İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1817
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :11
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1817
Şikayetçi:
 Kızılırmak Tarım Hayvancılık Veterinerlik San. Tic. Ltd. Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. No:81/14 Kocatepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Cinnah Cad. No:16 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2008 /
Başvuruya konu ihale:
 2008/23118 İhale Kayıt Numaralı “19 Baş Koyun+1 Baş Koç/Aile ve 24 Baş Keçi+1 Baş Teke/Aile Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 07.02.72.0162/2008-31E sayılı İddiaların İncelemesi Esas Raporunda;

 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nce 16.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “19 Baş Koyun+1 Baş Koç/Aile ve 24 Baş Keçi+1 Baş Teke/Aile Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesi” ihalesine ilişkin olarak Kızılırmak Tarım Hayvancılık Veterinerlik San. Tic. Ltd. Şti.’nin  09.04.2008 tarihli dilekçe ile yazılı başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere idaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelemesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihale ile;

 

1- İdarece ihale dokümanının 1.500,00 YTL bedelle satışa çıkarıldığı, basım maliyetinin üzerinde bir bedel tespit edilerek rekabetin engellendiği, ayrıca bu satış bedelinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aykırı olduğu,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yeterlik kriterlerinin belirtildiği, buna göre idarece iş deneyim belgesinin istenebileceği, ancak idari şartnamede bu yönde bir düzenlemenin yapılmadığı,

 

3- 16400 adet Koyun-Koç ile 1500 adet Keçi-Teke alınacağının belirtildiği, ancak bu alımın idarenin kendisi için olmayıp teknik şartname ekinde yer alan illerdeki yetiştiricilere ırk bazında borçlanma sözleşmesi yapılmak suretiyle yıllık %5 faizli geri ödemeli olarak teslim edileceği, alım kapsamında farklı ırklara yer verildiği, her bir ırkın fiyatlarının farklılık gösterdiği, bu koyun ve koçların farklı ırklara ait farklı fiyatlarına rağmen farklı ırkları alan yetiştiricilerin aynı fiyatlarla borçlandırılacakları, oysaki anılan ihalenin ırk bazında yapılması halinde fiyatlar ırk bazında oluşacağından ayrıca ihaleye istekli bazında daha çok katılım gerçekleşeceğinden ve çiftçiler de aldıkları ırk bazında borçlanacaklarından hukuka aykırı işlem tesis edilmeyeceği, bu haliyle ihalenin hukuka aykırı işlemler içerdiği,

 

4- 20.10.2007 tarihinde idarece yapılan aynı nitelikteki ihale her ne kadar gerekçesi belirtilmeden iptal edilmişse de anılan ihaleye ait ihale dokümanında benzer iş “Damızlık büyük ve küçük hayvan alımı” şeklinde düzenlenerek katılımın daha fazla olmasının sağlandığı, ancak şikayete konu ihalede benzer iş tanımının “Damızlık küçük baş hayvan” olarak sınırlandırılarak rekabetin engellendiği, ayrıca iş deneyim belgesi tutarının ise teklif edilen bedelin %40 oranı olarak  istenmiş olmasının da ihaleye sadece bir firmanın katılımına sebep olduğu,

 

5- İhale konusu işe ait teknik şartnamede yer alan; “Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda, teslimat yapılacak İl ve İlçelerde, hayvan sayılarında, teknik ve sağlık şartları belirlenmiş koyun ırklarında değişiklikler yapılabilecektir.” ibaresinin, alım konusu ırklarda fiyat farkı olması nedeniyle kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu yönde yapılacak değişikliğin fiyat farkı oluşmasına sebep olacağı,

 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

09.04.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliği “İddiaların incelenmesi” başlıklı 21 nci maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere incelemeye alınmış, 14.04.2008 tarih 2008/AK.M-272.1 sayılı Kurul kararı ile birinci ve dördüncü iddialar yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesine; ikinci, üçüncü ve beşinci iddialar yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

            15.04.2008 ve 28.04.2008 tarihli yazılarımız ile idareden ihale işlem dosyası istenmiş, idarenin 30.04.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen ihale işlem dosyası ise 01.05.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına girmiştir.

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibinin 3 ve 5 inci iddialarının da somut ve ciddi olduğu anlaşıldığından İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliği “İddiaların incelenmesi” başlıklı 21 nci madde gereğince anılan iddialar yönünden de iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İddiaların İncelenmesi” başlıklı beşinci bölümün “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinin 2 numaralı alt bendinde yer alan; “Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi yönünde karar alınır. İnceleme, iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır…” düzenlemesi gereğince inceleme iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 25 inci maddesinde ise; “İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı aday veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanın idarece onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur.(standart form KİK005.0/M) Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları tercih eden aday veya isteklilere satılabilir. 

 

            Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle  satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede; idari şartnamenin “İhale dokümanının görülmesi ve temini” başlıklı 4.1 nci maddesinin (c) bendinde; “İhale dokümanının satış bedeli (Varsa vergi dahil): 1.500,00 YTL” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir. Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince idarece ihale dokümanının basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanağın ihale işlem dosyasında bulunmadığı anlaşılmıştır. İhale dokümanının kapsamına bakıldığında; idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, standart formlar ile küçükbaş damızlık hayvanların teslim edileceği il/ilçeler ve sayıları ile ırkları gösterir listeden oluştuğu anlaşılmış olup anılan dokümanın basım maliyetinin 1.500,00 YTL olma ihtimalinin bulunmadığı, dolayısıyla dokümanın satış bedelinin idarece basım maliyetinin üzerinde belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin dördüncü iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde iş deneyim belgesi ile ilgili olarak; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yine idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise benzer iş; “Damızlık küçükbaş hayvan alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin; “ İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki işler” şeklinde tanımlandığı, ayrıca anılan Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmünün bulunduğu, ihale konusu işin de; (19 Baş Koyun+1 Baş Koç)-Aile ve (24 Baş Keçi+1 Baş Teke)-Aile Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Damızlık Koyun-Koç ve Keçi-Teke alımı olduğu, buna göre ihale konusu işin küçükbaş hayvan alımı olduğu da göz bulundurulduğunda benzer işin ihale konusu iş ile aynı olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale dokümanında yapılan benzer iş tanımının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan tanıma uygun olarak; nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri gibi kriterler gözetilmeksizin ihale konusu işle aynı olarak düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %40’ı oranında istenmesi ile tek bir istekliye menfaat sağlandığı yönündeki iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; “İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükme göre iş deneyim belgesi tutarına ilişkin bu oranın teklif edilen bedelin %25’inden az ve %50’sinden fazla olmamak üzere idarelerin takdirine bırakıldığı ancak bu takdir yetkisinin idarelerce ihale konusu işin niteliği göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. İdarenin bu takdir yetkisini %40 olarak kullandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü ve beşinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

            İhale dokümanında, idarece küçükbaş damızlık hayvanların teslim edileceği il/ilçeler ve sayıları ile ırkları gösterir listenin düzenlendiği, buna göre her bir ırktan alımı yapılacak miktarlara ilişkin olarak  ayrı ayrı bir düzenlemenin yapıldığı, ancak  birim fiyat teklif mektubunun, sadece 16400 baş Damızlık Koyun-Koç ve 1500 baş Damızlık Keçi-Teke olmak üzere 2 kalem halinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde ise; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif verilmesi şekli; teklif verilen kısım içindeki kalemlerin tamamına teklif verilmediği durumlarda verilen teklif veya teklifler geçerli sayılmayacaktır. Damızlık Koyun-Koç kısmına teklif vermek isteyen bir istekli, Damızlık Koyun-Koç kısmı için (koyun ve koçlar için tek bir fiyat olarak) teklif vermek zorundadır. Sadece Damızlık Keçi-Teke kısmı için (keçi ve tekeler için tek bir fiyat) teklif verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Ayrıca, idarece hazırlanan Koyun-Koç alımı ihalesine ait teknik şartnamede de farklı ırklarda alım yapılacağı belirtilmiş ve her bir ırka ait özellikler belirtilmiştir. Ancak idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu ve idari şartnamenin kısmi teklife ilişkin düzenlemesine istinaden iş, grup halinde ihale edilmiştir. Her ne kadar istekliler tekliflerini ırklara göre istenen hayvan sayılarını dikkate alarak vermiş olsalar da teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yapılan; “Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda, teslimat yapılacak İl ve İlçelerde, hayvan sayılarında, teknik ve sağlık şartları belirlenmiş koyun ırklarında değişiklikler yapılabilecektir.” şeklindeki düzenlemeye istinaden sözleşmenin uygulanması aşamasında yapılacak değişiklikte teklif edilen bedelin hangi ırklara göre yapıldığı belli olmadığından ve ırklar arasında fiyat farkının bulunma ihtimaline karşılık böyle bir değişikliğin idari şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesi kapsamında bir iş artışı veya azalışı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu aşamada idarece yapılacak düzenlemenin birim fiyat teklif mektubunda her bir ırk için ayrı ihaleye çıkılarak birim fiyatlarının ayrı ayrı oluşturulması, ırklar arasında yapılacak değişikliğin ise birim fiyatları belli olan kalemler üzerinden idari şartnamenin 51 inci maddesine istinaden yapılabilmesinin mümkün olacağı anlaşılmıştır. İhale dokümanındaki mevcut düzenlemeye göre sözleşmenin uygulanması aşamasında koyun ırklarında yapılacak değişikliğin isteklilerin doğrudan teklif bedellerini etkileyeceğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde bulunmuştur.

  

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere idaresine bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptali işlemine kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…bu nedenlerle ihaleye ilişkin idarece yapılan işlemlerin ve alınan kararın düzeltilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte….” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul