İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1824
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :18
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1824
Şikayetçi:
 Bio Teknik Cih. Tıb. Ger. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Mahallesi Kayışdağı Cad. 180/2 Kayışdağı Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hasan Efendi Mah. Gençlik Cad. No:13 / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9276
Başvuruya konu ihale:
 2008/8833 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Kit Karşılığı İmmun Analizör Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 07.02.36.0185/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Kit Karşılığı İmmun Analizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bio Teknik Cih. Tıb. Ger. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9276 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en avantajlı teklifin taraflarınca verildiği ihalede, teklif ettikleri kitin prospektüsünde yer alan sınırlı lisansa ilişkin açıklamalar nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa testin kullanımı ile ilgili sınırlamaların ticari lisans anlaşmalarından kaynaklandığı, testin her hangi bir sınırlama olmaksızın her türlü diagnostik amaçla kullanılabileceği, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin “Konu” başlıklı maddesinde; teknik şartname immünoloji ve kan bankası 2008 yılı ihtiyacı için yurt içinden temin edilecek immun analizör ve kitlerinin teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotları ile ilgili hususları kapsayacağı düzenlenmiş ve satın alınacak kitler arasında 15.000 adet anti HCV kitine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından Roche markalı reaktifler teklif edilmiştir. Teklif edilen anti HCV kitine ilişkin itirazen şikayet dilekçesine eklenen prospektüste; “Elecsys anti HCV assay; kan bankaları donör merkezleri ve testi münhasıran ve ağırlıklı olarak kan  ve kan ürünlerinin güvenliği veya taramasına yönelik olarak kullanılan diğer kuruluşlarca kullanılmamalıdır.” ifadesi yer almaktadır. 

 

            İdarece 03.03.2008 tarih ve 604/04 sayılı yazı ile başvuru sahibinin teklif ettiği anti HCV kitinin teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde taraflarına başvuruda bulunulduğu belirtilerek, başvuru sahibinden bu konu hakkında açıklamada bulunması talep edilmiştir.

 

            Anılan yazı üzerine başvuru sahibi tarafından 04.03.2008 tarihli yazı ile teklif ettikleri kitin teknik şartnameye uygun olduğu belirtilmiş, ayrıca üretici firmanın Türkiye temsilcisi tarafından da bu durum 06.04.2008 tarihli yazı ile de teyit edilmiştir.

          

            Başvuru sahibi tarafından teklif edilen anti HCV kitlerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususu ihale komisyonu üyesi 2 uzman doktor tarafından incelenerek 13.03.2008 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Bahsedilen tutanakta, kullanılacak bu testin, hem donör kanlarının taramasında hem de başvuran hastaların HCV tanısında kullanılması insan sağlığı açısından riskli olabileceği anlaşıldığından, uygun bulunmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Yapılan bu tespit üzerine başvuru sahibinin teklifi teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri 21.03.2008 tarihli yazı ile idareye sorulmuş, bu yazı idarece şikayet başvurusu olarak telakki edilerek cevabi nitelikte alınan kararda özetle; teklif edilen kitin prospektüsünde “Elecsys anti HCV assay; kan bankaları, donör merkezleri ve testi münhasıran ve ağırlıklı olarak kan ve kan ürünlerinin güvenliği veya taramasına yönelik olarak kullanılan diğer kuruluşlarca kullanılmamalıdır.” ifadesinin yer aldığı, satın alınacak kitlerin hastane kan bankası ve immünoloji laboratuarında kullanılacağı, dolayısıyla teklif edilen kitlerin bu haliyle hastane laboratuarında kullanılmaya elverişli olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

            İdarece verilen cevabi yazı üzerine itirazen şikayet dilekçesinde, lisans kısıtlamasının Kızılay gibi tamamen kan bankası olan veya tamamen kan bankası olmayan ama bünyelerinde ağırlıklı olarak donör taraması yapan kan bankalarının bulunduğu kuruluşlara yönelik olduğu belirtilmiştir.

 

            Teklif edilen anti HCV kitinin prospektüsünde yer alan; kitlerin kan bankası, donör merkezi ve tamamen veya ağırlıklı olarak kan ürünlerinin güvenliği ve taramasını gerçekleştiren kuruluşlarca kullanılmaması gerektiği hususu idarece hazırlanan teknik şartname yer alan, anılan kitin hastane kan bankası ve immünoloji laboratuarında kullanılacağı hususu  ile birlikte değerlendirildiğinde, teklif edilen kitin teknik şartnameye uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki; İtirazen şikayet dilekçesinde, bu sınırlamanın Kızılay gibi kan bankaları ve tamamen veya ağırlıklı olarak kan taraması ve güvenliğini gerçekleştiren kuruluşlara ilişkin olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda; Kızılay ve bir hastane bünyesinde yer alan kan bankası arasında hepatit-c tetkikine yönelik bir test olan anti HCV kitinin kullanılması noktasında, alınan kanların taranması ve korunması açısından işlem hacmi itibariyle farklılık bulunmasına karşın gerçekleştirilen işlemlerin niteliği itibariyle bir farklılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla, itirazen şikayet dilekçesinde belirtildiği üzere Kızılay gibi bir kuruluşta kullanılmaya elverişli olmayan bir kit bir hastaneye ait kan bankası ve immünoloji laboratuarında da kullanılmaya elverişli olmayacaktır. Bu itibarla; başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul