İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1731
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :26
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1731
Şikayetçi:
 Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şehit Adem Sokak No:9/12 06440 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği,Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7877
Başvuruya konu ihale:
 2008/22561 İhale Kayıt Numaralı “Merkezi Sterilizasyon Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 07.01.88.0120/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Merkezi Sterilizasyon Sistemi Alımı ihalesine ilişkin olarak Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.03.2008 tarih ve 7877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 2.1.2.11, 2.2.5.1, 2.2.5.2 ve 2.4.2 maddelerinin değiştirilmesi amacıyla idareye başvuruda bulundukları, ancak idarenin teknik şartnamenin 2.2.5.1 maddesinde değişiklik yapılması düşünülmediği gerekçesiyle başvurularını reddettiği, anılan maddede yer alan ve formaldehid sterilizasyonunda sadece sıvı formaldehid kullanılmasını öngören düzenlemenin ihaleye katılmalarını engellediği, zira formaldehid sıvı ya da katı olsa bile sterilizasyon safhasında cihaz bünyesinde gaza dönüştürülerek kullanıldığı, dolayısıyla idarenin teknik şartnamede yapmış olduğu düzenlemenin rekabeti engelleyici bir nitelik taşıdığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının merkezi sterilizasyon sistemi alımı olarak tanımlandığı, işin miktarı ve türünün bir kalem mal, demirbaş alımı olduğu görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin 2.2.5.1 maddesinde; “Sterilizatör hem buhar hem de formaldehid sterilizasyonu yapmalıdır. Formaldehid sterilizasyonunda sıvı formaldehid kullanmalıdır. Firmalar teklif ettikleri cihazlarda kullandıkları formaldehidin açık formülünü teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. Formaldehid üreticinin dışında istenirse hastane laboratuarında hazırlanabilir, sıvı solüsyon formunda olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Konuya ilişkin olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup 21.03.2008 tarih ve 5219 sayılı yazı ile akademik bir kuruluşa, ihaleye ilişkin teknik şartname gönderilerek, anılan şartnamenin 2.2.5.1 maddesinde yer alan düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmiştir.

           

            Akademik kuruluşun 18.04.2008 tarih ve 3027 sayılı yazısı ekinde;    teknik şartnamenin 2.2.5.1 maddesi ile ilgili görüş istenmektedir. Bu maddede ‘Sterilizatör hem buhar hem de formaldehid sterilizasyonu yapmalıdır. Formaldehid sterilizasyonunda sıvı formaldehid kullanmalıdır. Firmalar teklif ettikleri cihazlarda kullandıkları formaldehidin açık formülünü teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. Formaldehid üreticinin dışında istenirse hastane laboratuvarında hazırlanabilir sıvı solüsyon formunda olmalıdır" denilmektedir. Şikayet konusu ise formaldehidin katı formunun bu madde ile dışlanmasıdır. Sterilizasyon aşamasında sıvı ya da katı formun gaza dönüştüğü belirtilmekte teknik şartnamede sıvı formun istenmesinin rekabeti engellediği belirtilmektedir.

 

            Teknik şartnamenin bu maddesinde kurumun sıvı formaldehidi kullanıma hazır olması, gerektiğinde laboratuvarda hazırlanabilir formülasyonu nedeniyle tercih ettiği sonucuna varılmıştır. Böyle bir tercihte bulunulmasında sakınca görülmemiştir.” denilmektedir.

 

            Alınan teknik görüş ve dosyada bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; ihalede sıvı formaldehid kullanılmasının sakınca oluşturmadığı ve idarece bu konuda yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici bir nitelik taşımadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul