İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1826
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :21
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1826
Şikayetçi:
 Reproset Matbaa Mak. ve Malz. Tic. ve San. A.Ş., Huzur Mahallesi, İmamçeşme Sokak, No:6, 34418, Seyrantepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Kazlıçeşme Mah., Belgradkapı Yolu Cad., No:1, 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8216
Başvuruya konu ihale:
 2008/15819 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen ve Tomografi Filmi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 07.01.97.0200/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Röntgen ve Tomografi Filmi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Reproset Matbaa Mak. ve Malz. Tic. ve San. A.Ş’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanı ve zeyilnamede bulunan “lazer” kelimesinin çıkarılarak, “kuru sistem dry (film/yazıcı)” ifadelerinin kullanılması gerektiği, çünkü “lazer” ifadesinin tarif edici bir özellik olup, sistemin genel adı veya üstün bir özelliği olmadığı, “lazer” ifadesinin tüm ihale dokümanı metninden çıkartılarak “kuru sistem dry (film/yazıcı)” ifadelerinin kullanılmasıyla ihalenin tüm katılımcılara hitap edeceği ve rekabetin sağlanacağı, idarenin şikayet dilekçelerine cevap yazısında belirttiği direkt termal teknoloji ile çalışan cihazlara ve bu cihazlara ait filmlere ilişkin tespitlerin doğru olmadığı,

 

            2) 35-43 cm Kuru Lazer Film Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde bulunan “Görüntü derinliği en az 14 bit (16.384 gri scala) olmalıdır. Saatte en az 80 film çıktı alınmalıdır.” düzenlemesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, normal insan gözü maksimum 4-5 bit (20 gri scala) derinliğindeki gri tonları ayırt edebilirken, 14 bit chaz istenilmesinin üstün bir teknik özellik olmadığı

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 22.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 28.02.2008  tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildirimini izleyen 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, itirazen şikayetin süresinde yapılmadığı ancak Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesinene karar verilerek başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”;

 

            12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalenin dördüncü kaleminin kuru lazer görüntüleme filmi alımına ilişkin olduğu, 35x43 cm ve 28 x 35 veya 26 X 36 cm Dry Film Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde; “Filmler lazer sisteme uygun olacak yani daylight film yüklemesi yapılabilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu tespit edilmiştir. İdarenin ihtiyacına karşılık olarak gerçekleştireceği alım konusu ile ilgili teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin takdir hakkı bulunmaktadır. Bu takdir hakkının 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Anılan ihalede, tüm kalemlere birden fazla istekli tarafından teklif verilmiş olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanında “lazer” ifadesinin kullanılması ile ihalede rekabetin engellendiği iddiası yerinde bulunmamıştır.    

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

35-43 cm Kuru Lazer Film Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde; “Görüntü derinliği en az 14 bit (16.384 gri scala) olmalıdır. Saatte en az 80 film çıktı alınmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan görüş talebinde bulunulmuştur. Tarafımıza gönderilen teknik görüşte; “Bu maddedeki verilerin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı düşünülmektedir. Tüm sistem verileri üst düzey sistemlerde olabilecek düzeydedir.” denilmektedir. Anılan teknik görüş doğrultusunda iddia konusu olan düzenlemelerin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına;

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalenin dördüncü kaleminin kuru lazer görüntüleme filmi alımına ilişkin olduğu, 35x43 cm ve 28 x 35 veya 26 X 36 cm Dry Film Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde; “Filmler lazer sisteme uygun olacak yani daylight film yüklemesi yapılabilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu düzenleme nedeniyle  başvuru sahibinin iddiaları konusuna ilişkin olarak akademik kuruluştan teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüşte; “Söz konusu ihale dokümanı ve zeyilnamede kuru sistem film/yazıcı ifadelerinin kullanılması uygundur. Ancak bu maddede belirtilen diğer veri ve bilgilerin tümü kaynak gösterilmeksizin belirtilmiş olup ayrıntılı bilimsel temellere oturtulmamıştır.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”; 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükümleri yer almaktadır.

 

             Alınan teknik görüş doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde; teknik şartnamede kuru sistem film/yazıcı ifadelerinin kullanılmasının uygun olacağı, bu nedenle Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi gereğince, ihale dokümanının tüm kuru sistem film/yazıcıları içinde teklif verilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlanarak ihaleye çıkılması gerekmektedir.   

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

                          

İncelemeye konu ihalenin dördüncü kaleminin kuru lazer görüntüleme filmi alımına ilişkin olduğu, 35x43 cm ve 28 x 35 veya 26 X 36 cm Dry Film Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde; “Filmler lazer sisteme uygun olacak yani daylight film yüklemesi yapılabilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu düzenleme nedeniyle  başvuru sahibinin iddiaları konusuna ilişkin olarak akademik kuruluştan teknik görüş talebinde bulunulmuş olup, ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüşte; “Söz konusu ihale dokümanı ve zeyilnamede kuru sistem film/yazıcı ifadelerinin kullanılması uygundur. Ancak bu maddede belirtilen diğer veri ve bilgilerin tümü kaynak gösterilmeksizin belirtilmiş olup ayrıntılı bilimsel temellere oturtulmamıştır.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”; 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükümleri yer almaktadır.

 

             Alınan teknik görüş doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde; teknik şartnamede kuru sistem film/yazıcı ifadelerinin kullanılmasının uygun olacağı, bu nedenle Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi gereğince, ihale dokümanının tüm kuru sistem film/yazıcıları içinde teklif verilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlanarak ihaleye çıkılması gerekmektedir.   

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul