İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1809
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :148
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1809
Şikayetçi:
 Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No:184 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hastane Cad. No:1 72400 Kozluk/BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10165
Başvuruya konu ihale:
 2008/4834 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 07.02.64.0134/2008-28 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.04.2008 tarih ve 10165 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye istekli olarak katıldıkları, kesinleşen ihale kararına göre yerli istekli belgesinin olmaması ve 10 uncu madde taahhütnamesi ile ortaklık/hisse beyanının ihale tarihi itibarıyla düzenlenmemiş olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu gerekçelerin doğru ve mevzuata uygun olmadığı,  bu alım nedeniyle devletin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

         Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

         Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

         Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 13.03.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 20.03.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 21.03.2008 tarihinde idare kayıtlarına giren dilekçe ile yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

         İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

         İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

        Açıklanan nedenlerle;

 

        İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına,

 

        Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul