İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1822
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :16
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1822
Şikayetçi:
 Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Özden BOSTAN - Av.Betül VERGİLİ Turgut Reis Caddesi, No: 36/7, Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi C. Katı Satınalma Müd., 06100, Sıhhıye - Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8799
Başvuruya konu ihale:
 2007/181199 İhale Kayıt Numaralı “245 Kalem Kit Malzemesi Alımı (2.Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 07.02.17.0165/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nce 14.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “245 Kalem Kit Malzemesi Alımı (2.Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.03.2008 tarih ve 8799 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkil firmanın ihalenin 2 ve 121 inci kalemlerine teklif verdiği, ancak 2 nci kalem için verilen teklifin birim fiyat cetvelinde sehven 3 üncü kalem olarak yazıldığı, cetvelde yer alan bilgilerden tekliflerinin 2 nci kaleme ilişkin olduğunun açıkça anlaşıldığı, buna rağmen idarenin bu hususu üçüncü kaleme verilmiş bir teklif olarak değerlendirip tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; şikayete konu kit malzemesi alımı ihalesinin 2 nci kaleminin 6.000 testlik 25 Hidroksi Vitamin D alımı olduğu ve malzeme kodunun 394999 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmüne,

 

            Aynı şekilde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

…Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmüne,

            Yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; şikayete konu mal kaleminin adının 25 Hidroksi Vitamin D,  hastane kodunun 394999, birim ve miktarının da 6000 test olarak belirtildiği ancak sıra numarasının 3 olarak yazıldığı görülmüştür.

 

            Bu bağlamda teklif mektuplarının ve eki birim fiyat teklif cetvellerinin taşıması gereken şartların neler olduğu kamu ihale mevzuatı ve ikincil mevzuatta ayrıntıları ile belirtilmiştir. Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen bilgiler göz önüne alındığında tüm bilgilerin 2 nci kaleme ilişkin olduğu, ancak sadece sıra numarası olarak 2 yerine 3 olarak yazıldığı görülmüştür. Kamu ihale mevzuatındaki teklif mektubu ve teklif cetvellerine ilişkin düzenlemelerde esas olan hususlardan biri de tereddüde yer vermeyecek şekilde hangi kalemlere teklif verildiğinin açıkça anlaşılabilir olması gerektiğidir. Başvuru sahibinin de birim fiyat teklif cetvelinde tamamıyla 2 nci kalemi tarif eden özelliklere yer verdiği görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibince aslında 2 nci kaleme teklif verilmiş olmasına rağmen idarenin sıra numarasını farklı yazdığı gerekçesiyle idarenin bu durumu başka kaleme verilmiş teklif olarak değerlendirmesinde ihale mevzuatına uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonu kararının iptal edilerek tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul