İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1816
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :9
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1816
Şikayetçi:
 Asya Ecza Deposu Sağlık Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Sultan Fatih Mah. İpekyol Cad. Şahin Çadırcı Apt. Altı No: 36/A ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fatih Sultan Mah. Hastane Cad. 27700 Nizip / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2008 / 11898
Başvuruya konu ihale:
 2008/5678 İhale Kayıt Numaralı “152 Kalem İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 07.0317.0160/2008-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nizip Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “152 Kalem İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya Ecza Deposu Sağlık Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2008 tarih ve 11898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede, ihale kararına göre teklif ettikleri ilaçların değerlendirmeye alındığı, ancak serumların değerlendirmeye alınmadığı, serumlar için istenilen belgelerin idareye sunulmasına rağmen itirazlarının idarece kabul edilmediği iddia edilmektedir.      

      

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin aldığı kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde;

 

            “(1) İhale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.

 

(3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hakkının veya menfaatinin ihlal edildiğini veya edilmesinin muhtemel olduğunu iddia edenler doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin farklı tarihlerde üç kez aynı hususta idareye şikayet dilekçesi verdiği, 21.03.2008 tarihli birinci dilekçe üzerine idarenin şikayeti kısmen (ilaçlar için verilen teklif için) haklı bulduğu ve ihale kararını düzelttiği görülmüştür. Anılan kararın aynı zamanda serumlar için firmanın yaptığı şikayetin yerinde bulunmadığı anlamına geldiği açıktır. Bu kararın tebliğ edildiği 31.03.2008 tarihinden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken aynı hususta 03.04.2008 ve 11.04.2008 tarihli dilekçelerle yeniden idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla Kuruma başvurunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.   

                            

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul