• Karar No: 2008/UM.Z-1825
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :20
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1825
Şikayetçi:
 İntermed Bilişim Teknolojileri ve Tıbbi Ürünler Tic. Ltd. Şti, Dumlupınar Mahallesi, Acar Sokak, No:2, Köseköy/İZMİT
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği, Ağaccılar Köyü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8701
Başvuruya konu ihale:
 2008/19367 İhale Kayıt Numaralı “92.200 Test Kit Karşılığı Eliza Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 07.02.09.0200/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 13.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “92.200 Test Kit Karşılığı Eliza Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak İntermed Bilişim Teknolojileri ve Tıbbi Ürünler Tic. Ltd. Şti’nin 11.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8701 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 5.1 maddesinde her cihaz için 100 test/saatlik kapasite istenilmesinin ihtiyaçtan fazla olduğu, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            2) Teknik Şartnamenin 1.16 maddesinde “Cihaz aynı anda en az 20 farklı test çalışabilmelidir.” düzenlemesinin idarenin ihtiyaçlarının ötesinde olduğu, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,   

 

            3) Teknik Şartnamenin 2.1 maddesinde bulunan “teklif edilen reaktifler kullanıma hazır likit formda olmalıdır.” ibaresinin Sağlık Bakanlığının tip şartnamelerinde bulunan “Liyofilize halde olan kit ve reaktiflerin sulandırıcıları orijinal ambalajında olmalıdır.” ibaresi ile çelişmekte olduğu, tüm reaktiflerin likit formda olmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            4) Teknik Şartnamenin 1.24 maddesinde kan bankası referansının istenildiği, bunun rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3 üncü iddialarına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak bir akademik kuruluştan konuyla ilgili teknik görüş talep edilmiş olmasına karşın, karar tarihi itibariyle teknik görüş gelmediğinden, söz konusu iddialar hakkında bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”; 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükümleri yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı maddesinin “I - Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bölümünde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 1.24 maddesinde; “Teklif edilen kitlerin donör testlerinde (HBs Ag, Anti HCV, HIV 1, 2 , ve subtip O) Kan Bankası referansı olmalıdır.”; “3.2 –Teklifle Birlikte Verilmesi Gereken Dokümanlar” başlıklı maddesinin 3. bendinde; “Türkiye’de cihazın kullanıldığı yerlerin referans listesi teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak referans belgelerinin sunulmasının öngörülmesi Kamu İhale Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine ve Kamu İhale Tebliğinin anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu doğrultuda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dökümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

 

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul