• Karar No: 2008/UM.Z-1827
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :22
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1827
Şikayetçi:
 Hayat Medikal İth. İhr. Paz./Gülay CAN, Harb-İş 4 Blokları No:11/19 Batıkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,16059 Görükle/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2008 / 9128
Başvuruya konu ihale:
 2007/166826 İhale Kayıt Numaralı “ 604 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (198 inci Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 07.02.29.0207/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan  “604 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 198 inci Kalemine ilişkin olarak Hayat Medikal İth. İhr. Paz./Gülay CAN’nın 20.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.03.2008 tarih ve 9128 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 198 inci kalemine sunmuş oldukları ürünün idare tarafından 15.01.2008 tarihinde www.huab.org/ubb sayfasında yapılan kontrollerde sistemde yer aldığının görülemediği, bu nedenle ilgili ürüne ait UBB numarası olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra söz konusu ürünün 06.12.2007 tarihinde SGK kontrolünden geçmiş olduğuna ve söz konusu tarihten itibaren ilgili sistemde kayıtlı olarak görülebildiğine ilişkin belgenin kendilerince idareye sunulduğu, ancak idare tarafından ihale kararında değişiklik yapılmadan ihale sürecine devam edildiği, kendileri tarafından idarenin sistemden doğru kontrol yapıp yapmadıklarını takip etme şanslarının olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 198 inci kaleme ilişkin şikayeti idarece; “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzce 11.12.2007 tarihinde 2007/166826 İhale Kayıt Numarası ile ihalesi yapılan 604 Kalem Eczane Tıbbi Sarf Malzemeleri ihalesi ile ilgili dilekçenize konu olan malzemenin 15.01.2008 tarihinde yapılan kontrolünde UBB kaydı olmadığı için işlem yapılamamış olup düzeltici bir işlem yapılmayacaktır. 05.03.2008 tarihli kesinleşen ihale kararında görüldüğü gibi sadece UBB kaydı olanlara işlem yapılmıştır.” şeklinde cevaplandırılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 7.3.1 maddesinde; “a) Tıbbi malzemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası (barkod) tekliflerde yazılı olmalıdır.

 

b) İstekliler teklif dosyalarında Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi veya ithalatçısı olduklarına dair belgelerini bulundurmak zorundadırlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Tıbbi cihaza ait barkod numarasının tıbbi cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt edildiğinde alınabilecek UBB numarasıyla aynı olduğu, başvuru sahibi Hayat Medikal İth. İhr. Paz. tarafından 198 inci kalemine ilişkin Senlin marka Zaman Ölçekli İdrar Toplama Kabı’nın ve ona ilişkin barkod numarasının sunulduğu, ancak başvuru sahibinin teklif dosyasında idari şartnamenin ilgili maddesinin (b) bendinde istenilen başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçısı olduğunu tevsik eden herhangi bir belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinin (b) bendinde isteklilerin teklif verdikleri tıbbi cihazlara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi veya ithalatçısı olduklarına dair belgeleri teklifleriyle beraber sunmalarının istenildiği, başvuru sahibi tarafından 198 inci kaleme ilişkin Senlin marka Zaman Ölçekli İdrar Toplama Kabı’nın sunulduğu, ancak başvuru sahibinin Senlin marka Zaman Ölçekli İdrar Toplama Kabı’nın Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi veya ithalatçısı olduğuna dair herhangi bir belgeyi sunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olmakla birlikte,

 

Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuruda, “Ismarlama cihazların ve Sistem İşlem Paketi olan cihazların UBB’ye kaydı için düzenlemeler devam ettiğinden bu cihazlarla ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır.” hususlarına yer verildiği,

 

            Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı yazısında da; “16 Mayıs 2008 tarihinden itibaren TITUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.” ibaresi bulunmayan ürünler/tıbbi cihazlar piyasaya arz edilemeyeceklerinden kamu alımlarına katılamayacaklardır.” hususlarına yer verildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer alan Sağlık Bakanlığı yazısı ve duyurusu dikkate alındığında 16 Mayıs 2008 tarihine kadar UBB’ye kayıtların tamamlanmadığı ve devam ettiği, bu tarihten sonra ise UBB’ye kayıtlı olmayan ürünler piyasaya sürülemeyeceğinden kamu alımlarına teklif edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece 16 Mayıs 2008 tarihinden önce yapılacak alımlarda UBB kaydının yeterlik kriteri olarak idari şartnamede ve ihale ilanında istenilmesi rekabeti daraltacağından, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinin (a) ve (b) bendinde yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, başvuruya konu 198 inci kaleme ilişkin ihale işlemi ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, 198 inci kaleme ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul