İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1810
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :3
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1810
Şikayetçi:
 Aykon Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av.Hasan Oymak Tunalı Hilmi Caddesi No:68/19 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Mah. R/7 06100 Maltepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8798
Başvuruya konu ihale:
 2007/193784 İhale Kayıt Numaralı “Cevdediye Sağ ve Sol Sahil Pompaj Sulamaları 1. Kısım İnşaatı Malaz I-II Ünitesi P1 ve P2 pompa İstasyonları Mekanik ve Elektrik Techizatı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 07.02.14.0105/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı’nca 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Cevdediye Sağ ve Sol Sahil Pompaj Sulamaları 1. Kısım İnşaatı Malaz I-II Ünitesi P1 ve P2  Pompa İstasyonları Mekanik ve Elektrik Techizatı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aykon Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.03.2008 tarih ve 8798 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmaları tarafından teklif edilen pompanın suya verdiği güç 147,9 kW olarak belirtilmiş olmasına rağmen, bu değerin 147,06 kW olması ve sual formda 448 mm. olarak belirtilen fan çapının idare tarafından 447 mm. olarak ölçüldüğü gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İstekli tarafından P1 Pompa istasyonu için sunulan sual formda pompanın suya verdiği gücün 147,9 kW olarak belirtildiği, idarenin teknik şartnamenin 6.5.3 üncü maddesinde bu değerin 147,06 olması gerektiğinin düzenlendiği gerekçesi ile isteklinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı anlaşılmıştır.

 

 İdare tarafından CD olarak gönderilen teknik şartnamenin 6.5.3 üncü maddesinde “Şartnamede belirtilen efektif güç sarfiyatı ve verim için teklif edilen veya ölçülerek bulunan değerlerde virgülden sonra üç’ten fazla rakam bulunursa, virgülden sonraki dördüncü rakam 5 den küçük ise dikkate alınmaz, 5 veya daha büyük ise virgülden sonraki üçüncü rakam bir sayı yükseltilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Teknik şartnamede ilgili kriter ile ilgili başkaca bir düzenleme bulunamadığından iddia ile ilgili değerlendirme yapılamamıştır.

 

İstekli tarafından P2 için sunulan sual formda fan çapının en az 448 mm olarak belirtildiği, ancak performans eğrilerinde söz konusu değerin 447 mm . olarak belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla idarenin “sual formda P2 pompa istasyonu için fan çapının en az 448 mm olarak belirtilmiş olduğu, ancak ihaleye verilen performans eğrilerinde fan çapının 447 mm olarak belirtilmiş olduğu” gerekçesiyle isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.6.1 maddesinde;

 

İstekliler;

a) Teklif ettikleri pompaların, vanaların, bağlama-sökme parçalarının, elektrik motorlarının, panoların, devre kesicilerin ve kontaktörlerin, imalatçılarına ait “ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesi”nin aslını veya noter tasdikli  suretini verecektir. Bu belgelerin geçerlilik süresi ihale tarihinde sona ermemiş olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İstekli tarafından sunulan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin “orta gerilimin, devre kesicilerin, şarterlerin, kontaktörlerin ve elektrik dağıtım tablolarının tasarımı, üretimi ve servisi” ni kapsadığı, elektrik motoru imalatını kapsamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dökümanının satın alındığı 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul