İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1785
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :101
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1785
Şikayetçi:
 Nefro Teknolojik Ürünler İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Birlik Mah. 38. Sok. No:10/1 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad. 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11734
Başvuruya konu ihale:
 2008/4344 İhale Kayıt Numaralı “2008/4344 İKN|li 3 Kısım Diyaliz Malzemesi Alımı (Birinci Kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 07.03.09.0162/2008-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kısım Diyaliz Malzemesi Alımı İhalesinin Birinci Kısmına” ilişkin olarak Nefro Teknolojik Ürünler İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.04.2008 tarih ve 11734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1- 3 Kısım Diyaliz Malzemesi Alımı ihalesinin birinci kısmına ait teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan; “Diyalizör B2 microglobulin adsorbe edebilme özelliğine sahip olmalıdır.” ibaresine istinaden ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin anılan maddesini sağladığını destekleyen veya açıklayan hiçbir doküman, katalog veya broşürü teklif dosyalarında sunmayarak belge eksikliğinin gerçekleştiğini düşündükleri, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde yer alan; “Teknik şartnameye madde madde cevap verilecektir. Yukarıdaki teknik özelliklere uymayan ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen katılımcıların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklindeki düzenlemeye rağmen idarenin bu durumu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek belge tamamlattığı, idarece tesis edilen bu işlemin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

2- İhale üzerinde kalan istekli tarafından idareye verilen CE belgesinin TÜRKAK onayının 2007 yılında yaptırıldığı oysaki anılan belgenin ihale tarihi itibariyle onaylı olması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 04.03.2008 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerinde bir karar vermediği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 22.04.2008 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

          Buna göre; aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul