İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1821
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :15
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1821
Şikayetçi:
 İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. ve Tic. A.Ş., Meşrutiyet Cad. No 31/1 06420 - ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,Ulucanlar-Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10741
Başvuruya konu ihale:
 2008/24195 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı Cerrahi El Aletleri Alımı İhalesi (1280 Kalem)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 07.02.83.0165/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 13.05.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “2008 Mali Yılı Cerrahi El Aletleri Alımı İhalesi (1280 Kalem)” ilişkin olarak İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. ve Tic. A.Ş.’nin 24.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.04.2008 tarih ve 10741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalenin 1280 kalemden oluştuğu halede kısmi teklife açılmadığı, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yer verilen isteklilerin bütün kalemlere teklif verecekleri, bu şekilde teknik servis açısından bir firma ile muhatap olunacağından zaman ve süreklilik açısından tasarruf sağlanacağı düzenlemesinin rekabeti daralttığı ve bunun 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İhtiyaç listelerinin Aesculap fabrikasının kataloglarından hazırlandığı, teknik şartnamenin 7 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen teklif edilecek ürünlerin istenen ölçülerden +/- 2mm farklı olması kaydıyla değerlendirmeye tabi tutulacağına ilişkin düzenlemenin rekabeti daralttığı, bunun 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu,

 

3) Yıllardır alıma konu alanda faaliyet göstermelerine rağmen yaklaşık maliyet tespit çalışmalarında kendilerinden teklif alınmadığı, yaklaşık maliyetin tespitinde kompetan firmalardan teklif alınabilmiş olsaydı ihalede rekabetin sağlanmasına katkı sağlayacağı,

 

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 9 uncu maddesinde ve idari şartnamenin 21.1 inci maddesi ile teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde işin tamamı için teklif verileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, idareler bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ayrıca aynı Kanunun ihale dokümanında yer alması zorunlu olan unsurları tanımlayan 27 inci maddesinin (h) bendinde, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği hususların belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde kısmi teklifin, birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini ifade ettiği belirtilmiştir.

 

            Söz konusu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; idarelerin ihaleleri kısmi teklife açmak konusunda takdir yetkilerinin olduğu, ancak bu takdir yetkisinin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

Her ne kadar idare şikayete verdiği cevapta ihalenin tamamı için teklif verilmesine, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan teknik servis bakım ve onarım için bir firma ile muhatap olunacağını ve onunla sözleşme yapılmasının söz konusu olduğunu, bu şekilde hem zaman açısından hem de teknik müdahale açısından tasarruf sağlanacağını, bu nedenle alınacak olan cerrahi aletlerin aynı marka olmasının rekabeti önlemediğini gerekçe göstermekteyse de, başvuruya konu ihalenin cerrahi el aletleri alımı ihalesi olduğu ve 1280 kalem malzemeden oluştuğu dikkate alındığında, ihalenin tamamı için teklif verilmesinin istenmesinin ihaleye daha az isteklinin katılması, dolayısıyla rekabetin sağlanamaması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; “Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin, istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden uzunluk tolerans limiti düşük olan aletler (+/- 2mm) değerlendirmeye tabi tutulacaktır.” düzenlemesine,

 

            Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Ekli listede bulunan malzemeler ürünlerin özelliklerinin tam olarak belirtilmesi için Aesculap katalog numaraları ile verilmiş olup bu malzemeler ya da tam uyumlu (+/-
2 ) özellikleri taşıyan muadilleri teklif edilebilir.”
düzenlemesine,

 

            Yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinden ve idarenin şikayete verdiği cevaptan, ihtiyaç listelerinin Aesculap fabrikasının kataloğundan hazırlandığı, düzenleme ile bu firmanın ürünleri yanında bu ürünlere uyumlu (+/-
2 ) özellikleri taşıyan muadil ürünlerin de teklif edilmesine imkan tanındığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması gerektiği, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece, ihtiyaç listeleri Aesculap fabrikasının kataloglarından hazırlanmakla birlikte teknik şartnamede muadil aletlerle ihaleye katılmaya olanak sağlandığından, ihtiyaç listelerinin Aesculap fabrikasının kataloglarının dikkate alınarak hazırlanması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerine ve 12 inci maddesine aykırılık teşkil etmemektedir.

 

Diğer yandan idarenin şikayete verdiği cevapta bahsettiği KİK 2006/UM.Z.2155 sayılı Kurul Kararında, Cerrahi Aletler Teknik Şartnamesinde uzunluk tolerans limiti düşük olanların tercih nedeni olacağı ifadesinin ihtiyaç listesinde referans olarak verilen kataloglardaki malzemeleri işaret eden bir madde haline geldiği, dolayısıyla bu düzenlemenin katılım ve rekabeti engelleyici hususlar taşıdığı iddiasına ilişkin olarak, alınan teknik görüşte; belirtilen “Cerrahi Alet Teknik Şartnamesi Genel Hükümleri 8 inci maddesinde uzunluk tolerans limiti düşük olanların değerlendirmeye alınacağı ifadesi hususunda rekabeti önleyici hususlar taşıdığı iddiasının geçerli olmadığı” görüşüne istinaden düzenlemenin rekabeti engellemediği sonucuna varılarak itirazen şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

Anılan Kurul Kararına dayanak teşkil eden teknik görüş dikkate alındığında, şikayete konu ihalenin teknik şartnamesinin 7 nci ve 13 üncü maddesinde yer alan teklif edilecek ürünlerin istenen ölçülerden +/- 2mm farklı olması kaydıyla değerlendirmeye tabi tutulacağına ilişkin düzenleme 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ve 12 inci maddesine aykırılık teşkil etmemektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, yaklaşık maliyetin her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin 7 nci maddesinde, idarelerin yaklaşık maliyeti tespit ederken, geniş kapsamlı araştırma yapacakları, tedarik edilecek malın özelliğine göre valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat isteyebilecekleri gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura isteyebilecekleri, bu durumda yazılarda fiyatı etkileyebilecek malın cinsi, sınıfı, miktarı, teslim süresi, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta ve diğer özel şartlar gibi unsurları belirtecekleri, ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özellikleri belirterek veya teknik şartnameyi eklemek suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesini isteyebileceği, bu araştırmaların sonucunda idarelerce elde edilen bilgi ve belgelerin topluca değerlendirilerek, en doğru maliyetin tespit edileceği, ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı, buna ilişkin gerekçelerin hesap cetvelinde belirtileceği, idarelerin, ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış iseler; geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatlarını güncelleyerek de tespit edebileceği, yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde idarelerin bu yöntemlere ek olarak oluşturacakları uzman kişilerce, ihtiyaç duyulan malların üretim metot ve tekniklerinin, ürün yelpazesindeki değişimlerin, mevcut malı ikame edecek malların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda piyasa araştırmasının yanı sıra internet başta olmak üzere tüm iletişim araçları kullanılarak da tespit edebileceği, idarelerin alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen değerleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan belgelerden, yaklaşık maliyet tespit aşamasında üç ayrı firmadan fiyat alındığı, bildirilen fiyatların da birbirine oldukça yakın olduğu ve en düşük fiyatın yaklaşık maliyet olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi her ne kadar yaklaşık maliyet tespit aşamasında yıllardır alıma konu alanda faaliyet göstermelerine rağmen kendilerinden teklif alınmadığını, yaklaşık maliyetin tespitinde kompetan firmalardan teklif alınabilmiş olsaydı ihalede rekabetin sağlanmasına katkı sağlayacağını iddia etmekteyse de, ihale mevzuatında yaklaşık maliyet tespit aşamasında piyasada alıma konu alanda faaliyet gösteren bütün firmalardan fiyat alınmasının zorunlu olduğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki yaklaşık maliyet de üç firmadan alınan fiyatlar dikkate alınarak tespit edilmiştir.

 

Sonuç itibarıyla, yaklaşık maliyet ihale mevzuatına uygun olarak belirlendiğinden başvuru sahibinin üçüncü iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İhale ilanının 4.3.4 üncü ve idari şartnamenin 7.1.r maddesinde; “…CE Belgesine ait Eşdeğer gösterilmeye çalışılan TÜRKAK belgesi üzerinde Class I ve Class II de tanımlanan vücut içerisinde kullanılan ve tekrar tekrar steril edilebilen aletleri kapsadığı ibaresi belge üzerinden gösterilecektir. İlgili EC sertifikasına ait aynı yıl onaylı TÜRKAK Sertifikaları da verilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

            CE belgesi bir kalite belgesi olmadığından Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak sundukları CE belgeleri için ayrıca TÜRKAK’dan alınacak teyidin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle idari şartnamede yeterlik kriteri olarak ürünlere ilişkin olarak CE belgeleri için TÜRKAK teyidi istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) İhale ilanının 5 inci ve idari şartnamenin 36.2 nci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesine, fiyatların eşitliği halinde ise idari şartnamenin 36.5.1 inci maddesinde iş deneyim belgesi yüksek olan firmanın tercih edileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer yandan ihale ilanının 4.3.1 inci ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde teklif bedelinin %40’ı oranında iş deneyim belgesi sunulacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında teklif değerlendirmesi sonucunda ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekli üzerine bırakılacağı, bunun yanı sıra aynı maddenin dördüncü fıkrasında da “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında fiyatın dışında işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar belirlenmiştir. Fiyat dışı unsurlar ise Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda, aynı fiyatın birden fazla istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak verilmesi halinde işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlardan hangilerinin değerlendirmeye esas fiyat dışı unsurlar olacağının ihale dokümanında belirlenmesi gerekmektedir.

 

            Öte yandan Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinde; “İdarelerce yapılacak mal alımı ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; idareler, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları da dikkate alarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

İdareler ihale konusu malın gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede; bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için idari şartnamede nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmüne yer verilerek koşut düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Yukarda anılan mevzuat hükümlerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalelerde, ihalede aynı fiyatı teklif eden başka isteklilerin bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin anılan yönetmeliğin 56 ncı maddesinde düzenlenen fiyat dışı unsurların dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdare ise idari şartnamede yer verdiği düzenleme ile yeterlik kriteri olarak belirlediği iş deneyim belgesini fiyat eşitliği halinde fiyat dışı unsur olarak da dikkate alacağını belirtmektedir. Bu nedenle idarenin idari şartnamede yer verdiği fiyat eşitliği halinde iş deneyim belgesi yüksek olan isteklinin tercih edileceğine dair düzenleme anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü,

 

12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. ...

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinin, “Ekli listede bulunan malzemeler ürünlerin özelliklerinin tam olarak belirtilmesi için Aesculap katalog numaraları ile verilmiş olup bu malzemeler yada tam uyumlu (+/- 2) özellikleri taşıyan muadilleri teklif edilebilir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarelerce yapılacak ihalelerde ihtiyaçlarına binaen alıma konu her türlü malın teknik şartnamesinin idarece hazırlanması, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak ve ürün belirtilemeyeceği, rekabeti engelleyici hususlara yer verilmeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 12 nci maddesinin son fıkrasında, “Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir” denilerek, alıma konu malın teknik özelliklerinin belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda “veya dengi” ifadesine yer verilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bilindiği üzere, gerek ülkemizde gerekse uluslar arası piyasalarda “cerrahi el aletleri” üreten ve satan firmalar bulunmaktadır. Söz konusu firmalar tarafından üretilen ve satılan yada başka bir ifade ile piyasada bulunan ürünlerden yola çıkılarak idarenin ihtiyaç duyduğu cerrahi el aletlerinin teknik özelliklerinin belirlenmesi gerekirken ve de cerrahi el aletleri teknik şartnamesinin idarelerin geneli tarafından teknik özelliklerinin belirtilerek belirlenmesine rağmen, anılan ihalede bir zorunluluk olmadığı halde idarece Aesculap katalog numaraları verilerek ve “veya dengi” ifadesi kullanılarak belirlenmesi anılan Kanunun 5 ve 12 nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

   Açıklanan nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul