnamenin sözkonusu maddesinde istenilen ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı ayrı fiyatlandırılması talep edilen eğitimlerin sürelerinin ve detaylarının verilmemesinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtildiği,

 

İhale üzerinde kalan isteklinin anılan maddeye Eğitim teklifinde belirtildiği gibi eğitim Eurocopter tesislerinde verilecektir.” şeklinde cevap verdiği,

 

İdarece, şikayetçi firmanın değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak kullanılan aynı ifadeler ile açıklama talebinde bulunulduğu, istekli tarafından liste halinde eğitimlerin sürelerinin ve detaylarının verildiği bunun kabul edilerek ihaleye devam edildiği anlaşılmıştır.

 

3- Teknik şartnamenin 10.3 üncü maddesinde ”10.3 İdare, Garanti süresi içerisinde uçağı yerde bırakmayan arızanın tespitinden itibaren en fazla 45 (kırkbeş) gün içerisinde, kusurlu kalemi tamir edecek veya bir yenisi ile değiştirecek ve İdareye teslim edecek, aksi halde Sözleşmede yer alan ilgili Ceza hükümleri uygulanacak ve geçen süre garanti süresine ilave edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece “firmanızca verilen cevapta 45 gün içerisinde kusurlu kalemin tamiri, yenisi ile değiştirileceği, teslim edileceği aksi halde cezai uygulamaya maruz kalacağı, geçen sürenin garanti süresine ilavesi hususlarının belirtilmediği” denilerek anılan hususun şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtildiği,

 

İhale üzerinde kalan isteklinin anılan madde hükmü ile ilgisi olmayan “Eurocopter tesisinden teslim sonrası 24 ay/1000 uçuş saat, veya teslim sonrası 36 ay/500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse). Bu seçeneğin sözleşme imzası sırasında seçilmesi gerekmektedir.” şeklinde cevap verdiği halde ihalenin uhdesinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde idarenin yapmış olduğu sözkonusu işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde yer alan “Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz” hükmüne, ve aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı olduğu görülmüştür.

 

i) Ön yeterlik aşamasında başvuruların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İhale üzerinde kalan Eurocopter Deutschland GMBH +Global Teknik Elektronik Yazılım Mühendislik Havacılık Sanayi Ticaret A.Ş. Ortak Girişiminin teklif dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde; ortak girişimin pilot ortağı  Eurocopter Deutschland GMBH adına teklif mektubu üzerinde Maria Luisa ALBERTİ’ nin imzasının yer aldığı görülmüştür.

 

Teklif dosyası içerisinde sözkonusu şirketin ticaret sicil kaydına ilişkin olarak Augsburg Sulh Mahkemesi B Ticaret Sicil Kısmı tarafından 4.7.2007, 7:12 tarih ve saatli talep üzerine aynı tarihte 0707973 sayı ile verilmiş, üzerinde Bavyera Asliye Mahkemesi mührü taşıyan, içeriğinde şirketin son durumu gösterir bilgi belgeler bulunan, Apostille kaşesi taşıyan, yeminli mütercim tarafından tercüme edilmiş, Ankara 34 üncü Noterliği tarafından 16.10.2007 tarih ve 29672 sayılı ile onaylanan belgenin yer aldığı, sözkonusu belgenin temsile ilişkin düzenlemelerinin;

“4 a) Genel temsil düzenlemeleri: Tek bir yönetici atanmışsa, şirketi tek başına temsil etmektedir. Birden çok yönetici atanmışsa, şirket iki yönetici veya bir yönetici ile bir ticari vekil tarafından ortak olarak temsil edilmektedir.

b) Yönetim kurulu, idari organlar, şahsi sorumlu ortaklar, genel müdürler, temsile yetkili kişiler ve özel temsil yetkileri:

Genel müdür Barnscheidt, Ralf, Donauvvörth, 25.06.1953 doğumlu

Genel müdür: Hormet, Friedrich-VVilhelm, Donauvvörth, 10.03.1954 doğumlu

Genel müdür: Dr. Schoder, VVolfgang, Donauvvörth, 28.12.1962 doğumlu

 

5. Ticari vekalet:

Genel müdürlerden veya diğer ticari vekillerden birisi ile müteselsilen genel ticari vekalet:

 

Bruckbauer, Günther, Donauwörth, 07.02.1950 doğumlu

Höcherl, Franz Xaver, Donauwörth, 14.08.1950 doğumlu

Dr. Jâger, Christophe Pierre Alban, Donauwörth, 20.10.1968 doğumlu

Obermeyer, Matthias, Donauwörth 20.10.1968 doğumlu

Pitschl Friedrich Donauwörth14.04.1952 doğumlu,” şeklinde olduğu,

 

Sözkonusu belgenin dışında teklif mektubunda imzası bulunan şahsın da içlerinde yer aldığı “Declaration Of Signature” başlıklı Apostille kaşesi taşıyan, “İmza Sirküleri” başlığı altında yeminli mütercim tarafından tercüme edilmiş, Ankara 34 üncü Noterliği tarafından 17.10.2007 tarih ve 29892 sayı ile onaylanmış belgenin yer aldığı, belgenin içeriğinde isimleri bulunan şahısların karşılarında bulunan imzaların kendilerine ait olduğu ve bu şirketin işlerinde bu imzaları kullanılacağı beyanlarının yer aldığı, teklif dosyası içerisinde sözkonusu şirketi temsile yetkili kişiler ile ilgili başkaca bir belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını belirleyen 10 uncu maddesinin mesleki teknik yeterliğe ilişkin (b) bölümünün 1 inci maddesinde isteklilerin teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin ihaleye sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektubunun Şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde “ .....e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.....

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerin her bir sayfası numaralandırılmış dizi pusulası ekinde gönderildiği, her bir dosya için idare yetkilisinin imzası ile kaç adet belgeden oluştuğunun belirtildiği, buna göre ihale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyasının 443 yapraktan oluştuğu şerhi düşülerek imza altına alındığı, ihale tarihi 18.10.2007 tarihli “Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağında” ihale üzerinde bırakılan isteklinin vekaletname ile temsil edilmediğinin aslen temsil edildiğinin tutanak altına alındığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde kalan Eurocopter Deutschland GMBH +Global Teknik Elektronik Yazılım Mühendislik Havacılık Sanayi Ticaret A.Ş. Ortak Girişiminin pilot ortağı  Eurocopter Deutschland GMBH adına teklif mektubu üzerinde imzası bulunan Maria Luisa ALBERTİ’ nin teklif dosyası içerisinde yer alan belgelerden sözkonusu şirketi temsile yetkili bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin geçerli bir teklif olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Sonuç olarak ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir..

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dökümanının satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2- Başvuruya konu ihaleye ilişkin 30.07.2007 tarih ve 9125 sayılı İhale Onay Belgesi eki yaklaşık maliyet tespit tutanağından iki adet helikopter maliyetinin eğitim ve sevk hizmeti dahil 18.996.570 $ olarak belirlendiği, bu miktarın ihale onay belgesinde 25.07.2007 tarihli Merkez Bankası döviz kuru dikkate alınmak suretiyle 23.481.882,67 YTL (1,2361 YTL x 18.996.570 $) olarak belirlendiği,

 

İhale onay belgesinde Seyrüsefer Dairesi Başkanlığının 24.7.2007 tarih ve 9080 sayılı yazısında; bedeli 2007 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2006-2009 yıllarına sari olan; 2007 yılı ödeneği 5.630.000 YTL, 2008 yılı için öngörülen/planlanan ödeneği 8.042.500 YTL, 2009 yılı için öngörülen/planlanan ödeneği 8.042.500  YTL olmak üzere toplam 21.715.000 YTL olan 2006E030280 numaralı “2 Adet Orta Sınıf Helikopter Alımı" Projesinden karşılanacağının belirtildiği,

 

Bu durumda 2006E030280 numaralı “2 Adet Orta Sınıf Helikopter Alımı" projesine ayrılan ödeneğin yaklaşık maliyette iki adet helikopter maliyetinin eğitim ve sevk hizmeti dahil 23.481.882,67 YTL olarak belirlenen kısmını karşılamadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

      

Açıklanan nedenlerle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul