İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1813
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :6
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1813
Şikayetçi:
 Matek Medikal Aygıtlar Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti., Özanadolu Sanayi Sitesi 674 .SoK. No:5 Ostim/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Tophanelioğlu Cad. No:13/15 81190 Altunizade Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8984
Başvuruya konu ihale:
 2007/193114 İhale Kayıt Numaralı “33 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı(20 nci kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 07.02.23.0105/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “33 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (20 nci kısım)” ihalesine ilişkin olarak Matek Medikal Aygıtlar Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 8984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye sunmuş oldukları tekliflerinin kısımlar içinde kısmi teklif verilemeyeceği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi tarafından 20 nci kısımda yer alan 5 kalemin tamamına teklif verildiği, idare tarafından yapılan numune değerlendirmesi sonucu  2,3 ve 4 üncü kalemlere ilişkin numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığının tutanağa bağlandığı, 19.02.2008 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile 2,3 ve 4 üncü kalemlere ilişkin numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Kısmi Teklif” başlıklı XIII/I bölümünde; “İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir…………Birden fazla kısma, kaleme teklif verilmesi halinde de teklif kaç kalemden ibaret ise isteklinin bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifi mevcuttur.” açıklaması yer almaktadır.

 

Tebliğ açıklaması uyarınca kısmi teklife açık olan ihalede, başvuru sahibinin 20 nci kısma ilişkin teklifi kapsamında 2,3 ve 4 üncü kalemlere ilişkin sunduğu numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılırken 1 ve 5 inci kelemlere ilişkin teklifinin geçerli kabul edilmesi mümkün olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;    

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından “33 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 28.01.2008 tarihinde yapılan ihalede 20. kısım için iki (2) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 65.426,88 YTL olan ihalede;

 

            Matek Med. Aygıt. Tekn. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 33.936,00 YTL bedeli teklif etmiş ancak numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılmış,  İntra Med. Ger. Paz. Ltd. Şti.’nin teklifi ise  64.956,00 YTL teklif bedeli ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

 

            İhaleye katılan (2) istekliden birinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması,  kalan tek geçerli teklifin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda  oluşmadığı anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdarelerin bu kanuna göre yapılacak ihalelerde yukarıda zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde; “idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde.…rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde ifade edilen “temel ilkeye” uygun bir şekilde ihaleyi sonuçlandırması gerekmektedir. Söz konusu ihalede Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler”in ihlal edildiği, gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin oluşmaması sebebiyle ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalenin 20 nci kısmına 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu ve yaklaşık maliyete çok yakın bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul