İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1823
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :17
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1823
Şikayetçi:
 Entegres Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş., Mimar Sinan Mah. Bosna Cad. 12 K:4 34782 Çekmeköy Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Evliya Çelebi Mah. Okmeydanı Cad. 2 / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2008 / 10344
Başvuruya konu ihale:
 2008/23385 İhale Kayıt Numaralı “Yeni Hastane Binası Network Aktif Cihazları, Kablosuz Erişim Sistemi, Kullanılmakta Olan Network ile Entegrasyon ve CCTV Sistemi Kurulum İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 07.02.71.0185/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeni Hastane Binası Network Aktif Cihazları, Kablosuz Erişim Sistemi, Kullanılmakta Olan Network ile Entegrasyon ve CCTV Sistemi Kurulum İşi” ihalesine ilişkin olarak Entegres Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2008 tarih ve 10344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanına uygun teklif vermelerine karşın, uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; isteklilerden teknik şartnameye uygunluk beyanlarının verilmesi istenmiştir.

Teknik şartnamenin 2.3.5 inci maddesinde; “Teklif edilecek kablosuz erişim cihazları eş zamanlı olarak 128 kullanıcının bağlanabilmesine olanak sağlayabilmelidir. Ayrıca teklif edilecek 2 adet kablosuz erişim cihazı tüm odalarda erişimi sağladığı ihale komisyonunca test edilecektir.  Ayrıca kurulum sonrasında radyo survey raporları kuruma teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin anılan maddesine; “Teklif edilecek kablosuz erişim cihazları eş zamanlı olarak 128 kullanıcının bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca teklif edilecek 2 adet kablosuz erişim cihazı tüm odalarda erişimi sağladığı ihale komisyonunca test edilebilir. Ayrıca kurulum sonrasında radyo survey raporları kuruma teslim edilecektir. Ancak 2 adet cihazla firmamızın yaptığı çalışmaya göre tüm binayı kapsaması mümkün değildir.”  şeklinde cevap verilmiştir.

 

            İdarece, başvuru sahibinin teklifi teknik şartnamenin 2.3.5 inci maddesine uygun olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirme dışı bırakılma işlemi üzerine başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, bu başvuru üzerine idarece alınan kararda, başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin 2.3.5 inci maddesine verilen cevap ve teknik şartnameye verilen cevaplarda yetkili kişiye ait imza ve kaşe bulunmadığı gerekçe gösterilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teknik şartnamenin 2.3.5 inci maddesinden 2 adet kablosuz erişim cihazının hastane binasının bütün odalarında erişimi sağlayabilecek nitelikte olmasının istendiği, başvuru sahibince anılan maddeye verilen cevaptan ise 2 adet kablosuz erişim cihazı ile tüm binanın kapsanmasının mümkün olmadığının belirtildiği, dolayısıyla teklif edilen 2 kablosuz erişim cihazının da aranan teknik kriteri karşılamadığı anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındıktan sonra teklif edilen kablosuz erişim cihazlarından bağımsız olarak 2 adet kablosuz erişim cihazının tüm binayı kapsamayacağı gerekçesiyle ihale dokümanına yönelik herhangi bir başvuruda bulunulmadığı, kesinleşen ihale dokümanı kapsamında tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesinin gerektiği, bu çerçevede; başvuru sahibinin teklif ettiği 2 adet kablosuz erişim cihazının anılan maddede yer alan teknik kriteri karşılamadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.        

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinden ihale konusu işin 12 kalemden müteşekkil olduğu, 21.1 inci maddesinden ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu anlaşılmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde ise; teklif edilen mallara yönelik istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin teklif zarfı kapsamında idareye sunulması istenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Mai Güv. Sis. Elek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Vitec kapalı devre sistemlerinin yetkili satıcısı olunduğuna dair Bilgi Elektronik A.Ş. tarafından verildiği anlaşılan belgenin teklif kapsamında idareye sunulduğu, Bilgi Elektronik A.Ş.’nin anılan markalı ürünlerin üreticisi veya yetkili satıcı oluğunu gösteren bir belgenin ve  teklif dosyası kapsamında yer alan kataloglardan Mai firmasının ihalenin konusunu oluşturan diğer kalemlere farklı markalı cihazları teklif ettiği, teklif ettiği bu cihazların yetkili satıcısı veya üreticisi olduğunu tevsik eden belgelerin idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer almadığı belirlenmiştir.

 

Bununla birlikte; başvuru sahibi ve ihale üzerinde bırakılan istekli dışında ihaleye teklif veren son istekli olan ve idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Datel Tek. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Dahua markalı ürünleri satmaya yetkili kılındıklarını gösteren, teklif dosyasında yer alan başka bir belgeden bu ürünlerin distribütörü olduğu anlaşılan Bilgi Elektronik A.Ş. tarafından düzenlenen bir belgenin teklif kapsamında idareye sunulduğu, ancak teklif dosyası içerisindeki kataloglardan Datel firmasının ihalenin konusunu oluşturan diğer kalemlere farklı markalı cihazları teklif ettiği, teklif ettiği bu cihazların yetkili satıcısı veya üreticisi olduğunu tevsik eden belgelerin idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer almadığı görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu iş kısmi teklife kapalı olduğundan, bütün kalemlere ilişkin belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekmekte olup, bir kaleme ilişkin istenen bir belgenin eksikliği teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede; Mai Güv. Sis. Elek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Datel Tek. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanında teklif edilen ürünlere yönelik istenen üretici ve yetkili satıcı oluklarına dair belgelerin eksik sunulduğu anlaşıldığından her iki istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul